Höjdmodell 2 m

Höjdmodell 2 m är en modell som beskriver jordytans höjd och vars rutstorlek är 2 m x 2 m. Materialet har bearbetats utgående från laserskanningsmaterial vars punkttäthet är minst 0,5 punkter per kvadrat-meter. Produkten är tillgänglig i olika versioner som täcker olika stora områden genom hela landet men inte över hela landet. Materialet kompletteras kontinuerligt. Tillgänglig är också Höjdmodell 10 m som omfattar hela Finland.

Höjdmodell 2 m produceras i två olika kvalitetsklasser: I klass I är höjdnoggrannheten i genomsnitt 0,3 meter och i klass II varierar den mellan 0,3 meter och en meter.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Ändamål:

Med hjälp av höjdmodellen kan man simulera t.ex. områden med stor risk för översvämning samt täcknings-, omfattnings- och siktområden. Modellen kan också användas för att beräkna massan av schakt- och fyllningsjord eller för att beräkna lutning, branthet eller profiler. Tillämpningsområden finns t.ex. inom geologi, geografi och skogsbruk.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Pixelstorlek
2 m
Rumslig representation
Text eller tabell
Upprätthållande

Produkten upprätthålls vid behov. Det område som produkten omfattar utvidgas kontinuerligt. En karta över nuläget: http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem/uppratthallande-av

Tillkomsthistorik

Höjdmodell 2 m visar terrängens höjd över havet. Höjduppgifterna är enligt höjdsystemet N2000.

Höjdmodell 2 m är den mest exakta höjdmodell över Finland som omfattar stora områden. Den utvidgas med cirka 40 000 km2 per år.

Höjdmodell 2 m har bearbetats utgående från laserskanningsmaterial vars punkttäthet är minst 0,5 punkter per kvadratmeter. Materialet produceras i två olika kvalitetsklasser:

Höjdmodellen i klass I beräknas automatiskt utgående från vårens laserskanningar, men för att kontrollera och förbättra beräkningarna används flygbilder som hjälp. Det laserskannade materialets kvalitetskontroll görs för hand.

Höjdmodellen i kvalitetsklass II beräknas automatiskt utgående från sommarens laserskanningar och ingen manuell kvalitetskontroll behöver göras. På så sätt färdigställs höjdmodellens material snabbare.

Höjdmodellen i klass II ersätts senare med material från klass I.

I höjdmodellen i klass I är höjduppgifternas noggrannhet i genomsnitt 0,3 meter. Höjduppgifterna anges i meter. I produkten kan det finnas ställen som uppdaterats med material som till sin höjd- och lägesnoggrannhet är mindre exakt än laserskanningsmaterial.

I höjdmodellen i klass II varierar höjdnoggrannheten mellan 0,3 meter och en meter på grund av regionalt varierande nivåhöjande inverkan av vegetationen.

Mera information i kvalitetsmodellen för Höjdmodell 2 m (på finska): http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/KMTK_korkeusmallit_laatukasikirja_2017-01-02.pdf

Index över täckningen av kvalitetsklasserna I och II: http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem/uppratthallande-av

Överensstämmelse
Definition av informationsprodukten: Höjd, KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010, av den 23 november 2010, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster.
2010-12-08
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till LMVs avgiftsfria data http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40.

Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Höjdmodell 2 m är tillgänglig i en version som omfattar olika områden genom hela landet men inte över hela landet (produkten är färdig endast vad gäller vissa delar av landet). Den kan också anskaffas i versioner med ett avgränsat område. Avgränsning enligt område sker utgående från TM35FIN-kartbladsindelningen (6 x 6 km).

Begränsning av tillgänglighet

Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till materialet i Höjdmodell 2 m. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet.

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Format
Ascii grid
GeoTiff

Höjdmodeller

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010092
Höjdmodell 10 m - hela Finland
787,50 976,50
77103010093
Höjdmodell 2 m - hela Finland
1575,00 1 953,00
77103010091
Höjdmodell 2 m och 10 m - Följande blad
15,73 19,50
77103010090
Höjdmodell 2 m och 10 m - Första bladet
89,27 110,70
Inte baserad på en förrättning