Allmänna användningsvillkor för Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information

1. Allmänt om tjänsten

Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information (nedan tjänsten) upprätthålls av Lantmäteriverket och är avsedd för Lantmäteriverkets externa användare för att testa användningen av geodatamaterial samt för utbildning i och testbruk av geodatamaterial. 

2. Om datamaterialet 

Villkoren för användning av datamängder som tillhandahålls via tjänsten anges separat för varje datamängd. Det är alltid datamängdens ägare som fastställer villkoren för användningen, vilket beskrivs i metadata för datamängderna. Datamängderna är endast avsedda för privat bruk, såvida det inte anges annat i materialets användningsvillkor.

Lantmäteriverket ansvarar inte för eventuella fel i de datamängder (inklusive metadata) som tjänsten ger tillgång till. Lantmäteriverket ansvarar inte heller för direkt eller indirekt skada till följd av användningen av eller innehållet i de tjänster eller applikationer som hittas via tjänsten. 

3. Användning av tjänsten

Användningstillståndet till Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten kan ges till dataproducerande myndigheter och andra dataleverantörer. Användning av de övriga tjänsterna kräver inte stillstånd. Lantmäteriverket beviljar användningstillståndet efter ansökan som ska lämnas på en e-blankett. Användning av tjänsten förutsätter att användaren tillåter kakor. Lantmäteriverket följer upp användningen med hjälp av kakor och utvecklar tjänsten utifrån informationen.

Användaren kan förbjuda kakor, men då är det möjligt att en del av funktionerna i tjänsten inte fungerar. Tjänsten lagrar uppgifter om ej inloggade användares IP-adress, inloggningsland, webbläsare och webbläsarversion samt webbläsarhistorik. Inloggade användare får ta närmare del av användningsvillkoren då de beviljas användarbehörighet. 

4. Behandling av personuppgifter

Genom att använda tjänsten ger du ditt samtycke till insamling av de ovan nämnda uppgifterna, av vilka en del utgör personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Beskrivningen av behandlingen av den registrerades personuppgifter finns här och beskrivningen av behandling av personuppgifter i Lantmäteriverkets informationssystem finns här.

De datamängder och tjänster som är tillgängliga via tjänsten kan innehålla personuppgifter. I dessa fall ska leverantören och användaren av data avtala om att personuppgifterna behandlas på ett lämpligt sätt.

5. Användarens ansvar

Det är inte tillåtet att använda tjänsten för att hitta luckor i datasäkerheten, obehörig avkryptering, avlyssning eller modifiering av datatrafik eller intrång i andra system, register eller tjänster. Obehörig inhämtning av data, eller försök till detta, med ovan nämnda metoder är förbjuden. Om användaren oavsiktligt kommer åt data som är avsedda för eller tillhör någon annan för hen inte utnyttja, spara eller sprida dessa.

6. Ändringar i tjänsten 

Lantmäteriverket upprätthåller och utvecklar tjänsten. Lantmäteriverket ansvarar dock inte för driftsavbrott på grund av hårdvarugenererade störningar eller motsvarande som kan förhindra användningen av tjänsten. Lantmäteriverket svarar inte för att tjänsten fungerar i tillståndsmottagarens mjukvaruutvecklings- och hårdvarumiljö, utan användaren ansvarar för utrustningen, uppkopplingarna och miljön samt eventuella uppdateringar eller problemlösningar.

Lantmäteriverket kan oavsett användningstillståndets giltighetstid sluta upprätthålla tjänsten eller ersätta den med en motsvarande ny miljö. Kunden informeras en månad innan underhållet läggs ner.