Hoppa till huvudinnehåll

Höjdmodell 10 m

Höjdmodell 10 m är en modell som beskriver jordytans höjd och täcker hela Finland. Rutstorleken är 10 m x 10 m och höjduppgifternas noggrannhet 1,4 meter.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Med hjälp av höjdmodellen kan man simulera täcknings-, omfattnings- och siktområden. Modellen kan också användas för att beräkna massan av schakt- och fyllningsjord eller för att beräkna lutning, branthet eller profiler. Tillämpningsområden finns t.ex. inom geologi, geografi och skogsbruk.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Pixelstorlek
10 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Höjdmodell 10 m visar terrängens höjd över havet. Höjduppgifterna är enligt höjdsystemet N2000.

Upprätthållande

Produkten uppdateras en gång i månaden, om datamaterialet i produkten Höjdmodell 2 m har ändrats.

Produkten finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

Tillkomsthistorik

Produktens höjdnoggrannhet är i genomsnitt 1,4 meter (1,4 m i 95 % av fallen och 2 m i 99 % av fallen). I Ascii-versionen har höjduppgifterna angetts i meter (tre decimaler, t.ex. 42.604) och i GeoTiff-versionen i floatvärden i meter (bara de tre första decimalerna är betydande). I bägge versionerna har objekt under havsytan ett negativt värde.

Höjdmodell 10 m har härletts från Höjdmodell 2 m på sådana områden där den senare är tillgänglig. På andra områden har Höjdmodell 10 m producerats utgående från de höjdkurvor som preciserats i samband med Terrängdatabasens tidsbundna uppdatering, punkter som digitaliserats med hjälp av en stereoarbetsstation och som representerar jordytan samt alla de objekt i Terrängdatabasen som har även en z-koordinat. På dessa områden är produktens höjdnoggrannhet i genomsnitt 1,4 meter (1,4 m i 95 % av fallen och 2 m i 99 % av fallen). På områden där Höjdmodell 10 m har härletts från Höjdmodell 2 m är detaljnoggrannheten och lägesnoggrannheten för höjden betydligt bättre.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
Ascii grid
GeoTiff

Hanteringsavgifter för höjdmodellmaterial

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i Filtjänst för avgiftsfri data debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010090
Höjdmodell 2 m och 10 m, första bladet
101,21 125,50
77103010091
Höjdmodell 2 m och 10 m, följande blad
17,34 21,50
77103010093
Höjdmodell 2 m, hela Finland
1732,50 2 148,30
77103010092
Höjdmodell 10 m, hela Finland
866,29 1 074,20
Inte baserad på en förrättning