Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets ortofoton

Lantmäteriverkets ortofoton är ett flygbildsmaterial som täcker hela landet. Med ortofoto avses en kombination av flera enskilda flygbilder. Ortofoton motsvarar kartor till geometrin.

Flygbildsmaterial i ortofotoformat tillhandahålls i form av

- det mest tidsenliga materialet, som består av de nyaste tillgängliga flygbilderna av ett område. Det mest tidsenliga materialet är i huvudsak 1–3 år gammalt.

- historiska flygbilder, som består av äldre flygbilder än det tidsenliga materialet. De äldsta historiska flygbilderna är från 1930-talet. Materialet kompletteras kontinuerligt.

Ortofoton uppdateras med 3 års mellanrum (i Övre Lapland 12 år).

Olika versionerna av ortofotoprodukter:

- Ortofoto

- Ortofoto (falskfärg)

- Ortofoto (skogorto)

- Ortofoto (naturskada)

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Ortofoton används vid kartläggning samt planering och uppföljning av omgivningen. Ortofoton i färg och i svartvitt lämpar sig för planering och som bakgrundsmaterial för olika kartpresentationer medan falska-färg ortofoton och skogorto är bra t.ex. i skogsinventering.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Pixelstorlek
0.5 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

ProduktversionerFilm, svartvit

Pixelstorlek 0,5 meter.

Normalstorlek 10 000 x 10 000 pixlar (generalbladindelning, KKS).

Normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av högst 256 olika grånyansvalörer (8 bit).

Film, falska färg

Pixelstorlek 0,5 m.

Normalstorlek 10 000 x 10 000 pixlar (generalbladindelning, KKS)

normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, färg

Pixelstorlek 0,5 m.

Normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (röd, grön, blå).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, falska färg

Pixelstorlek 0,5 m.

Normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Upprätthållande

Nya färg- och falskfärgsbilder tas med tre års mellanrum med undantag av Norra Lappland som fotograferas med cirka 12 års mellanrum. Planerna för flygfotografering kan ses på statuskartan https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/ilmakuva

Ortofoto (skogorto) är en produktversion som påminner falskfärgbilder, men färgerna har justerats så at man kan upptäckas lövskog och barrskog.

Övriga produktversioner upprätthålls inte.

Indexkartan över historiska ortofoton finns i Paikkatietoikkuna https://paikkatietoikkuna.fi/historiallisetilmakuvat

I gränssnitts- och visningstjänsterna (se Anskaffning och tilläggsinformation) finns det mest tidsenliga materialet tillgängligt.

Tidsenligheten varierar objektvis beroende på framskridandet av uppdateringarna.

Tillkomsthistorik

Lantmäteriverkets ortofotomaterial är det ända flygbildsmaterial i Finland som täcker hela landet.

Från och med år 2009 har ortofoton varit tillgängliga i färg och falska färg format. Till och med år 2007 har koordinatsystemet som använts vid fotograferingen varit KKS (kartverkskoordinatsystemets zoner). Från och med år 2008 har koordinatsystemet ETRS89/TM35FIN använts.

Ett ortofotos noggrannhet beror bland annat på den sensor som använts vid flygfotograferingen, fotograferingshöjden och den höjdmodell som använts vid korrigering av ortofotot ifråga. Höjdmodellen påverkar mest ortofotonas geometriska noggrannhet. Ortofotonas lägesnoggrannhet är 0,5–2 m.

Produkten lämpar sig att skrivas ut i skala från 1:1 000.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
Tiff (tfw)
Mera information

Ortofotonas metadata skickas vid behov.

Hanteringsavgifter för Lantmäteriverkets ortofoton

Inga avgifter för användarrättigheter debiteras för ortofoton. Vid nedladdning av ortofoton genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Den minsta enheten är ett ortofoto (5 km x 5 km /KKS eller 6 km x 6 km/ETRS-TM35FIN).

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010030
Ortofoton, första bilden (max. 6 km * 6 km)
101,21 125,50
77103010031
Ortofoton, följande bilder
17,34 21,50
77103010032
Ortofoton, hela Finland
3465,00 4 296,60
77103010033
Ortofoto, alla nya bilder som skapats under ett år
1732,50 2 148,30
Inte baserad på en förrättning