Hoppa till huvudinnehåll

Överlåtelse och behandling av andelar i en samfälld skog

Andelar i samfällda skogar kan fritt överlåtas och pantsättas. För överlåtelse av en andel i en samfälld skog gäller samma regler som vid överlåtelse av en vanlig fastighet. Överlåtelsen ska vara förenlig med bestämmelserna om formbundenhet i jordabalken och styrkas av ett köpvittne. Lagfart ska sökas för fånget.

När delägarlaget förvärvar en andel i den samfällda skogen

Den samfällda skogens delägarlag kan förvärva andelar i den egna samfällda skogen. Lagfart som beviljats fånget inleder automatiskt en åtgärd där den förvärvade andelen fogas till delägarfastigheterna. Åtgärden utförs till fast pris. Se prislistan.

Annan överlåtelse av en andel i en samfälld skog

En andel i en samfälld skog som förvärvas av någon annan än den samfällda skogens delägarlag fogas till en fastighet som mottagaren av överlåtelsen eventuellt äger eller så bildas en fiktiv fastighet för ändamålet. Lagfart som beviljats fånget startar automatiskt en åtgärd för att foga andelen i den samfällda skogen till en fastighet som mottagaren av överlåtelsen äger sedan tidigare, eller så kan en konstgjord fastighet bildas av andelen. Åtgärden utförs till fast pris. Se prislistan.

Delägarlaget i en samfälld skog kan utnyttja sin förköpsrätt vid en affär om en andel i den samfällda skogen, förutsatt att en omnämnande om detta finns i delägarlagets reglemente.

Reglementet kan också innehålla en bestämmelse om minimistorleken på en andel som kan överlåtas. En överlåtelse som är mindre än den fastställda minimistorleken är ogiltig. Överlåtelsebegränsningen gäller också ett läge där den andel som blir hos överlåtaren är mindre än den fastställda minsta möjliga andelen.