Höjdmodell 10 m

Höjdmodell 10 m är en modell som beskriver jordytans höjd och täcker hela Finland. Rutstorleken är 10 m x 10 m och höjduppgifternas noggrannhet 1,4 meter.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Ändamål:

Med hjälp av höjdmodellen kan man simulera täcknings-, omfattnings- och siktområden. Modellen kan också användas för att beräkna massan av schakt- och fyllningsjord eller för att beräkna lutning, branthet eller profiler. Tillämpningsområden finns t.ex. inom geologi, geografi och skogsbruk.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Pixelstorlek
10 m
Rumslig representation
Text eller tabell
Tillkomsthistorik

Höjdmodell 10 m visar terrängens höjd över havet. Höjduppgifterna är enligt höjdsystemet N2000. Höjdmodell 10 m är den mest exakta riksomfattande höjdmodellen över Finland.

Produktens höjdnoggrannhet är i genomsnitt 1,4 meter (1,4 m i 95 % av fallen och 2 m i 99 % av fallen). I Ascii-versionen har höjduppgifterna angetts i meter (tre decimaler, t.ex. 42.604) och i GeoTiff-versionen i floatvärden i meter (bara de tre första decimalerna är betydande). I bägge versionerna har objekt under havsytan ett negativt värde.

Cirka 75 procent av Höjdmodell 10 m har producerats utgående från de höjdkurvor som preciserats i samband med Terrängdatabasens tidsbundna uppdatering, med hjälp av en stereoarbetsstation digitaliserade punkter som representerar jordytan samt alla de objekt i Terrängdatabasen som också har en höjdkoordinat "z". En liten del av Höjdmodell 10 m har härletts från Höjdmodell 2 m (indexkarta: http://maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/korkeusmalli10_laserkeilatusta_aineistosta_2013_08_13_b.pdf ).

På dessa områden är höjdens lägesnoggrannhet och precision betydligt bättre. Resten har beräknats utgående från Terrängdatabasens ouppdaterade höjdkurvor.

Överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010, av den 23 november 2010, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster.
2010-12-08
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till avgiftsfria datamaterial http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40.

Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Höjdmodell 10 m är tillgänglig i en version som täcker hela landet men även i versioner som täcker ett avgränsat område. Avgränsning enligt område sker utgående från TM35-kartbladsindelningen.

Begränsning av tillgänglighet

Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till materialet i Höjdmodell 10 m. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet.

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Format
Ascii grid
GeoTiff

Höjdmodell 10 m

  Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
Höjdmodell 10 m - Första bladet 85,00 105,40
Höjdmodell 10 m - Följande blad 15,00 18,60
Höjdmodell 10 m - Hela Finland 750,00 930,00
Inte baserad på en förrättning