Hoppa till huvudinnehåll

Ägoreglering

Genom ägoreglering förbättrar och moderniserar man skiftesläggningen. Ägoreglering är en lantmäteriförrättning där man rättar till en splittrad fastighetsstruktur för att motsvara dagens behov.

En ägoreglering förbättrar jord- och skogsbrukets lönsamhet. Genom att samla ihop åkerägorna kan man spara jordbrukarens tid, minska på jordbrukstrafiken och sänka odlingskostnaderna. Vid reglering av skogsägor blir skiftena större, vilket sänker helhetskostnaderna för skogsvård och ökar inkomsten från stämplingsposterna stämplat bestånd.

En bra fastighetsstruktur ger livskraft till området för flera decennier framåt.

Lantmäteriverket förbättrar ägoregleringarna hela tiden så att de ska bli ett mångsidigare och snabbare arbetsredskap. På olika håll i Finland pågår nya typer av ägoregleringsprojekt.

Ansök om ägoreglering

Om du blev intresserad av ägoreglering, kontakta Lantmäteriverkets kundservice (kundservice@lantmateriverket.fi). Du behöver inte känna till andra parter i förväg.

Lantmäteriverket ordnar ett diskussionstillfälle på begäran av markägare som är intresserade av ägoreglering. Där kan du som markägare begära en ägoregleringsutredning. I utredningen undersöker man markägarnas vilja och möjlighet att delta i en ägoreglering. Utredningen är avgiftsfri för markägare.

Genomförande av en ägoreglering

En förutsättning för att en ägoreglering ska genomföras är att nyttan är större än kostnaderna, och att man genom ägoregleringen väsentligt kan förbättra skiftesläggningen. Dessutom ska markägarnas stöd för ägoregleringen vara starkt.

Den nya skiftesläggningen planeras utgående från förhandlingar med deltagarna i ägoregleringen. Förhandlingarnas resultat fastställs vid ägoregleringen. Samtidigt avgörs även tidpunkten för bytet av skiften. Om värdet av ägor som byts ut skiljer sig, betalar markägarna likvidersättning till varandra.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.