Nytt adressregistersystem

Lantmäteriverket främjar administration av adressuppgifter och utvecklar ett nytt riksomfattande adressregistersystem. Adressuppgifterna skapas och underhålls i kommunerna. Målet är att skapa ett system där adressuppgifterna samlas och tillhandahålls med god kvalitet och uppdaterade för användning i samhället. Inom projektet utreds en precisering av adressuppgifter med ingångsuppgifter  och åtkomstpunkter som vägleder till rutten.

Riksomfattande enhetlighet, god kvalitet och tillgänglighet för adressuppgifter är viktig för såväl den inre säkerheten, en effektiv logistik som i framtiden även för automatisk trafik. Säkerställande av adressuppgifter av hög kvalitet ansågs utgöra en central utvecklingsåtgärd även i den geodatapolitiska redogörelsen.

Utvecklingen av adressregistersystemet styrs av en strategisk styrgrupp som består av representanter från olika ministerier och Kommunförbundet.

Varför behöver administrationen av adressuppgifter utvecklas?

I Finland finns för närvarande inget riksomfattande och kvalitetssäkrat register med uppdaterade uppgifter om adresser och adressernas positioner med avseende på byggnader och områden (som tomter och byggplatser).

Adressuppgifterna upprätthålls i många olika system. Uppgifterna uppdateras inte automatiskt mellan olika system och med tiden har det uppstått fel och brister i de riksomfattande adressuppgifterna. Myndigheter, företag och andra aktörer måste göra mycket överlappande arbete för uppdatering av uppgifterna i sina egna system.

Målet är att nu skapa ett nytt riksomfattande informationssystem som samlar alla adressuppgifter. Flödet av uppdaterade adressuppgifter från kommunerna till uppgifternas användare underlättas. Adressuppgifterna är tillgängliga via en enda kanal för myndigheternas och privata aktörers tjänster och applikationer.

Information för kommuner

Adressuppgifter till byggnader och områden samlas in från kommunernas system till det riksomfattande adressregistersystemet. De tekniska lösningarna för insamling av uppgifterna har definierats tillsammans med kommunerna och kommunernas systemleverantörer för att uppdateringen av uppgifterna i det riksomfattande systemet ska vara så smidig som möjligt.

Kommunens adressystem – anvisningar och rekommendation

Kommunförbundet har publicerat anvisningar i syfte att hjälpa kommunerna med praktiska frågor gällande överlåtelse av adresser samt göra praxis för överlåtelse av kommuners adresser enhetligare. Kommunernas adressanvisning är en rekommendation uppgjord för att underlätta arbetet med adresser i kommunerna. 

Läs anvisningen på finska på Kommunförbundets webbplats (på finska).
 

För användare av adressuppgifter

Riktlinjen är att uppgifterna i det nya adressystemet huvudsakligen är öppen information. Från adressregistersystemet erbjuds informationstjänster som i första hand är riktade till myndigheter och företag. Olika aktörer kan bygga sina egna tjänster på de grundläggande tjänster som adressregistersystemet erbjuder.

I det nya adressregistersystemet lagras adresserna till byggnader och områden. Huruvida uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter borde inkluderas i systemet är under utredning.

I det första skedet öppnas en OGC API Feature (beta) -gränssnittstjänst för adressuppgifter för provanvändning. Där är adressuppgifter för byggnader och områden som lagrats i Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö tillgängliga. Informationsinnehållet grundar sig på adressuppgifterna för byggnader från pilotkommunerna och befolkningsdatasystemet. 

Uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter blir tillgängliga senare.

Bekanta dig med OGC API Feature (beta) -gränssnittstjänst för adressuppgifter (på finska): https://beta.paikkatietoalusta.fi/kyselypalvelut

Datamodell för adressuppgifter

Innehållet och strukturen för adressuppgifterna i det nya riksomfattande adressregistersystemet beskrivs i datamodellen (på finska).

De centrala objektklasserna i datamodellen är adressobjekt (osoitekohde, gatuadress utan lägenhetsbeteckningar, det vill säga adressnamn, -nummer och kommun) samt adresspunkt (osoitepiste). Med hjälp av dessa modelleras adressuppgifterna, det vill säga adresser till byggnader och konstruktioner, tomter, andra områden och specialobjekt.

Adressobjekt är en adress som bildas av adressnamn, -nummer och kommun, det vill säga gatuadressuppgiften utan lägenhetsbeteckning. Adresspunkt anger en koordinatpunkt som visar adressens position. Adressobjekt och adresspunkt är länkade till varandra, och länken har giltighetstid som egenskapsdata. När flera byggnader har samma adress länkas flera adresspunkter till adressobjektet, och en adresspunkt länkar sig till flera adressobjekt när den byggnad som adresspunkten avser har parallella adresser.

I datamodellen finns en objektklass ingång (sisäänkäynti) som preciserar adressuppgifterna och som alltid länkas till adressobjektet, och en kompletterande objektklass åtkomstpunkt (kulkupiste) som styr ruttbildning. En åtkomstpunkt länkas alltid till antingen en adresspunkt eller en ingång. Utöver dessa finns i datamodellen en särskild objektklass lokaliseringsmärke (paikannusmerkki), som inte länkas till andra objektklasser i datamodellen.

I kommunernas informationssystem administreras adressuppgifterna ofta som egenskapsdata för byggnader och områden. Som bilaga till datamodellen finns en beskrivning av hur en sådan uppgift bör presenteras så att adressobjekt och adresspunkter enligt datamodellen kan skapas.

Datamodellen finns publicerad på Interoperabilitetsplattformen (på finska).

Pilottestning av Adresslasson 2019–2020

Enbart byggnadens adress utgör inte alltid en tillräckligt exakt uppgift för att vara säker på att komma fram. Detaljerade uppgifter är viktiga särskilt för räddningsmyndigheten, som behöver hitta rätt rutt så snabbt som möjligt. Med tjänsten Adresslasson testades åren 2019–2020 insamling av uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter genom crowdsourcing. Som bäst analyseras de insamlade uppgifter tillsammans med de myndigheter som behöver uppgifterna. Hur ingångs- och åtkomstpunktuppgifter ska nyttjas i adressdatasystemet övervägs senare.