Höjdmodell 10 m

Höjdmodell 10 m är en modell som beskriver jordytans höjd och täcker hela Finland. Rutstorleken är 10 m x 10 m och höjduppgifternas noggrannhet 1,4 meter.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Ändamål:

Med hjälp av höjdmodellen kan man simulera täcknings-, omfattnings- och siktområden. Modellen kan också användas för att beräkna massan av schakt- och fyllningsjord eller för att beräkna lutning, branthet eller profiler. Tillämpningsområden finns t.ex. inom geologi, geografi och skogsbruk.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Pixelstorlek
10 m
Rumslig representation
Text eller tabell
Tillkomsthistorik

Höjdmodell 10 m visar terrängens höjd över havet. Höjduppgifterna är enligt höjdsystemet N2000. Höjdmodell 10 m är den mest exakta riksomfattande höjdmodellen över Finland.

Produktens höjdnoggrannhet är i genomsnitt 1,4 meter (1,4 m i 95 % av fallen och 2 m i 99 % av fallen). I Ascii-versionen har höjduppgifterna angetts i meter (tre decimaler, t.ex. 42.604) och i GeoTiff-versionen i floatvärden i meter (bara de tre första decimalerna är betydande). I bägge versionerna har objekt under havsytan ett negativt värde.

Höjdmodell 10 m har härletts från Höjdmodell 2 m på sådana områden där den senare är tillgänglig. På andra områden har Höjdmodell 10 m producerats utgående från de höjdkurvor som preciserats i samband med Terrängdatabasens tidsbundna uppdatering, punkter som digitaliserats med hjälp av en stereoarbetsstation och som representerar jordytan samt alla de objekt i Terrängdatabasen som har även en z-koordinat. På dessa områden är produktens höjdnoggrannhet i genomsnitt 1,4 meter (1,4 m i 95 % av fallen och 2 m i 99 % av fallen). På områden där Höjdmodell 10 m har härletts från Höjdmodell 2 m är detaljnoggrannheten och lägesnoggrannheten för höjden betydligt bättre.

Överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010, av den 23 november 2010, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster.
2010-12-08
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till avgiftsfria datamaterial http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40.

Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Höjdmodell 10 m är tillgänglig i en version som täcker hela landet men även i versioner som täcker ett avgränsat område. Avgränsning enligt område sker utgående från TM35-kartbladsindelningen.

Begränsning av tillgänglighet

Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till materialet i Höjdmodell 10 m. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet.

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Format
Ascii grid
GeoTiff

Höjdmodeller

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010092
Höjdmodell 10 m - hela Finland
787,50 976,50
77103010093
Höjdmodell 2 m - hela Finland
1575,00 1 953,00
77103010091
Höjdmodell 2 m och 10 m - Följande blad
15,73 19,50
77103010090
Höjdmodell 2 m och 10 m - Första bladet
89,27 110,70
Inte baserad på en förrättning