Lantmäteriverkets ortofoton

Lantmäteriverkets ortofoton är ett flygbildsmaterial som täcker hela landet. Ortofoton motsvarar kartor till geometrin.

Ortofoton uppdateras med 3-10 års mellanrum.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Anskaffningssidan för avgiftsfritt material http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Ändamål:

Ortofoton används vid kartläggning samt planering och uppföljning av omgivningen. Ortofoton i färg och i svartvitt lämpar sig för planering och som bakgrundsmaterial för olika kartpresentationer medan ortofoton i IR-färg är bra t.ex. i skogsinventering.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Pixelstorlek
0.25 m
0.5 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Film, svartvit

Pixelstorlek 0,5 meter.

Normalstorlek 10 000 x 10 000 pixlar (generalbladindelning, KKS).

Normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av högst 256 olika grånyansvalörer (8 bit).

Film, färg-IR

Pixelstorlek 0,5 m.

Normalstorlek 10 000 x 10 000 pixlar (generalbladindelning, KKS)

normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, färg

Pixelstorlek 0,5 m.

Normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (röd, grön, blå).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, färg-IR

Pixelstorlek 0,5 m.

Normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, färg

Pixelstorlek 0,25 m.

Normalstorlek 6 000 x 6 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (röd, grön, blå).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, färg-IR

Pixelstorlek 0,25 m.

Normalstorlek 6 000 x 6 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Upprätthållande

Produktversionerna Digifoto, färg 0,5 m och Digifoto, färg-IR 0,5 m uppdateras med 3–10 års mellanrum, beroende på området. De mest tidsenliga materialen är tillgängliga via gränssnittstjänsterna och visningstjänsterna.

Övriga produktversioner saknar underhållsplan.

Täckningsindexen (kartor) finns på adressen http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem/uppratthallande-av

Tillkomsthistorik

Lantmäteriverkets ortofotomaterial är det ända flygbildsmaterial i Finland som täcker hela landet.

Ortofoton är tillgängliga från och med år 1995. Från och med år 2009 har ortofoton varit tillgängliga i färg och färg-infrarött format. Till och med år 2007 har koordinatsystemet som använts vid fotograferingen varit KKS (kartverkskoordinatsystemets zoner). Från och med år 2008 har koordinatsystemet ETRS89/TM35FIN använts.

Från och med år 2014 har ortofoton varit tillgängliga i pixelstorleken 0,25 meter över slumpmässiga områden.

Ett ortofotos noggrannhet beror bland annat på den sensor som använts vid flygfotograferingen, fotograferingshöjden och den höjdmodell som använts vid korrigering av ortofotot ifråga. Höjdmodellen påverkar mest ortofotonas geometriska noggrannhet. Ortofotonas lägesnoggrannhet är 0,5–2 m.

Produkten lämpar sig att skrivas ut i skala från 1:1 000.

Överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010, av den 23 november 2010, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster 2010-12-08 Definitionen av informationsprodukten har ännu inte publicerats.
2010-12-08
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till LMVs avgiftsfria data http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40.

Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Produktversionen 0,5 m finns tillgänglig via Kartbildtjänsterna (WMS och WMTS, på finska), http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut

Begränsning av tillgänglighet

Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till ortofotona. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av Inspire-direktivet. Tillgängligheten till 0,25 m ortofoton kan på vissa områden vara begränsat av försvarsmakten.

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Format
Tiff (tfw)
JPEG2000
Mera information

Ortofotonas metadata skickas vid behov.

Lantmäteriets ortofoton

Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER:
6475 Första bilden (max. 6 km x 6 km) 85,00 105,40
Följande bilder 15,00 18,60
Hela Finland / alla bilder 3 000,00 3 720,00
Alla nya bilder som skapats under ett år 1 500,00 1 860,00
Inte baserad på en förrättning