Terrängskuggning

Terrängskuggningen är ett rastermaterial som visualiserar höjdskillnader i terrängen. Terrängskuggning har beräknats till fem produktversioner vars pixelstorlekar är 2, 8, 32, 64, 128 och 512 meter (de gamla versionerna i PNG-format och pixelstorlekarna 10, 40, 80, 160 och 640 meter finns tillgängliga till slutet av år 2016). Pixelstorleken 2 m har beräknats utgående från materialet Höjdmodell 2 m och den täcker inte hela landet. Övriga pixelstorlekar har beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m och de täcker hela landet. Materialet innehåller inte höjdvärden, utan det är en gråtonsbild som visualiserar sluttningars riktning och lutning.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Ändamål:

Terrängskuggningsmaterialet kan användas som ett bakgrundsmaterial för att visualisera terrängens höjdskillnader. Terrängskuggning tillsammans med materialet Höjdzoner (genomskinlighet 15–50 %) visar terrängens former och höjd ännu bättre. Med hög genomskinlighet kan det användas även tillsammans med en terräng- eller bakgrundskarta för att visualisera terrängens former.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Pixelstorlek
2 m
8 m
32 m
64 m
128 m
512 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Versioner av materialet Terrängskuggning

Terrängskuggning pixelstorlek 2 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 2 m, täcker inte hela landet)

Terrängskuggning 8 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m, täcker hela landet)

Terrängskuggning 32 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m, täcker hela landet)

Terrängskuggning 64 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m, täcker hela landet)

Terrängskuggning 128 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m, täcker hela landet)

Terrängskuggning 512 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m, täcker hela landet)

Upprätthållande

Rastren har i sin helhet uppdaterats i oktober 2015. Ändringar i utgångsmaterialet förs in i rastren månatligen.

Frekvens för uppdatering:

Terrängskuggning (2 m): Produkten upprätthålls vid behov. Det område som produkten omfattar utvidgas kontinuerligt. En karta över nuläget: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/c206f60e-04b3-45c1-963c-d3d6a35e3552 (på finska).

Terrängskuggning (övriga pixelstorlekar): I materialet görs områdesavgränsade och sporadiska uppdateringar i samband med terrängdatabasens tidsbundna uppdatering då det sker ändringar i Höjdmodell 10 m.

Tillkomsthistorik

Som utgångsmaterial för Terrängskuggning 2 m har man använt Höjdmodell 2 m, som inte täcker hela landet. Som utgångsmaterial för övriga pixelstorlekar har man använt Höjdmodell 10 m, som täcker hela landet.

Som solens höjdvinkel har man använt 45 grader. Höjden har framhävts med en z-koefficient enligt följande:

Terrängskuggning 2 m: 3-faldig

Terrängskuggning 8 m: 5-faldig

Terrängskuggning 32 m: 5-faldig

Terrängskuggning 64 m: 10-faldig

Terrängskuggning 128 m: 10-faldig

Terrängskuggning 512 m: 15-faldig

Överensstämmelse
2010-12-08
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till avgiftsfria datamaterial http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40.

Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Materialet Terrängskuggning är tillgängligt i en version som täcker hela landet eller i versioner som täcker ett avgränsat område i enlighet med följande kartbladsindelningar som bestäms enligt pixelstorlek: Terrängskuggning 2 m: 6 km x 6 km (1:10 000 bladindelning). Terrängskuggning 8 m: 12 x 24 km (1:25 000 bladindelning), Terrängskuggning 32 m: 48 x 96 km (1:100 000 bladindelning), Terrängskuggning 64 m och 128 m: 96 x 192 km (1:200 000 bladindelning), Terrängskuggning 512 m: 1 178 x 674 km (hela landet).

Produkten Terrängskuggning är tillgängligt via Kartbildstjänsten (WMTS) http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-1 (på finska).

Begränsning av tillgänglighet

Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till materialet Terrängskuggning. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet.

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Format
GeoTiff

Terrängskuggning raster

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010060
Terrängskuggning raster, pixelstorlekar 2, 8, 32, 64 ja 128 m / första kartbladet
92,02 114,70
77103010061
Terrängskuggning raster, pixelstorlek 512 m / första kartbladet
57,74 71,60
77103010062
Terrängskuggning raster, följande kartblad
15,73 19,51
77103010063
Terrängskuggning raster hela Finland, pixelstorlekar 2 och 8 m
525,00 651,00
77103010064
Terrängskuggning raster hela Finland, pixelstorlek 32 m
315,00 390,60
77103010065
Terrängskuggning raster hela Finland, pixelstorlek 64 m
167,98 208,30
77103010066
Terrängskuggning raster hela Finland, pixelstorlekar 128 och 512 m
92,02 114,70
Inte baserad på en förrättning