Väg- och nyttjanderätter

Man kan stifta en nyttjanderätt, det vill säga ett servitut till förmån för en fastighet på mark som ägs av någon annan än fastighetens ägare. Sådana är exempelvis vägrätt, rätt till en brunn, båtplats, bilplats eller placering av elledningar. Den ena fastighetens rättighet är alltså den andra fastighetens belastning, eller servitut.

En bestående rättighet som tillhör en fastighet antecknas i fastighetsregistret. Då påverkar eventuella ägarbyten inte väg- eller nyttjanderätten.

Enskild vägförrättning

En rätt att färdas över en annan fastighets område som grundar sig på en överenskommelse mellan fastighetsägarna binder i regel bara avtalsparterna.

En enskild vägförrättning behövs när man vill stifta nya eller handlägga befintliga vägrätter. Vid en enskild vägförrättning fattas beslut om bland annat:

  • stiftande, flyttning eller upphävande av vägrätter
  • fördelning mellan vägdelägarna av kostnaderna för byggande och underhåll av en väg
  • bestämmande av ersättningar
  • stiftande eller handläggande av nyttjanderätter för lagring av virke eller för bilplats, båtplats eller brygga
  • grundande av väglag.

Läs mer om enskild vägförrättning (pdf)

Ansök enskild vägförrättning

Ansök om enskild vägförrättning med samma ansökningsblankett som används vid andra förrättningsansökningar.

Kostnader för enskild vägförrättning

Kostnadernas storlek beror på den arbetstid som använts vid förrättningen. Oftast betalas kostnaderna för en vägförrättning av sökanden eller väglaget.

Skötsel och underhåll av en enskild väg

Enskilda vägar byggs och underhålls av vägdelägare.

Det blir lättare att sköta vägärenden, om vägdelägarna konstituerar sig och bildar ett väglag. Ett väglag kan endast grundas vid en enskild vägförrättning eller vid en förrättning som utförs av kommunens vägnämnd. Ärenden som berör skötseln av vägen behandlas vid väglagets stämma.

Register över enskilda vägar

Lantmäteriverket för ett register över sådana enskilda vägar som förvaltas av ett väglag. Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur registret.

Av utdraget ur registret över enskilda vägar framgår väglagets namn, beteckning och kontaktpersonens uppgifter (om dessa har meddelats), samt en förteckning över de fastigheter på vilkas områden vägen löper. Väglaget känner till vägdelägarna och vägens användare.

Meddela väglagets tidsenliga kontaktuppgifter

Servitutsförrättning

Med servitut avses en fastighets rätt att använda en annan fastighets område för ett visst ändamål (t.ex. båtplats). Servitutet berör alltid en fastighet.

Ansök om servitutsförrättning, om du vill stifta ett servitut eller ändra din fastighets gällande servitutsrätter. Endast sådana typer av servitut som har definierats i lag kan stiftas, flyttas, upphävas eller ändras.

Ansök om servitutsförrättning

Ansök om servitutsförrättning med samma ansökningsblankett som används vid andra förrättningsansökningar. Kryssa för punkten Annan förrättning och precisera att det är en servitutsförrättning. Bifoga ett servitutsavtal till ansökan. Ta en titt på avtalsmallen i tjänsten suomi.fi.

Förklara syftet för servitutet i ansökan.

Nämn i ansökan, om ersättning betalas för stiftande av servitutet.

Pris

Läs mera om pris (pdf).

Prislistan

Läs mer om (på finska):

Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta (pdf, 6. painos, 2016)

Tieyksikkölaskelman perustietoja (pdf)

Kuinka tieyksikkökäsikirjan saa tulostettua? (pdf)

Tidsdebiterade förrättningar

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Timpriset är 88 euro. Sådana tidsdebiterade förrättningar är exempelvis enskild vägförrättning, klyvning, landsvägsförrättning och inlösningsförrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

  • kostnader för råmärken
  • kostnader för möteslokaler

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat. För anlitande av Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap debiteras 33 euro per timme.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Exkl. mervärdesskatt (moms).