Hoppa till huvudinnehåll

Indelning i förvaltningsområden (vektor)

Indelning i förvaltningsområden (vektor) är ett material som beskriver Finlands kommuner, landskap, regionförvaltningsverk och riksgräns.

Produkterna Indelning i förvaltningsområden (vektor) omfattar kommunnummer, kommunernas namn på svenska och finska, kommunernas gränser och områden. Dessutom ingår motsvarande uppgifter om landskapen, regionförvaltningsverken och riket samt en specificering av kommunens areal i jord- och vattenareal. XML/GML och GeoPackage-formatet omfattar inte kommunens areal.

Kommunindelningsmaterialet produceras i skalorna 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 och 1:4 500 000. Uppgifterna i materialet i skala 1:10 000 har producerats utifrån fastighetsregistret. I de övriga skalorna har kommunernas gränser generaliserats så att de passar in i respektive skala.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Indelning i förvaltningsområden lämpar sig för att användas som bakgrundsmaterial i olika typer av analyser samt som råmaterial för kartprodukter.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Skala
10000
100000
250000
1000000
4500000
Pixelstorlek
1 m
8 m
32 m
128 m
512 m
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Plant regionnät
Informationsinnehåll

Indelning i förvaltningsområden (vektor) är ett material som beskriver Finlands kommuner, landskap, regionförvaltningsverk och riksgräns. Produkten tillhandahålls i följande skalor: 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000, 1:4 500 000.

Produktspecifikationerna för produkterna Indelning i förvaltningsområden (vektor) finns på adressen http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/

Schemadokumentet (XML/GML) finns på adressen http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Skeemakuvaus/NLSF_AU_schema_documentation_4.0.html

Upprätthållande

De nya produkterna inom Indelning i förvaltningsområden (vektor) framställs vid kalenderårets början i januari efter att kommunindelningsmaterialet har uppdaterats.

Produkten finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

Tillkomsthistorik

Indelning i förvaltningsområden (tidigare Kommunindelning) är ett material som beskriver kommunindelningen, landskapen, regionförvaltninsverkens verksamhetsområden och rikets område i hela Finland och som produceras av Lantmäteriverket.

Av kommunindelningsmaterialet som producerats utifrån fastighetsregistret har man producerat den icke-generaliserade produkten Indelning i förvaltningsområden (vektor) 1:10 000. De småskaliga produkter framställs genom generalisering:

1:100 000-produkten generaliseras utifrån 1:10 000-materialet

1:250 000-produkten generaliseras utifrån 1:100 000-materialet

1:1 000 0000-produkten generaliseras utifrån 1:250 000-materialet

1:4 500 0000-produkten generaliseras utifrån 1:1 000 000-materialet

Produkter i formatet XML/GML som färdigställts av dessa material stämmer överens med schemat Administrativa enheter i Inspire-direktivet.

Utgångsmaterialet för kommungränserna är fastighetsgränserna i fastighetsregistret, som uppdateras kontinuerligt. Förändringar i kommungränserna förs årligen in i kommunindelningsmaterialet vid början av varje år.

Indelning i förvaltningsområden (vektor) omfattar kommunenklaver, om de passar produktens användningsskala. I produkternas kommunindelningsområden ingår uppgiften om det är fråga om ett huvudområde eller en enklav. På basis av denna uppgift kan man ta bort enklaver ur produkten.

Indelning i förvaltningsområden (vektor) innehåller inte strandlinjer, utan de måste skaffas separat ur något annat material i motsvarande skala.

Indelning i förvaltningsområden (vektor) (tidigare Kommunindelning) har framställts i XML/GML-format sedan år 2012, andra format har framställts senare. Årsversioner av alla format fr.o.m. år 2012 finns i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
XML/GML
ESRI shapefile
Inte baserad på en förrättning