Hoppa till huvudinnehåll

Indelning i förvaltningsområden (vektor)

Indelning i förvaltningsområden (vektor) är ett material som beskriver Finlands kommuner, välfärdsområden, landskap, regionförvaltningsverk och riksgräns.

Produkterna Indelning i förvaltningsområden (vektor) omfattar kommunnummer, kommunernas namn på svenska och finska, kommunernas gränser och områden. Dessutom ingår motsvarande uppgifter om landskapen, regionförvaltningsverken och riket samt en specificering av kommunens areal i jord- och vattenareal. XML/GML formatet omfattar inte kommunens areal.

Kommunindelningsmaterialet produceras i skalorna 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 och 1:4 500 000. Uppgifterna i materialet i skala 1:10 000 har producerats utifrån fastighetsregistret. I de övriga skalorna har kommunernas gränser generaliserats så att de passar in i respektive skala.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Indelning i förvaltningsområden lämpar sig för att användas som bakgrundsmaterial i olika typer av analyser samt som råmaterial för kartprodukter.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Skala
10000
100000
250000
1000000
4500000
Pixelstorlek
1 m
8 m
32 m
128 m
512 m
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Plant regionnät
Informationsinnehåll

Indelning i förvaltningsområden (vektor) är ett material som beskriver Finlands kommuner, landskap, regionförvaltningsverk och riksgräns. Produkten tillhandahålls i följande skalor: 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000, 1:4 500 000.

Produktspecifikationerna för produkterna Indelning i förvaltningsområden (vektor) finns på adressen http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/

Schemadokumentet (XML/GML) finns på adressen http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Skeemakuvaus/NLSF_AU_schema_documentation_4.0.html

Upprätthållande

De nya produkterna inom Indelning i förvaltningsområden (vektor) framställs vid kalenderårets början i januari efter att kommunindelningsmaterialet har uppdaterats.

Produkten finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

Tillkomsthistorik

Indelning i förvaltningsområden (tidigare Kommunindelning) är ett material som beskriver kommunindelningen, landskapen, regionförvaltninsverkens verksamhetsområden och rikets område i hela Finland och som produceras av Lantmäteriverket.

Av kommunindelningsmaterialet som producerats utifrån fastighetsregistret har man producerat den icke-generaliserade produkten Indelning i förvaltningsområden (vektor) 1:10 000. De småskaliga produkter framställs genom generalisering:

1:100 000-produkten generaliseras utifrån 1:10 000-materialet

1:250 000-produkten generaliseras utifrån 1:100 000-materialet

1:1 000 0000-produkten generaliseras utifrån 1:250 000-materialet

1:4 500 0000-produkten generaliseras utifrån 1:1 000 000-materialet

Produkter i formatet XML/GML som färdigställts av dessa material stämmer överens med schemat Administrativa enheter i Inspire-direktivet.

Utgångsmaterialet för kommungränserna är fastighetsgränserna i fastighetsregistret, som uppdateras kontinuerligt. Förändringar i kommungränserna förs årligen in i kommunindelningsmaterialet vid början av varje år.

Indelning i förvaltningsområden (vektor) omfattar kommunenklaver, om de passar produktens användningsskala. I produkternas kommunindelningsområden ingår uppgiften om det är fråga om ett huvudområde eller en enklav. På basis av denna uppgift kan man ta bort enklaver ur produkten.

Indelning i förvaltningsområden (vektor) innehåller inte strandlinjer, utan de måste skaffas separat ur något annat material i motsvarande skala.

Indelning i förvaltningsområden (vektor) (tidigare Kommunindelning) har framställts i XML/GML-format sedan år 2012, andra format har framställts senare. Den nyaste produkten tillhandahålls i Filservice för avgiftsfri data. Tidigare årsversioner kan beställas separat.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
XML/GML
ESRI shapefile
Inte baserad på en förrättning