Hyppää pääsisältöön

Kuntien INSPIRE-velvoitteet kaavojen osalta

Kunnat vastaavat ajantasa-asema- ja yleiskaavatietojensa INSPIRE-velvoitteiden hoidosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuntien tulee 1) kuvata kaava-aineistot, 2) tuottaa aineistoja tarjoavia paikkatietopalveluita ja 3) kuvata palvelut. Kaikkien INSPIRE-velvoitteiden täyttämiseksi kuntien tulisi lisäksi 4) laatia kaava-aineistoistaan Euroopan laajuisesti yhteentoimiva ns. INSPIRE-tietotuote, 5) kuvata tietotuotteet ja tarjota ne saataville 6) paikkatietopalvelujen kautta, 7) jotka tulee myös kuvata.

Toimi näin

 1. Kuvaa aineistot ja palvelut
  Aineistot ja niitä tarjoavat palvelut tulee kuvata metatiedoilla. Metatiedot laaditaan Paikkatietohakemistoon, josta on ohjeet. Metatietojen olemassaolo ja laatu on tärkeää, koska INSPIRE-seuranta perustuu kokonaan niihin. Mikäli paikkatietopalvelusta puuttuu kuvaus tai kuvaus ei ole linkitetty palvelun tarjoamiin aineistometatietoihin, tulkitaan seurantatiedoissa, ettei palvelua ole olemassa. Päästääksesi alkuun metatietojen laadinnassa, laita laittaa viesti osoitteeseen metatieto@maanmittauslaitos.fi, jotta saat käyttäjätunnuksen Paikkatietohakemistoon ja aineistotunnisteet kuvattaviin aineistoihin. (JHS 158 , TG Metadata 2.0,)
   
 2. Valitse paikkatietopalveluiden laadintatapa
  Paikkatietopalveluiden, INSPIRE-tietotuotteen ja niitä tarjoavien paikkatietopalveluiden laatimiseen on tarjolla useita työkaluja. Keskeistä on pyrkiä varmistamaan, että INSPIRE-spesifiset vaatimukset ovat niillä toteutettavissa.

  INSPIRE-vaatimusten mukainen katselupalvelu (geoinformatiikan sanaston mukaan karttakuvapalvelu) on WM(T)S-palvelu, jonka get capablities dokumentti sisältää ns. INSPIRE-skeemalaajennokset (extended capabilities) -osio. Kyseisissä osioissa on muun muassa INSPIRE:n vaatimat kieliparametrit sekä linkit metatietoihin, jotka kuvaavat palvelua ja siitä saatavilla olevia aineistoja (JHS 180, TG Network Services: View).

  INSPIRE-vaatimusten mukainen latauspalvelu (geoinformatiikan sanaston mukaan kohdepalvelu) voi toteuttaa usealla eri tavalla: WFS, WCS ja SOS -rajapintapalveluna, Atom-syötteenä ja vuodesta 2021 lähtien myös OGC API Features -rajapintapalveluna. Myös näissä tulisi ottaa huomioon INSPIRE:n erityisvaatimuksia standardien mukaisiin rajapintapalveluihin verrattuna (JHS 180, TG Network Services: Download, TG WCS, TG SOS, Good Practise: OGC API - Features as an INSPIRE download service). 
   
 3. Laadi yhteentoimiva INSPIRE-tietotuote
  Yhteentoimivan INSPIRE-tietotuotteen rakenne on kuvattu suunnitellun maankäytön tietomallissa. Tietomallista viitataan useampaan koodiluetteloon, jossa mallin käytössä olevat koodiarvot tulisi olla määriteltynä EU-tasolla tai kansallisesti (levelOfSpatialPlan, planTypeName, processStepGeneral, ordinance, hilucsLandUse, reguationNature, specificLandUse, processStepGeneral, dimensionIndication, regulationNature, supplementaryRegulation jne). Voidable-attribuutti tarkoittaa, että tieto tulee sisällyttää, mikäli se on olemassa. Jos Voidable on 0..1/*, niin ko. attribuutin saa jättää tietotuotteesta kokonaan pois, muiden Voidable attribuuttien osalta on kerrottava syy, minkä vuoksi ko. elementin osalta ei ole tietoa. Mikäli INSPIRE:ssä mallinnettu tieto puuttuu, tulisi se ilmaista VoidReasonValue -arvoilla, muissa tapauksissa nilReason -arvoilla. 

  Harmonisoidun, yhteentoimivan INSPIRE-tietotuotteen luomisessa kannattaa hyödyntää suunnitellun maankäytön skeemaa. Tietotuotteen teossa kansallinen kaava-aineisto muunnetaan skeeman mukaiseen rakenteeseen (GML 3.2). Parhaillaan on kuitenkin käynnissä työ, jonka tavoitteena on saada virallinen hyväksyntä GeoJSON ja GeoPackage -formaattien käytölle vaihtoehtoisena enkoodaustapana GML-formaatin rinnalle mm. hyväksymällä virallisesti niiden tekoa varten tuotetut mallinnus- ja yksinkertamisohjeet Good Practise -statuksella (esim. GeoJSON-mallintamisohjetietomallien yksinkertaistamissäännöt).
   
 4. Hyödynnä INSPIRE-tietotuotteessa ennalta määriteltyjä koodiarvoja
  INSPIRE-koodiluettelorekisteristä on saatavilla määritykset pakollisille eurooppalaisille koodiarvoille eli koodistoille. Osa palvelun koodiluetteloista on tyhjiä. Sellaisia koodiluetteloita voi täydentää kansalliseen versioon INSPIRE-koodiluettelopalvelusta eli Luettelopalveluun. Luettelopalvelua hyödynnetään INSPIRE-tietotuotteiden kansallisten koodiarvojen määrityksiin. Jos tiedontuottajalla tai koodiluettelon ylläpitäjällä on tarve täydentää Luettelopalvelua kansallisilla arvoilla, apua saa INSPIRE-tukiosoitteesta.

  Suunnitellun maankäytön INSPIRE-tietotuotteessa on käytettävä mm. Euroopan laajuisia Suunnitellun maankäytön maankäyttöluokituksia (HILUCS, HSRCL), joista jälkimmäiseen voi tehdä lisäyksiä. Myös yhteentoimivuusalustalta löytyvää luonnosta Suomen kaavatyypeistä tulee käyttää. Sen lisäksi INSPIRE-tietotuotteeseen voi liittää kansallinen, esimerkiksi nykyiseen kaavamerkintäpäätökseen pohjautuva maankäyttöluokitus. Ympäristöministeriö on vienyt luonnokset asemakaavoissa käytetyistä arvoista ja yleiskaavoissa käytetyistä arvoista Yhteentoimivuusalustan koodistopalveluun. Yhteentoimivuusalustan ja luettelopalvelun keskinäistä rooli on vielä avoin kansallisessa paikkatietoinfrastruktuurissa, mutta tällä hetkellä ohjeena on viedä paikkatietoihin liittyvät kansalliset koodiluettelot Luettelopalveluun.
   
 5. Tarkista yhteentoimivuus INSPIRE-validontipalvelulla
  INSPIRE-validointipalvelu on EU-komission kehittämä palvelu metatietojen, paikkatietopalveluiden ja INSPIRE-tietotuotteiden tarkistusta varten. Metatietojen validointiin on laadittu ohjevideo. Kaavoista laaditun INSPIRE-tietotuotteen validointi tehdään ajamalla seuraavia testejä: Conformance Class: Application schema Planned Land Use sekä yleiset Maankäyttö-teemaan liittyvät testit. INSPIRE Maankäyttö-paikkatietoteemaan liittyvät testit ovat vielä luonnosstatuksella.

  Esimerkkejä muiden maiden INSPIRE-tietotuotteista ja niitä tarjoavista palveluista löytyy INSPIRE Geoportaalista. INSPIRE Geoportaalin sisältö pohjautuu kansallisten INSPIRE hakupalveluiden eli Suomen osalta Paikkatietohakemiston sisältöön.

Kuulostiko monimutkaiselta?

Saat neuvoa ja apua Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristöltä, komission help-deskistä sekä kansallisista että kansainvälisistä koulutuksista.