Hoppa till huvudinnehåll

Lättläst kartserie (raster)

Den lättlästa kartserien är en enkel, tydlig och väl läsbar materialproduktserie i rasterformat som omfattar hela Finland. Produkten är avsedd att användas som bakgrundskarta, vars karaktär ändras till guidekarta i större skalor. Synproblem har beaktats vid planeringen av produkten. De centrala objektgrupperna som visas på kartan utgörs av vägar och järnvägar, vägnamn, byggnader och konstruktioner, administrativa gränser, vattendrag och övrigt namnbestånd. Särskilt har vi betonat vägnätet, offentliga byggnader och texter. Vid användningen av färger har vi beaktat de vanligaste bristerna i färgseende.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Den lättlästa kartserien lämpar sig att användas som bakgrundsmaterial i tillgängliga/öppna karttjänster. Produkten lämpar sig att användas på nivåerna 0–15 i den rutmatris som definieras i JHS 180-rekommendationen.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Pixelstorlek
0.5 m
2 m
4 m
8 m
16 m
32 m
64 m
128 m
256 m
1024 m
2048 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Informationsinnehållet i den lättlästa kartserien:

Informationsinnehållet baserar sig på Terrängdatabasen och i mindre skalor på Terrängkartserien. Informationsinnehållet utvidgas då skalan ökar. Informationsinnehållet omfattar sådana objekt som är centrala för att kunna uppfatta objektets läge. Kantutjämning har använts på bilderna. Som upplösningsnivåer används nivåerna enligt JHS 180-rekommendationen (på finska): https://geoforum.fi/jhs-180-paikkatiedon-sisaltopalvelut/

Lättläst rasterkarta JHS-nivåer 13–14

De mest centrala objekten på kartan är vägar (även körstigar samt gång- och cykelvägar), byggnader och konstruktioner, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, sjöar, träsk, åar, diken och åkrar.

Lättläst rasterkarta JHS-nivå 12

De mest centrala objekten på kartan är vägar, parker, byggnader och konstruktioner, järnvägar, namnbestånd, tätorter, sjöar, träsk, åar, diken och åkrar.

Lättläst rasterkarta JHS-nivå 11

De mest centrala objekten på kartan är vägar, järnvägar, namnbestånd, tätorter, sjöar, träsk, åar, diken och åkrar.

Lättläst rasterkarta JHS-nivå 10

De mest centrala objekten på kartan är vägar, järnvägar, namnbestånd, tätorter, sjöar, träsk, åar och diken.

Lättläst rasterkarta JHS-nivåer 8–9

De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar, tätorter, sjöar och träsk.

Lättläst rasterkarta JHS-nivåer 6–7

De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar och sjöar.

Lättläst karta raster JHS-nivåer 2–5

De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd och vägar.

Upprätthållande

Frekvens för uppdatering: Lättläst karta raster JHS-nivåer 13–14 och namnbeståndet uppdateras en gång i veckan. Andra JHS-nivåer uppdateras en gång om året.

Tillkomsthistorik

Utgångsmaterialen för den lättlästa kartserien bygger på Lantmäteriverkets terrängdatabas och terrängkartserie. Vad gäller de mest noggranna skalorna och lägesuppgifternas noggrannhet motsvarar den lättlästa kartserien det mest noggranna riksomfattande kartmaterialet i rasterformat, dvs. Grundkarta raster, som också grundar sig på Terrängdatabasen.

Som utgångsmaterial i varje lättläst karta på rasternivå har man oftast valt ett kartmaterial som till sin skala är mindre än den nominella skalan. Dessutom har man använt generalisering genom val.

Med detta strävar man efter ett visualiseringssätt som är så läsbart och tydligt som möjligt och lämpar sig att användas med lättlästa kartor.

Tidsenligheten varierar beroende på objektet (se Upprätthållande).

Lägesnoggrannheten för objekten i lättläst karta raster JHS-nivåer 6–7 grundar sig på lägesnoggrannheten i Grundkarta 1:1 000 000 (ca 1 000 m).

Lägesnoggrannheten för objekten i lättläst karta raster JHS-nivåer 2–5 grundar sig på lägesnoggrannheten i Grundkarta 1:4 500 000 (ca 5 000 m).

I rastermaterial beror objektens lägesnoggrannhet dessutom på pixelstorleken och avbildningstekniken.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till Lättläst kartserien. Vid upprätthållandet av produkten har material från kommuner använts. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av Inspire-direktivet. Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
PNG
Inte baserad på en förrättning