Hoppa till huvudinnehåll

Nytt adressregistersystem

Lantmäteriverket främjar administration av adressuppgifterna och inför ett nytt riksomfattande adressregistersystem. Adressuppgifterna uppstår och upprätthålls inom kommunerna. Målet är att skapa ett system där adressuppgifterna samlas och tillhandahålls högklassiga och uppdaterade för användning i samhället. Vid projektet utreds även möjligheten att precisera adressuppgifterna genom att tillägga uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter som anger rutten. 

Adressregistersystemet grundar sig på riktlinjer som den av Jord- och skogsbruksministeriet tillsatta strategiska styrgruppen tagit fram.

Adressregistersystemets strategiska riktlinjer 

 1. Adressregistersystemet är adressuppgifternas nationella master.

  Systemet är ett grundregister som samlar ihop hela landets gällande adressuppgifter tidsenligt och i enlighet med myndighetsbeslut. Lantmäteriverket är administratören för adressregistersystemet. Kommunen ska även framöver överlämna adressuppgifter som uppstår och förändras inom kommunens processer. Kommunen meddelar de nya eller förändrade adressuppgifterna till adressregistersystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket.
 2. Alla adresser finns i adressregistersystemet.

  Systemet är en sammanställning av alla adresser som uppkommer i kommunerna. Om kommunen förutom byggnader ger adresser för till exempel områden, såsom badstränder och parker, inkluderas även de i systemet.
 3. Kommunen ansvarar för att de överlämnade adresserna är högklassiga i enlighet med de kvalitetskrav som ställts tillsammans.

  Kvalitetskraven är lika för alla adressuppgifter. Metoderna och verktygen för kvalitetsledningen planeras i samarbete mellan kommunerna och Lantmäteriverket. Syftet är att adressregistersystemet ska stöda kommunerna med kvalitetsledningen genom att tillhandahålla olika metoder och verktyg. 
 4. Adressuppgifterna i adressregistersystemet är öppen information.

  Att adressuppgifterna är öppet tillgängliga främjar användningen av pålitliga adressuppgifter. Adressuppgifterna i fråga om adressnamn och adressnummer är öppet tillgängliga för alla och kan användas avgiftsfritt.
 5. Informationssystem inom den offentliga förvaltningen använder adressuppgifter i adressregistersystemet.

  En av de centrala ändringarna är att i framtiden ska kommunerna inte längre uppdatera sina adressuppgifter i befolkningsdatasystemet utan befolkningsdatasystemet kommer också att använda uppgifterna i Lantmäteriverkets adressregistersystem. Via adressregistersystemet uppdateras uppgifterna hos alla de aktörer som för tillfället tar emot adressuppgifter.

 

 

Varför behöver administrationen av adressuppgifter utvecklas?

Riksomfattande enhetlighet, god kvalitet och tillgänglighet för adressuppgifter är viktig för såväl den inre säkerheten, en effektiv logistik som i framtiden även för automatisk trafik. Säkerställande av adressuppgifter av hög kvalitet ansågs utgöra en central utvecklingsåtgärd även i den geodatapolitiska redogörelsen.

I Finland finns för närvarande inget riksomfattande och kvalitetssäkrat register med uppdaterade uppgifter om adresser och adressernas positioner med avseende på byggnader och områden som tomter och byggplatser.

Adressuppgifterna upprätthålls i många olika system. Uppgifterna uppdateras inte automatiskt mellan olika system och med tiden har det uppstått fel och brister i de riksomfattande adressuppgifterna. Myndigheter, företag och andra aktörer måste göra mycket överlappande arbete för uppdatering av uppgifterna i sina egna system.

Målet är att nu skapa ett nytt riksomfattande informationssystem som samlar alla adressuppgifter. Flödet av uppdaterade adressuppgifter från kommunerna till uppgifternas användare underlättas. Adressuppgifterna är tillgängliga via en enda kanal för myndigheternas och privata aktörers tjänster och applikationer.

Tidsplanen och utvecklingen vid Lantmäteriverket

Utvecklingen av adressregistersystemet planeras ske 2021–2023. Efter utvecklingsskedet börjar ett övergångsskede då administrationen av kommunernas adressuppgifter i adressregistersystemet inleds. Målet är att adressuppgifterna från alla kommuner i Finland vid utgången av övergångsskedet ska finnas tillgängliga i adressregistersystemet, uppdaterade och förenliga med de gemensamma definitionerna. 

Lantmäteriverket planerar den övergripande arkitekturen för adressregistersystemet och utvecklar systemets tjänster. Beredningen av systemet inleddes 2017 som en del av projektet Geodataplattform. Användares behov utreddes, en datamodell för adressuppgifter framställdes samt tjänster för hantering av adressuppgifter togs fram och pilottestades under beredningen 2017–2020. Dessutom testades en crowdsourcad insamling av uppgifter om ingångar och återkomstpunkter genom tjänsten Adresslasso. 

Utvecklingsskedet för adressregistersystemet inleddes i början av 2021. I år fokuseras arbetet på planering och framställning av den övergripande arkitekturen för adressregistersystemet. Målet är att en effektiv utveckling av adressregistersystemets nationella tjänster kan inledas i början av 2022. 

Planeringen sker i intensivt samarbete med kommunerna och övriga intressentgrupper. Adressregistersystemets tjänster för informationsproducenter och -användare kommer att testas under utvecklingsskedet. 

Den strategiska styrgruppen

Utvecklingen av adressregistersystemet leds av en strategisk styrgrupp som består av företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, inrikesministeriet, kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, Kommunförbundet, Lantmäteriverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt KEHTO-kaupunkien paikkatietoverkosto (KEHTO-städernas samarbetsnätverk inom geografisk information). 

Styrgruppen samordnar och stöder gruppen som bereder ändringar i lagstiftningen samt Lantmäteriverkets projekt om hantering av adressuppgifter.

Mandatperioden för den av Jord- och skogsbruksministeriet tillsatta styrgruppen är 1.3.2020–30.6.2022.

Mer information om styrgruppen på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Lagstiftningsarbetsgruppen för adressregistersystemet

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en lagstiftningsarbetsgrupp som har till uppgift att bereda regeringens proposition om lagstiftning som omfattar det nya nationella adressregistersystemet och samordna nödvändiga ändringar i lagstiftningen för införing av adressregistersystemet.

Arbetsgruppen börjar sitt arbete i april 2021, och mandatperioden fortsätter fram till 31 augusti 2022.