Hoppa till huvudinnehåll

Höjdmodell 2 m

Höjdmodell 2 m är en modell som beskriver jordytans höjd och vars rutstorlek är 2 m x 2 m. Materialet har bearbetats utgående från laserskanningsmaterial vars punkttäthet är minst 0,5 punkter per kvadratmeter. Produktens täckning baserar sig på riksomfattande laserskanningar, på vissa ställen i den yttre skärgården eller vid östgränsen finns höjdmodellen inte tillgänglig.

Höjdmodell 2 m produceras i två olika kvalitetsklasser: I klass I är höjdnoggrannheten i genomsnitt 0,3 meter och i klass II varierar den mellan 0,3 meter och en meter.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Ändamål:

Med hjälp av höjdmodellen kan man simulera t.ex. områden med stor risk för översvämning samt täcknings-, omfattnings- och siktområden. Modellen kan också användas för att beräkna massan av schakt- och fyllningsjord eller för att beräkna lutning, branthet eller profiler. Tillämpningsområden finns t.ex. inom geologi, geografi och skogsbruk.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Pixelstorlek
2 m
Rumslig representation
Text eller tabell
Upprätthållande

Produkten upprätthålls vid behov. Det område som produkten omfattar utvidgas kontinuerligt. En karta över nuläget: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/peruspaikkatietojen-tuotanto/uppratthallande-av-grundlaggande-geografisk

Tillkomsthistorik

Höjdmodell 2 m visar terrängens höjd över havet. Höjduppgifterna är enligt höjdsystemet N2000.

Höjdmodell 2 m är den mest exakta höjdmodell över Finland som omfattar stora områden. Den utvidgas med cirka 40 000 km2 per år.

Höjdmodell 2 m har bearbetats utgående från laserskanningsmaterial vars punkttäthet är minst 0,5 punkter per kvadratmeter. Materialet produceras i två olika kvalitetsklasser:

Höjdmodellen i klass I beräknas automatiskt utgående från vårens laserskanningar, men för att kontrollera och förbättra beräkningarna används flygbilder som hjälp. Det laserskannade materialets kvalitetskontroll görs för hand.

Höjdmodellen i kvalitetsklass II beräknas automatiskt utgående från sommarens laserskanningar och ingen manuell kvalitetskontroll behöver göras. På så sätt färdigställs höjdmodellens material snabbare.

Höjdmodellen i klass II ersätts senare med material från klass I.

I höjdmodellen i klass I är höjduppgifternas noggrannhet i genomsnitt 0,3 meter. Höjduppgifterna anges i meter. I produkten kan det finnas ställen som uppdaterats med material som till sin höjd- och lägesnoggrannhet är mindre exakt än laserskanningsmaterial.

I höjdmodellen i klass II varierar höjdnoggrannheten mellan 0,3 meter och en meter på grund av regionalt varierande nivåhöjande inverkan av vegetationen.

Mera information i kvalitetsmodellen för Höjdmodell 2 m (på finska): http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/KMTK_korkeusmallit_laatukasikirja_2017-01-02.pdf

Index över täckningen av kvalitetsklasserna I och II: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/uppratthallande-av-grundlaggande-geografisk-information

Överensstämmelse
2010-12-08
Produkten uppfyller specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Begränsning av tillgänglighet

no limitations to public access

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Format
Ascii grid
GeoTiff

Hanteringsavgifter för höjdmodellmaterial

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i Filtjänst för avgiftsfri data debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010090
Höjdmodell 2 m och 10 m, första bladet
92,02 114,10
77103010091
Höjdmodell 2 m och 10 m, följande blad
15,73 19,51
77103010093
Höjdmodell 2 m, hela Finland
1575,00 1 953,00
77103010092
Höjdmodell 10 m, hela Finland
787,50 976,50
Inte baserad på en förrättning