Hoppa till huvudinnehåll

Insatser för samhällsansvar: Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin

Lantmäteriverket förbinder sig i sitt samhällsansvarsprogram till att främja 50 insatser för samhällsansvar fram till 2027. Programmet har fyra teman: Information som tjänar samhället, Välmående människor, Hållbar miljö och Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin. I samband med temat Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin främjar Lantmäteriverket i år de insatser för samhällsansvar som presenteras i den här nyheten.

""
Bild:
Arto Arvilahti

Mer hållbara upphandlingar

Lantmäteriverket anskaffar årligen varor och tjänster för närmare 40 miljoner euro. Upphandlingsgruppen som tillsatts av generaldirektören stöder bland annat ledningen av upphandlingarna och genomförandet av framgångsrika upphandlingar. Att utveckla upphandlingarnas hållbarhet är ett av upphandlingsgruppens mål.

– På hösten ordnade vi en utvecklingsdag för hållbara upphandlingar, där vi hörde erfarenheter från våra samarbetspartner Hansel och Senatfastigheter samt funderade på hur vi kan utveckla ledningen av och metoderna för hållbara upphandlingar vid Lantmäteriverket, berättar ledaren för Lantmäteriverkets upphandlingsgrupp, förvaltningsdirektör Maija-Liisa Niskala.

Lantmäteriverkets upphandlingsanvisning uppdateras för närvarande. I fortsättningen beaktas hållbarheten mer planmässigt i de olika skedena av upphandlingen. Lantmäteriverket inför också en riskanalys av och minimikrav på upphandlingarnas sociala ansvar. Syftet med dem är att garantera tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet.

Ämbetsverken inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde genomförde tidigare i år en konkurrensutsättning för anskaffning av IT-sakkunnigtjänster. Det gemensamma ramavtalet gör det möjligt för byråerna att producera sina tjänster med hjälp av enhetliga metoder och gemensamma lösningar – effektivt och ansvarsfullt. Samhällsansvaret beaktades också i konkurrensutsättningen: de företag som anmälde sig till ramavtalet fick poäng för sina egna samhällsansvarsprogram.


Utveckling av kompetensen och konkurrens

Lantmäteriverkets första chef för kommunikation och samhällsansvar började sin uppgift 2020. I år ökade resurserna för samhällsansvarsarbetet, då även den första samhällsansvarsexperten rekryterades. Samhällsansvarsexperten har till uppgift att främja genomförandet av samhällsansvarsprogrammet, samordna och utveckla samhällsansvarsarbetet samt kommunicera om det.

I år deltog Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport för 2021 också i den årliga tävlingen om hållbarhetsrapportering för företag och aktörer inom den offentliga förvaltningen. I tävlingen om hållbarhetsrapportering bedöms bland annat rapporteringen om miljöansvar, socialt ansvar och administrativt ansvar. Tävlingens vinnare publiceras den 16 november.

– Lantmäteriverket har publicerat samhällsansvarsrapporter sedan 2014. Tävlingen ger oss värdefull respons på vår samhällsansvarsrapport, och responsen hjälper oss att utveckla både vår rapportering och hela vårt samhällsansvarsarbete ytterligare, konstaterar samhällsansvarsexperten Annukka Kokkonen.


Målet är en årlig produktivitetsutveckling på 2 %

Vid Lantmäteriverket omfattar ekonomiskt ansvar även hållbar användning av offentliga medel och ett så genomslagkraftigt mervärde för medborgarna och samhället som möjligt. Ungefär två tredjedelar av Lantmäteriverkets finansiering kommer från kundfinansiering, medan en tredjedel består av statlig budgetfinansiering. Den senare delen av verksamheten och finansieringen har minskat under de senaste åren på grund av åtgärderna för att balansera den offentliga ekonomin.

I och med de allt knappare ekonomiska resurserna ökar betydelsen av ansvaret i verksamhetssättet och ekonomin. En positiv produktivitetsutveckling och effektiv verksamhet dämpar till exempel trycket att höja kundpriserna. Lantmäteriverket har fortfarande kunnat uppfylla kundernas förväntningar, trots att uppgiftsområdet har utvidgats och budgetfinansieringen har sjunkit. Detta ger sig till uttryck som hög kundnöjdhet.

Vid produktivitetsberäkningen granskas utvecklingen i så stor utsträckning som möjligt med beaktande av hela Lantmäteriverkets verksamhetsområde. Granskningen har pågått i mer än tio år. Under denna period har både arbetsproduktiviteten och totalproduktiviteten ökat med i genomsnitt 3 till 4 procent per år. Detta innebär fler produkter och tjänster som riktar sig till kunder med samma arbets- eller kostnadsinsats.

– Produktivitetsutvecklingen blir alltmer utmanande, eftersom tydliga produktivitetsförbättringar till exempel genom informationssystem redan har införts i vardagen. Men det finns fortfarande möjligheter till en positiv produktivitetsutveckling, och varje dag arbetar vi för våra kunders bästa enligt modellen för kontinuerlig förbättring, konstaterar ekonomidirektören Arto Mikkola.


Mer information

Chef för kommunikation och samhällsansvar Maija Ilvonen, 050 487 1600

Samhällsansvarsexpert Annukka Kokkonen, 050 467 0911

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram

Insatser för samhällsansvar: Information som tjänar samhället

Insatser för samhällsansvar: Välmående människor

Insatser för samhällsansvar: Stöd för hållbar skogsvård och lantbruk

Insatser för samhällsansvar: Med cykel till arbetet och paus för printern

Samhällsansvar

Nyheter och artiklar