Ansök om en förrättning

Ansök om en förrättning om du vill

 • avstycka en fastighet som du äger till flera fastigheter (styckning)
 • dela en fastighet (klyvning)
 • lösa in tillandning, en tomtdel eller ett samfällt område (inlösning)
 • reda ut var en gräns löper i terrängen (rågång)
 • få en vägrätt till din fastighet (enskild vägförrättning)
 • registrera ett servitut som baserar sig på avtal (servitutsförrättning).

Vid en lantmäteriförrättning utförs terrängmätningar oftast när marken är snöfri. Om du ansöker om en lantmäteriförrättning på vintern, kan terrängarbetena oftast inledas följande vår.

Ansök om en förrättning

 1. Ansök om en förrättning antingen med hjälp av vår ansökningsblankett eller med en fritt formulerad ansökan. Bifoga en karta till din ansökan.  som du kan skriva ut från Kartplatsen.
 2. Skicka ansökan med bilagor till Lantmäteriverket per e-post eller post.

Oftast behöver sakägaren inte ansöka om styckning själv.

Läs mer om styckning (pdf) och klyvning (pdf).

Så här fyller du i ansökningsblanketten


Fyll i följande uppgifter.

Föremål för förrättningen

Du ska alltid meddela fastighetsbeteckning, belägenhetskommun och namn på den fastighet som är föremål för förrättningen. Mera information om hur du reder ut fastighetsbeteckningen.

Om ansökan gäller ett samfällt område eller en väg, ska du ange områdets namn eller någon annan identifikationsuppgift. Vid en enskild vägförrättning är det bra att ange vägnamnet i ansökan.


Förslag om plats för förrättningssammanträde

Förrättningsingenjören planerar och sammanställer tidtabeller för flera förrättningar samtidigt. Den plats du föreslagit för sammanträdet beaktas så långt som möjligt.


Ytterligare tilläggsinformation
 

I ansökan och på den bifogade kartan ber vi dig fritt förklara förrättningens syfte och ge mera information om exempelvis följande:

 • till vilken del är fastighetens gränser oklara
 • vilka råmärken hittas säkert i terrängen
 • vilka råmärken har möjligtvis försvunnit
 • är det vid en enskild vägförrättning fråga om stiftande av ny vägrätt eller överföring eller upphävande av gammal vägrätt
 • de tidpunkter för sammanträde som inte passar dig.

Kontaktuppgifter

Anteckna dina kontaktuppgifter (åtminstone e-post och telefon) i ansökan.

Om sökanden är ett dödsbo, bör alla dödsbodelägares kontaktuppgifter bifogas till ansökan.


Bilagor till ansökan

Till ansökan bör du bifoga en karta som du kan skriva ut från Kartplatsen.

Lantmäteriförrättningar

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.