Hoppa till huvudinnehåll

Inlösning av en fastighet

I regel löser man in mark för allmänna behov med stöd av lag eller inlösningstillstånd Ofta är det staten, kommunen eller exempelvis elverket som är inlösare. Läs mer om delaktighet vid inlösningsförrättning.

Även privatpersoner kan lösa in mark. Du kan ansöka om inlösning av tillandning, samfällt område eller en del av en tomt. Alternativt kan du få äganderätten till sådana områden genom ett frivilligt köp. Om delägarlaget som förvaltar en samfälld tillandning eller ett samfällt område har konstituerat sig, fattas beslut om försäljning vid delägarlagets stämma. I annat fall måste köpet godkännas av samtliga delägarfastigheters ägare.

Inlösning av tillandning

Tillandningen kan ha uppstått som en följd av landhöjning eller en sänkning av vattenytan i en sjö. Tillandningen tillhör oftast ägaren till vattenområdet bredvid fastigheten (oftast delägarlaget för byns samfällda vattenområde).

En fastighetsägare kan ansöka om inlösning av tillandning som ligger vid den egna fastigheten. Även den som äger tillandningen (t.ex. delägarlaget) kan ansöka om förrättning så att fastigheten förpliktas att lösa in tillandningen.

Tillandningen får inlösas, om

 • området kan användas ändamålsenligt endast i samband med den inlösande fastigheten
 • tillandningen försvårar betydligt användningen av den angränsande fastigheten.

Läs mer om inlösning av tillandning (pdf)

Inlösning av samfällt område

Ett samfällt markområde tillhör två eller flera fastigheter och är ofta liten till sin areal. Samfällda områden har bildats för olika ändamål, exempelvis som båtplatser eller grustag.

Ett samfällt område får inlösas, om

 • området kan användas ändamålsenligt endast i samband med den inlösande fastigheten eller om
 • området försvårar betydligt användningen av den angränsande fastigheten.

Läs mer om inlösning av samfällt område (pdf)

Inlösning av del av tomt

På detaljplanerat område har den som äger en del av en tomt rätt att lösa in den del som saknas. Ägaren till den tomtdel som är mest värdefull har företräde vid inlösningen.

På område med bindande tomtindelning måste hela tomten ägas av samma ägare för att man ska kunna bygga på den.

Ansök om inlösning

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder

  - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. Du kan även ansöka om inlösning med en fritt formulerad ansökan.

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Fastighetsförrättningsavgiften bestäms separat för respektive fastighet och på basis av de inlösta och överförda områdenas areal. För inlösning av en del av en tomt eller en byggplats debiteras en dubbel fastighetsförrättningsavgift om det område som ska inlösas i detaljplanen har anvisats för ett annat ändamål än en byggplats för egnahemshus, parhus, fritidshus eller motsvarande småhus. 

Inlösning av tillandning

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1641
Inlösning av tillandning
0,1 2 300,00 Ingen moms
0,5 2 520,00 Ingen moms
1 2 890,00 Ingen moms
2 3 610,00 Ingen moms
5 4 500,00 Ingen moms
10 5 380,00 Ingen moms
20 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 880,00 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 2520 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 890 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

 

Inlösning av samfällt område

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1642
Inlösning av samfällt område
0,1 2 300,00 Ingen moms
0,5 2 520,00 Ingen moms
1 2 890,00 Ingen moms
2 3 610,00 Ingen moms
5 4 500,00 Ingen moms
10 5 380,00 Ingen moms
20 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 880,00 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från ett samfällt område samt till fastighet B inlöses ett område på 0,6 ha från ett samfällt område. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 520 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 890 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

Inlösning av del av tomt eller byggplats

Inlösning av del av tomt eller byggplats faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1670
Inlösen av byggplatsdel
0,1 2 300,00 Ingen moms
0,5 2 520,00 Ingen moms
1 2 890,00 Ingen moms
2 3 610,00 Ingen moms
5 4 500,00 Ingen moms
10 5 380,00 Ingen moms
20 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha880,00Ingen moms

För inlösning av en del av en tomt eller en byggplats debiteras en dubbel fastighetsförrättningsavgift om det område som ska inlösas i detaljplanen har anvisats för ett annat ändamål än en byggplats för egnahemshus, parhus, fritidshus eller motsvarande småhus.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning.  Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, dvs. fastigheten A 0,3 ha = 2 520 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 890 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.