Prislista

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris exkl. moms, euro (€)
Baskalibrering, instrument och en avvägningsstång 730,00
Baskalibrering, instrument och två avvägningsstånger 1 090,00
Kalibrering vid tre temperaturer, instrument och en avvägningsstång 1 090,00
Kalibrering vid tre temperaturer, instrument och två avvägningsstånger 1 560,00

 

Exkl. moms.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801314000
Fastighetsingenjörens uppgifter, €/h
119,76 148,50
7801314009
Övriga sakkunnigtjänster (€/h)
108,06 134,00
7801314001
Övriga uppgifter med anknytning till samarbetet med kommunerna, €/h
96,61 119,80

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms 24%)
Bedömning av fastighetskonsekvenser (€/h) 93,71 € 116,20 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
78041010726
Bedömning av fastighetskonsekvenser (€/h)
93,71 116,20
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801105417
Upprättande av överlåtelsehandling
254,68 315,80

Dessutom debiteras kostnaderna för anskaffning av handlingar och övriga extra kostnader.

Terrängdata- och fastighetsregisterkartmaterial

Laserskanningsmaterial, Fixpunkter, Höjdmodeller, Flygbilder, Ortofoton, Terrängdatabasen, Grundkarta raster, Vägnamn, Terrängkarta raster 1:50 000–1:500 000, Terrängkartor 1:100 000 och 1:250 000, Bakgrundskartserien, Generalkartor 1:1 000 000 och 1:4 500 000, Generalkarta raster 1: 1 000 000, 1:2 000 000, 1:4 500 000 och 1:8 000 000, produkterna Namnbestånd och Kommunindelning 1:10 000–1:4 500 000 och fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar på fastighetsregisterkartan samt råmärken kan användas med avgiftsfri licens.

Den avgiftsfria licensen tillåter materialens privata och kommersiella användning, utgivning, upplåtelse till tredje part och inneslutande som en del av en annan produkt eller tjänst.

Nedladdarens kontaktuppgifter samlas i samband med nedladdning av material. 

Lantmäteriverkets tryckta kartor och utskrifter samt utskriftsfiler som baserar sig på terrängdatamaterial är avgiftsbelagda.
Hanteringsavgiften som alltid uppbärs på materialleveranser visas intill den produkt som avgiften gäller.

Myndighetslicens

Lantmäteriverket upplåter material från köpeskillingsregistret för statliga myndigheters användning till avskiljningskostnadspris. För undervisnings- och forskningsändamål kan 90 procent rabatt erhållas på material från köpeskillingsregistret. Utöver detta debiteras asvkiljningskostnaderna.

Lantmäteriverket upplåter köpeskillingsregister-fastighetsregister- och fastighetsregisterkartmaterial till annan myndighet endast för skötsel av respektive myndighetsuppgifter. Uppgifter som enligt lag, förordning eller motsvarande författning påförts ämbetsverket eller institutionen anses som myndighetsbruk. Om myndigheten har andra än myndighetsuppgifter, debiteras normala avgifter för användningsrätt enligt prislistan för material som anskaffats för sådana ändamål.

Prissättningen gäller inte bl.a. utdrag, utskrifter, tryckta kartor eller skannat material, inte heller material som producerats i samarbete med europeiska lantmäteriverk eller motsvarande.

Material kan även användas i publikationer som anknyter till myndighetsuppgifter. Utgivningstillståndet gäller dock inte webbtjänster, vilkas utgivningstillstånd bestäms från fall till fall.

Myndigheten ska skriftligen bevisa sitt myndighetsuppdrag till Lantmäteriverket för prissättning enligt avskiljningskostnaderna.

Med undervisningsändamål avses användning vid offentlig utbildning i syftet att avlägga examen, och forsningsändamål sådan forskning vars resultat är offentliga.

Lantmäteriverkets stöd för digitala material sådana fall som lämnar rum för tolkning.

 

 

Tillgänglig endast via Kartbildstjänsten (WMS).

Materialet är avgiftsfritt.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801314008
Beställningsuppgifter gällande geodata samt övriga sakkunnigtjänster (€/h)
108,06 134,00
64300511045
LVM GNSS data/mån/st.
200,00 248,00
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77415010917
LMV-karttextil
20,97 26,00
77415011108
FINLAND-karttextil
16,13 20,00