Hoppa till huvudinnehåll

Krav för kommunernas WMS-gränssnittstjänster vid anslutning till Fastighetsdatatjänsten

Stomkartmaterial används i Fastighetsdatatjänsten och registerföringsapplikationen i Fastighetsdatasystemet (FDS). Kommunens stomkartor ansluts till FDS via kartbildstjänsten WMS, vid anslutningen används den tjänsteadress som kommunen meddelat för WMS-tjänsten.

Krav för WMS-tjänsten

För anslutning till FDS förutsätts en WMS-gränssnittstjänst, varifrån stomkartmaterialet kan hämtas i öppen form eller som skyddat med användarnamn och lösenord. Dessutom rekommenderas att materialet avgränsats vid kommungränsen (eller den ekonomiska regionens el. dyl. gräns beroende på om det är fråga om en kommuns tjänst eller en gemensam tjänst) och utanför detta område returnerar tjänsten bildpixlarna som transparenta.

I FDS-applikationerna fungerar bäst en gråtonig baskarta av planen så att fastighetsindelningen och övriga objekt i fastighetsregistret (outbrutna områden, nyttjanderättsenheter, byggförbud, planuppgifter, stadsdelsgränser) inte visas. Se rekommendationerna enligt JHS185 (på finska) för datainnehållet och presentationssättet.

Servicenivån på den WMS-gränssnittstjänst som kommunen meddelar måste vara tillräcklig. För att säkra servicenivån buffrar (med en körning en gång i månaden) den WMTS-tjänst som FDS använder de kartmaterial som erhållits ur de WMS-tjänster som kommunerna meddelat.

Andra tekniska krav för WMS-tjänster som ansluts:

 • WMS-tjänsten måste stöda version 1.1.0 eller 1.3.0 av WMS-standarden.
 • Måste ha stöd för parametern WMS transparent.
 • Filformatet måste vara minst PNG (områdena utanför tjänstens täckningsområde bör visas med transparenta bildpixlar, om transparens begärts med parametern transparent=true).
 • Stomkartmaterial finns tillgängligt i tjänsten i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN.
 • Stomkartprodukten har stöd för skalintervallet i en pixelresolution av 0,25 m–2 m.

För anslutningen ska kommunen meddela Lantmäteriverket per e-post (sovellustuki(at)maanmittauslaitos.fi) eller på annat överenskommet sätt följande:

 • WMS-tjänstens (version 1.1.0 eller 1.3.0 av standarden) tjänsteadress
 • Är tjänsten öppen eller kräver den användaridentifiering (då behövs användarnamn och lösenord även för Lantmäteriverket)
 • Kartlagrets tekniska identifierare, med vilken stomkartmaterialet finns tillgängligt i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN
 • Täckningsområdet för stomkartmaterialet i tjänsten
  • minimikrav: rektangel i ETRS-TM35FIN (BBOX)
  • rekommendation (om tillgänglig): geometrisk avgränsning av täckningsområdet lagrad i en fil (i t.ex. Shape- eller MapInfo-format), i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN, filen kan innehålla en eller flera områdesgeometrier
 • Övriga eventuella observationer med anknytning till gränssnittstjänstens datakommunikationsanslutningar, SSL-certifikat, produkter, servicenivå osv.
 • Lantmäteriverkets applikationsspecialister testar lämpligheten hos den tjänst som föreslagits att anslutas till FDS före anslutningen och ber om tilläggsinformation vid behov
 • Om den tjänst som kommunen meddelat ändras tekniskt, ska detta meddelas Lantmäteriverket

Stomkartmaterialens uppdateringsprocess:

 • När anslutningen av den WMS-tjänst som kommunen meddelat genomförts börjar Lantmäteriverket buffra materialet i den WMTS-rutnätstjänst som FDS använder.
 • Lantmäteriverket gör en regelbunden och tidsinställd uppdateringskörning för varje kommun en gång i månaden, då uppdateringskörningen använder den WMS-tjänst som kommunen meddelat för att uppdatera bufferten i den WMTS-rutnätstjänst som FDS använder.
 • Om den tjänst som kommunen meddelat inte är tillgänglig vid tidpunkten för den regelbundna körningen, förblir det gamla materialet i WMTS-bufferten och vi försöker uppdatera det följande gång vid uppdateringskörningen en månad senare.