Hoppa till huvudinnehåll

Bakgrundskarta (raster)

Bakgrundskartan är en materialproduktserie i rasterformat som omfattar hela Finland och som är avsedd att användas som bakgrundsmaterial för temauppgifter. De mest centrala objekten på kartan är vägnamn, vägar och järnvägar, byggnader och konstruktioner, administrativa gränser, namnbestånd, vattendrag, markanvändning och adresser till byggnader (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Bakgrundskartan kan användas bland annat för att visa objektets läge i webbtjänsten. Produkten kan användas i skalorna 1:2 500–1:10 miljoner. Genom att kombinera adressvägnätsdata och namnbeståndsdata i vektorformat till materialet är det också möjligt att göra tillämpningar för positionsbestämning och ruttsökning vilka baserar sig på adresser.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Skala
5000
10000
20000
40000
80000
160000
320000
800000
2000000
4000000
8000000
Pixelstorlek
0.5 m
2 m
4 m
8 m
16 m
32 m
64 m
128 m
256 m
1024 m
2048 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Informationsinnehållet i Bakgrundskartserien enligt Bakgrundskarta (raster):

Informationsinnehållet utvidgas då skalan ökar. Informationsinnehållet omfattar sådana objekt som är centrala för att kunna uppfatta objektets läge. Kantutjämning har använts på bilderna.

Bakgrundskarta raster 1:5 000

Datamaterialet grundar sig på Terrängdatabasen med undantag av byggnaders adressnummer. De mest centrala objekten på kartan är vägar (även körstigar samt gång- och cykelvägar), vägnamn, byggnaders adressnummer (från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata), byggnader och konstruktioner, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag och markanvändning (bl.a. åkrar, öppna myrar, parker). Bakgrundskarta raster 1:5 000 är den enda skalnivån i Bakgrundskartserien som visar vägnamn och byggnaders adressnummer.

Bakgrundskarta raster 1:10 000

Datamaterialet grundar sig på Terrängdatabasen. De mest centrala objekten på kartan är vägar (även körstigar samt gång- och cykelvägar), byggnader och konstruktioner, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag och markanvändning (bl.a. åkrar, öppna myrar, parker).

Bakgrundskarta raster 1:20 000

Datamaterialet grundar sig på Terrängdatabasen, men även på generalisering genom val. De mest centrala objekten på kartan är vägar (även körstigar samt gång- och cykelvägar), byggnader och konstruktioner, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag och markanvändning (bl.a. åkrar, öppna myrar, parker).

Bakgrundskarta raster 1:40 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:100 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är vägar, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag och markanvändning (bl.a. åkrar, öppna myrar, parker).

Bakgrundskarta raster 1:80 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:250 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är vägar, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag samt åkrar och öppna myrar.

Bakgrundskarta raster 1:160 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:250 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är vägar, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag samt åkrar och öppna myrar.

Bakgrundskarta raster 1:320 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:1 000 000 och på namnbeståndet i Kartnamn 1:500 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar, tätorter, administrativa gränser, vattendrag samt åkrar och öppna myrar.

Bakgrundskarta raster 1:800 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:1 000 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar, administrativa gränser, tätorter och vattendrag.

Bakgrundskarta raster 1:2 000 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:4 500 000. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar, administrativa gränser och vattendrag.

Bakgrundskarta raster 1:4 000 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:4 500 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar och vattendrag.

Bakgrundskarta raster 1:8 000 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:4 500 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, huvudvägar och vattendrag.

Upprätthållande

Uppgifterna i produkterna i skalorna 1:5 000–1:20 000 uppdateras med 2–3 dagars dröjsmål efter att materialet har uppdaterats i Terrängdatabasen (se produktbeskrivningen Terrängdatabasen).

Av produkterna i skalorna 1:40 000–1:8 000 000 publiceras en gång om året i juli en årsversion. Administrativa gränser, naturskyddsområden, skjutområden och skyddsområden uppdateras årligen. Vägnätet uppdateras med 1–2 års mellanrum. Områden för människans handlingar uppdateras med 2 års mellanrum. Övriga kartlager uppdateras med 2–10 års mellanrum. Tidsenligheten för alla kartlager i årsversionen syns i underhållstabellerna:

Underhållet av Terrängkarta 1:100 000 https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_100000_ajantasa.pdf

Underhållet av Terrängkarta 1:250 000 https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_250000_ajantasa.pdf

Underhållet av Terrängkarta 1:1 000 000 https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_1000000_ajantasa.pdf

Underhållet av Terrängkarta 1:4 500 000 https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/06/Maastokartta_4500000_ajantasa.pdf

Namnbeståndet uppdateras i WMS- och WMTS-gränssnittstjänsternas raster med 1‒2 års mellanrum.

Produkterna finns tillgängliga i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt , gränssnitts- och visningstjänsterna i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm (se Anskaffning och tilläggsinformation).

Tillkomsthistorik

Utgångsmaterialen för Bakgrundskartserien bygger på Lantmäteriverkets kartdatabaser i olika skalor. Vad gäller de mest noggranna skalorna och lägesuppgifternas noggrannhet motsvarar Bakgrundskartserien det mest noggranna riksomfattande kartmaterialet i rasterformat, dvs. Grundkarta raster, som också grundar sig på Terrängdatabasen.

Som utgångsmaterial i bakgrundskartrastren har man oftast valt ett kartmaterial som till sin skala är mindre än den nominella skalan.

Med detta strävar man efter ett visualiseringssätt som är så generaliserat och klart som möjligt och lämpar sig att användas med bakgrundskartor.

Tidsenligheten varierar beroende på objektet (se Upprätthållande).

Lägesnoggrannheten för objekten i Bakgrundskarta raster 1:320 000 och 1:800 000 grundar sig på lägesnoggrannheten i Generalkarta 1:1 000 000 (ca 1 000 m).

Lägesnoggrannheten för objekten i Bakgrundskarta raster 1:2 milj., 1:4 milj. och 1:8 milj. grundar sig på lägesnoggrannheten i Generalkarta 1:4 500 000 (ca 5 000 m).

I rastermaterial beror objektens lägesnoggrannhet på pixelstorleken och avbildningstekniken.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till Bakgrundskartserien. Vid upprätthållandet av produkten har material från kommuner använts. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata äger upphovsrätten till byggnadernas adressnummer i produkten. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av Inspire-direktivet. Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
PNG

Hanteringsavgifter för bakgrundskarta (raster)

Materialet och behandlingen är kostnadsfria när materialet laddas ner som självbetjäning i filnedladdningstjänsten. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010070
Bakgrundskarta (raster), första kartbladet
101,21 125,50
77103010071
Bakgrundskarta (raster), följande kartblad
17,34 21,50
77103010072
Bakgrundskarta (raster), hela Finland
3349,52 4 153,40
77103010073
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:5 000
1732,50 2 148,30
77103010074
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:10 000
577,50 716,10
77103010075
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:20 000 eller 1:40 000
346,53 429,70
77103010076
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:80 000
230,97 286,40
77103010077
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:160 000
138,55 171,80
77103010078
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:320 000, 1:800 000 eller 1:2 000 000
121,29 150,40
77103010079
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:4 000 000 eller 1:8 000 000
63,55 78,80
Inte baserad på en förrättning