Bakgrundskartserie (raster)

Bakgrundskartserien är en materialproduktserie i rasterformat som omfattar hela Finland och som är avsedd att användas som bakgrundsmaterial för temauppgifter. De mest centrala objekten på kartan är vägnamn, vägar och järnvägar, byggnader och konstruktioner, administrativa gränser, namnbestånd, vattendrag, markanvändning och adresser till byggnader (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Ändamål:

Bakgrundkartserien kan användas bland annat för att visa objektets läge i webbtjänsten. Produkten kan användas i skalorna 1:2 500–1:10 miljoner. Genom att kombinera adressvägnätsdata och namnbeståndsdata i vektorformat till materialet är det också möjligt att göra tillämpningar för positionsbestämning och ruttsökning vilka baserar sig på adresser.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Skala
5000
10000
20000
40000
80000
160000
320000
800000
2000000
4000000
8000000
Pixelstorlek
0.5 m
2 m
4 m
8 m
16 m
32 m
64 m
128 m
256 m
1024 m
2048 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Informationsinnehållet i Bakgrundskartserien enligt Bakgrundskarta (raster):

Informationsinnehållet utvidgas då skalan ökar. Informationsinnehållet omfattar sådana objekt som är centrala för att kunna uppfatta objektets läge. Kantutjämning har använts på bilderna.

Bakgrundskarta raster 1:5 000

Datamaterialet grundar sig på Terrängdatabasen med undantag av byggnaders adressnummer. De mest centrala objekten på kartan är vägar (även körstigar samt gång- och cykelvägar), vägnamn, byggnaders adressnummer (från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata), byggnader och konstruktioner, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag och markanvändning (bl.a. åkrar, öppna myrar, parker). Bakgrundskarta raster 1:5 000 är den enda skalnivån i Bakgrundskartserien som visar vägnamn och byggnaders adressnummer.

Bakgrundskarta raster 1:10 000

Datamaterialet grundar sig på Terrängdatabasen. De mest centrala objekten på kartan är vägar (även körstigar samt gång- och cykelvägar), byggnader och konstruktioner, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag och markanvändning (bl.a. åkrar, öppna myrar, parker).

Bakgrundskarta raster 1:20 000

Datamaterialet grundar sig på Terrängdatabasen, men även på generalisering genom val. De mest centrala objekten på kartan är vägar (även körstigar samt gång- och cykelvägar), byggnader och konstruktioner, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag och markanvändning (bl.a. åkrar, öppna myrar, parker).

Bakgrundskarta raster 1:40 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:100 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är vägar, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag och markanvändning (bl.a. åkrar, öppna myrar, parker).

Bakgrundskarta raster 1:80 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:250 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är vägar, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag samt åkrar och öppna myrar.

Bakgrundskarta raster 1:160 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:250 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är vägar, järnvägar, namnbestånd, administrativa gränser, vattendrag samt åkrar och öppna myrar.

Bakgrundskarta raster 1:320 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:1 000 000 och på namnbeståndet i Kartnamn 1:500 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar, tätorter, administrativa gränser, vattendrag samt åkrar och öppna myrar.

Bakgrundskarta raster 1:800 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:1 000 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar, administrativa gränser, tätorter och vattendrag.

Bakgrundskarta raster 1:2 000 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:4 500 000. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar, administrativa gränser och vattendrag.

Bakgrundskarta raster 1:4 000 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:4 500 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, vägar, järnvägar och vattendrag.

Bakgrundskarta raster 1:8 000 000

Datamaterialet grundar sig på materialet i Terrängkarta 1:4 500 000, men även generalisering genom val har använts. De mest centrala objekten på kartan är namnbestånd, huvudvägar och vattendrag.

Upprätthållande

Frekvens för uppdatering: Bakgrundskarta raster 1:5 000, 1:10 000, 1:20 000 och namnbeståndet uppdateras en gång i veckan. Bakgrundskarta raster 1:40 000, 1:80 000, 1:160 000, 1:320 000, 1:800 000, 1:2 milj., 1:4 milj. och 1:8 milj. uppdateras en gång om året.

Tillkomsthistorik

Utgångsmaterialen för Bakgrundskartserien bygger på Lantmäteriverkets kartdatabaser i olika skalor. Vad gäller de mest noggranna skalorna och lägesuppgifternas noggrannhet motsvarar Bakgrundskartserien det mest noggranna riksomfattande kartmaterialet i rasterformat, dvs. Grundkarta raster, som också grundar sig på Terrängdatabasen.

Som utgångsmaterial i bakgrundskartrastren har man oftast valt ett kartmaterial som till sin skala är mindre än den nominella skalan.

Med detta strävar man efter ett visualiseringssätt som är så generaliserat och klart som möjligt och lämpar sig att användas med bakgrundskartor.

Tidsenligheten varierar beroende på objektet (se Upprätthållande).

Lägesnoggrannheten för objekten i Bakgrundskarta raster 1:320 000 och 1:800 000 grundar sig på lägesnoggrannheten i Generalkarta 1:1 000 000 (ca 1 000 m).

Lägesnoggrannheten för objekten i Bakgrundskarta raster 1:2 milj., 1:4 milj. och 1:8 milj. grundar sig på lägesnoggrannheten i Generalkarta 1:4 500 000 (ca 5 000 m).

I rastermaterial beror objektens lägesnoggrannhet på pixelstorleken och avbildningstekniken.

Överensstämmelse
2010-01-07

Eftersom det inte är fråga om ett Inspire-material, kan överensstämmelse med kraven för Inspire inte värderas.

Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till LMVs avgiftsfria data http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40.

Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Bakgrundskartserien är tillgänglig i en version som täcker hela landet men även i versioner som täcker ett avgränsat område. Avgränsning enligt område sker utgående från kartbladsindelning. Bakgrundskartserien finns tillgänglig även i Kartbildstjänsten (WMS) https://www.maanmittauslaitos.fi/karttakuvapalvelu/tekninen-kuvaus-wms (på finska) och Kartbildstjänsten (WMTS) https://www.maanmittauslaitos.fi/karttakuvapalvelu/tekninen-kuvaus-wmts (på finska).

Begränsning av tillgänglighet

Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till Bakgrundskartserien. Vid upprätthållandet av produkten har material från kommuner använts. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata äger upphovsrätten till byggnadernas adressnummer i produkten. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av Inspire-direktivet.

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Format
PNG

Bakgrundskartserie (raster)

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010070
Bakgrundskartserie, första kartbladet
92,02 114,10
77103010071
Bakgrundskartserie, följande kartblad
15,73 19,51
77103010072
Bakgrundskartserie, hela Finland
3045,00 3 775,80
77103010073
Bakgrundskart raster hela Finland 1:50 000
1575,00 1 953,00
77103010074
Bakgrundskart raster hela Finland 1:10 000
525,00 651,00
77103010075
Bakgrundskart raster hela Finland 1:20 000 eller 1:40 000
315,00 390,60
77103010076
Bakgrundskart raster hela Finland 1:80 000
210,00 260,40
77103010077
Bakgrundskart raster hela Finland 1:160 000
125,97 156,20
77103010078
Bakgrundskart raster hela Finland 1:320 000, 1:800 000 eller 1:2 milj
110,24 136,70
77103010079
Bakgrundskart raster hela Finland 1:4 milj eller 1:8 milj
57,74 71,60
Inte baserad på en förrättning