Nytt adressregistersystem

Lantmäteriverket främjar administration av adressuppgifter och utvecklar ett nytt riksomfattande adressregistersystem. Adressuppgifterna skapas och underhålls i huvudsak i kommunerna. Målet är att skapa ett system där adressuppgifterna samlas och tillhandahålls med god kvalitet och uppdaterade för användning i samhället. Adressuppgifterna preciseras med uppgifter om ingångar och kompletteras med åtkomstpunkter.

Riksomfattande enhetlighet, god kvalitet och tillgänglighet för adressuppgifter är viktig för såväl den inre säkerheten, en effektiv logistik som i framtiden även för automatisk trafik. Säkerställande av adressuppgifter av hög kvalitet ansågs utgöra en central utvecklingsåtgärd även i den geodatapolitiska redogörelsen.

Utvecklingen av adressregistersystemet styrs av en strategisk styrgrupp som består av representanter från olika ministerier och Kommunförbundet.

Varför behöver administrationen av adressuppgifter utvecklas?

I Finland finns för närvarande inget riksomfattande och kvalitetssäkrat register med uppdaterade uppgifter om adresser och adressernas positioner med avseende på byggnader och områden (som tomter och byggplatser).

Adressuppgifterna upprätthålls i många olika system. Uppgifterna uppdateras inte automatiskt mellan olika system och med tiden har det uppstått fel och brister i de riksomfattande adressuppgifterna. Myndigheter, företag och andra aktörer måste göra mycket överlappande arbete för uppdatering av uppgifterna i sina egna system.

Målet är att nu skapa ett nytt riksomfattande informationssystem som samlar alla adressuppgifter. Flödet av uppdaterade adressuppgifter från kommunerna till uppgifternas användare underlättas. Adressuppgifterna är tillgängliga genom en kanal till olika slags applikationer och tjänster.

Adresslasso

Enbart byggnadens adress utgör inte alltid en tillräckligt exakt uppgift för att vara säker på att komma fram. Adressuppgifterna preciseras med uppgift om ingångar och kompletteras med uppgifter om åtkomstpunkter. Uppgifterna är viktiga framförallt för räddningsmyndigheterna som har behov av att så snabbt som möjligt hitta rätt väg ända fram. Uppgifter samlas med hjälp av tjänsten Adresslasso (Osoitehaavi på finska) genom crowdsourcing.

Delta i preciseringen av adressuppgifter i webbtjänsten www.osoitehaavi.fi.

Information för kommuner

Adressuppgifter till byggnader och områden samlas in från kommunernas system till det riksomfattande adressregistersystemet. De tekniska lösningarna för insamling av uppgifterna har definierats tillsammans med kommunerna och kommunernas systemleverantörer för att uppdateringen av uppgifterna i det riksomfattande systemet ska vara så smidig som möjligt.

Under 2020 testas tillsammans med pilotkommuner att de planerade lösningarna och arbetssätten fungerar. De första realiseringarna för att samla in adressuppgifter från kommunernas gränssnitt har redan gjorts. Den produktionsmässiga driften av adressregistersystemet är avsedd att inledas 2021.

Insamling av adressuppgifter från kommunerna

Insamling av adressuppgifter för byggnader och områden till det nya adressregistersystemet utvecklas och testas tillsammans med pilotkommuner i Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö.

Varför bör kommunen delta redan i denna fas?

  • Kommunen kan vara med och utveckla ett fungerande adressregistersystem.
  • Övergången till produktionssystemet är lätt när lösningarna redan är testade.
  • Kommunen får en bild av läget för sina egna adressuppgifter ur Kvalitetsvaktens rapport.
  • Kommunens adressuppgifter kommer att synas i Adresslasso och betagränssnittstjänsten för adresser i stället för adressuppgifter för byggnader i BDS.
  • Kampanjer för att samla uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter kan riktas till pilotkommunernas område. Kommunen får tillgång till de uppgifter som samlas in.

Intresserade kommuner ber vi ta kontakt per e-post info@paikkatietoalusta.fi.

Kvalitetsanalys

Vi stöder kommunerna med att förbättra kvaliteten på adressuppgifter och erbjuder en möjlighet att skicka adressuppgifterna för avgiftsfri kvalitetsanalys. Kvalitetsanalysen identifierar brister och potentiella problempunkter i adressuppgifterna som kommunen kan rikta sitt kontroll- och kvalitetsförbättringsarbete på.

Läs mer om kvalitetsanalys (på finska)

Adresslasso för kommunerna

Kommunerna kan om de så önskar redan nu ta en aktiv roll som användare av Adresslasso (Osoitehaavi på finska) och testa användning av Adresslasso som befullmäktigade användare. En befullmäktigad användare kan i Adresslasso spara tillförlitliga uppgifter om ingång till de byggnader som kommunen förvaltar. En befullmäktigad användare kan också bekräfta uppgifter som medborgaranvändare lagrat och påverka tillförlitligheten för uppgifterna.

Läs mer om att ansöka om befullmäktigande.

Kommunen kan via Adresslasso få medborgarrespons om sina adresser. Responsen behandlas hos Lantmäteriverket och bara de som verkar seriösa lämnas samlat till kommunen.

Bekanta dig med Adresslasso.

För användare av adressuppgifter

Uppgifterna i det nya adressregistersystemet är i huvudsak öppen information. Från adressregistersystemet erbjuds informationstjänster som i första hand är riktade till myndigheter och företag. Olika aktörer kan bygga sina egna tjänster på de grundläggande tjänster som adressregistersystemet erbjuder.

I det nya adressregistersystemet lagras adresserna till byggnader och områden samt uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter.

I det första skedet öppnas en OGC API Feature (beta) -gränssnittstjänst för adressuppgifter för provanvändning. Där är adressuppgifter för byggnader och områden som lagrats i Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö tillgängliga. Informationsinnehållet grundar sig på adressuppgifterna för byggnader från pilotkommunerna och befolkningsdatasystemet. 

Uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter blir tillgängliga senare.

Bekanta dig med OGC API Feature (beta) -gränssnittstjänst för adressuppgifter (på finska): https://beta.paikkatietoalusta.fi/kyselypalvelut

Datamodell för adressuppgifter

Innehållet och strukturen för adressuppgifterna i det nya riksomfattande adressregistersystemet beskrivs i datamodellen (på finska).

De centrala objektklasserna i datamodellen är adressobjekt (osoitekohde, gatuadress utan lägenhetsbeteckningar, det vill säga adressnamn, -nummer och kommun) samt adresspunkt (osoitepiste). Med hjälp av dessa modelleras adressuppgifterna, det vill säga adresser till byggnader och konstruktioner, tomter, andra områden och specialobjekt.

Adressobjekt är en adress som bildas av adressnamn, -nummer och kommun, det vill säga gatuadressuppgiften utan lägenhetsbeteckning. Adresspunkt anger en koordinatpunkt som visar adressens position. Adressobjekt och adresspunkt är länkade till varandra, och länken har giltighetstid som egenskapsdata. När flera byggnader har samma adress länkas flera adresspunkter till adressobjektet, och en adresspunkt länkar sig till flera adressobjekt när den byggnad som adresspunkten avser har parallella adresser.

I datamodellen finns en objektklass ingång (sisäänkäynti) som preciserar adressuppgifterna och som alltid länkas till adressobjektet, och en kompletterande objektklass åtkomstpunkt (kulkupiste) som styr ruttbildning. En åtkomstpunkt länkas alltid till antingen en adresspunkt eller en ingång. Utöver dessa finns i datamodellen en särskild objektklass lokaliseringsmärke (paikannusmerkki), som inte länkas till andra objektklasser i datamodellen.

I kommunernas informationssystem administreras adressuppgifterna ofta som egenskapsdata för byggnader och områden. Som bilaga till datamodellen finns en beskrivning av hur en sådan uppgift bör presenteras så att adressobjekt och adresspunkter enligt datamodellen kan skapas.

Datamodellen finns publicerad på Interoperabilitetsplattformen (på finska).

Tillförlitlig och heltäckande adressinformation ökar säkerheten

Syftet med adressregistersystemet är att förbättra säkerheten. Med hjälp av omfattande och felfria adressuppgifter kan behovet av hjälp i nödsituationer lokaliseras rätt och säkerhetsmyndigheterna hittar fram utan fördröjning.

Med hjälp av Adresslasso-tjänsten preciseras och kompletteras adressuppgifterna med ingångar och åtkomstpunkter. I säkerhetsbedömningar har det konstaterats att inkluderande av ingångar som kan observeras från gångvägar i adressuppgifterna inte äventyrar säkerheten.

För ingångarna lagras bara ingångens position, typ och beteckning, typiskt trappuppgångsbokstav. Någon mer detaljerad information, som uppgift om vem som bor på adressen eller vilket företag som verkar på adressen, lagras inte i Adresslasso eller adressregistersystemet. Det finns inte heller något behov av att lagra ingångar för egnahemshus även om det inte finns hinder för det.

Åtkomstpunkt, som anger den punkt på vägnätet varifrån man svänger av till det objekt som adressen avser, är en viktig vägledande uppgift för alla adresser. Även tilläggsinformation gällande begränsning för åtkomsten är viktig för säkerhetsmyndigheter och även andra användare av adressuppgifter.