Hoppa till huvudinnehåll

Kommunernas stomkartraster

Stomkartraster används som bakgrundskartor i fastighetsdatasystemets Fastighetsdatatjänsten och FDS-registerföringstillämpningar. Stomkartraster syns som en linjeritning i svartvitt i skalorna 1:4 000, 1:2 000, 1:1 000 och 1:500.

De kommuner som ingått avtal levererar sina stomkartdata för att användas i tillämpningarna. För områden utan stomkarta används Lantmäteriverkets terrängkarta som bakgrundskarta. Objekt som beskrivs på stomkartan är bl.a. byggnader och konstruktioner, trafikleder, olika mark- och vattenområden, höjduppgifter och namnbestånd. Stomkartans datainnehåll och avbildningsteknik baserar sig på Anvisningar på planläggningsmätning 2003 och på kartobjektmodellen Baskarta för planläggning 1997.

Användningsvillkor av rastermaterial

För att förbättra användbarheten av information kommer FDS-webbinformationstjänsten att innehålla orienterbart kart- och adressmaterial som inte i lagen har definierats som FDS:s datainnehåll.

Lantmäteriverket som förvaltningsorganisation kommer överens med ifrågavarande materialproducenter om nyttjanderätt i enlighet med de principer som medföljer i samband med FDS-webbinformationstjänsten.

Användningsändamål

Det orienterbara kart- och adressmaterialet får användas endast för användningsändamål i enlighet med FDS-lagen i FDS-webbinformationstjänsten och i FDSfast-registerföringstillämpningen.

Ersättning för nyttjanderätt

För användningen av det orienterbara materialet tas en fast ersättning ut av de personer som använder den avgiftsbelagda FDS-webbinformationstjänsten. Inkomsterna av detta utdelas mellan de som levererar material till tjänsten. De myndigheter som har rätt att avgiftsfritt använda FDS-informationstjästen via en teknisk förbindelse får använda även det orienterbara materialet avgiftsfritt i samband med FDS-webbinformationstjänsten.

Ersättning för nyttjanderätt för det orienterbara materialet bildas på följande sätt:

Den ersättning för nyttjanderätt som debiteras av användarna utdelas mellan alla materialleverantörer i enlighet med den proportionella betydelsen av det levererade materialet. Den proportionella betydelsen av material i olika skalor fås genom att dividera det levererade områdets areal med det levererade materialets nominalskala. Till exempel 20 000 kvadratmetrar på LMV:s 1:20 000 terrängkarta betyder att faktorn är 1 när faktorn på ett motsvarande område 1:500 på stomkartan är 40.

Ersättning för den adressinformation som har kopplats till fastighetsbeteckningar bestäms i relation till utlämnade adresser. Inkomster från avgiftsbelagda adressökningar minus de utgifterna som användningen av BRC:s adresser förorsakar utdelas mellan adressleverantörerna i förhållandet till levererade adresser.

Ersättning för kopierings-/utgivningsrätt

Här behandlas endast de kartutdrag som användare får som strandutskrifter typiskt i storleken A4 från FDS-webbinformationstjänsten och deras kopiering som sådana.

Förvaltningsorganisationen har rätt att bevilja kopierings- och/eller utgivningslicenser för användare av informationstjänsten mot ersättning. Förvaltningsorganisationen kan bevilja ovannämnda licenser endast för de utskrifter som beskriver enskilda fastigheter och innehåller bakgrundskartor när deras utgivning är berättigad för användaren av informationstjänsten. Ett typiskt fall är till exempel en fastighetsförmedlare som vill ge ut ett utdrag av en fastighet som han/hon förmedlar i sin webbtjänst eller distribuera utdraget till kunder som bekantar sig med objektet. För kopieringslicensen tas ut av kunden en månatlig ersättning som berättigar till ett givet antal utskrifter om året. För webbutgivningen i samband med nättjänsten tas ut ersättning i enlighet med antalet kartutdrag som har utgetts i nättjänsten i genomsnitt under ett år.

Avgifter som debiteras för utgivningslicenserna för FDS:s kartutdrag redovisas för kartmaterials ägare på samma sätt som ersättning för nyttjanderätt av själva kartmaterialet.

Om betalning av ersättningar

I princip utdelas alla ersättningar som debiterats för användningen av det orienterbara materialet efteråt till materialleverantörer i förhållande till det material som finns i tjänsten. Utbetalning sker årligen i januari efter att förra årets fakturering har blivit färdig.