Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av fastigheter och ägobyte

Genom fastighetssammanslagning kan flera lägenheter med samma ägare slås ihop.

På fastigheten kan det ha uppstått krångliga kilformade eller smala områden som inte kan utnyttjas. Då kan användningen av fastigheten förbättras genom ägobyte.

Sammanslagning av fastigheter

Vid sammanslagning av fastigheter bildas en ny fastighet av två eller flera fastigheter.

Sammanslagning av fastigheter förutsätter bl.a. att de finns i samma kommun och tillhör samma ägare så att ägarförhållandena är lika. Om olika inteckningar eller inskrivna särskilda rättigheter hänför sig till fastigheten ska du kontakta Lantmäteriverket för att kontrollera förutsättningarna för sammanslagning.

Alla ägare ansöker tillsammans om sammanslagning av fastigheterna. Inget sammanträde hålls och inga terrängarbeten utförs för att verkställa sammanslagningen. Lagfarts- och inteckningsuppgifter behöver inte bifogas ansökan.

När fastigheten slagits samman skickas ett sammanslagningsbeslut till dig.

Ansök om sammanslagning av fastigheter

 1. Samla in fullmakter från andra ägare i pdf- eller jpg-format. 
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 3. Välj först fastighet och förrättning.
  Fyll i följande uppgifter i ansökan:
  - att du ansöker om sammanslagning av fastigheter
  - namnet på den fastighet som bildas vid sammanslagningen
  - faktureringsadressen, om den är en annan än kontaktpersonens adress
  - alla fastigheter som ansökan gäller
 4. Bifoga eventuella bilagor till ansökan (till exempel fullmakter).
 5. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Läs mer om sammanslagning av fastigheter (pdf).

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Priset för sammanslagningen påverkas av antalet fastigheter som slås ihop.

Ägobyte

Syftet med ägobyte är att förbättra fastighetsindelningen. Det sker mellan två eller flera fastigheter. Det är även möjligt att byta ägor med ett outbrutet område eller ett samfällt område.

Fastighetsägarna ingår ett avtal om bytet av markområden. De områden som byts bör ha ungefär samma värde, men en mindre skillnad i värdet kan ersättas med pengar. Markägarnas avtal bestyrks inte genom ett köpvittne. Det är inte fråga om en fastighetsöverlåtelse och markägarna behöver inte ansöka om lagfart.

Avtalet verkställs vid en lantmäteriförrättning där man gör de nya råmärken och gränsdragningar som behövs. Om markägarna på förhand avtalat om ägobytet räcker det att en av avtalsparterna ansöker om förrättning.

Läs mer om ägobyte (pdf).

Ansök om ägobyte

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format. 
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 3. Välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.
 4. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Priset för ägobytet bestäms enligt den sammanlagda arealen av de områden som byts.

Sammanslagning av fastigheter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7500105001
Sammanslagning av fastigheter då sammanslagningen gäller högst två fastigheter
175,00 Ingen moms
7500105002
Tilläggsavgift för varje ytterligare fastighet som sammanslås
60,00 Ingen moms
75001011104
Fogande av hel fastighet till samfälld skog
175,00 Ingen moms
75091010526
Beslut om sammanslagning av samfällda områden
175,00 Ingen moms
75091010527
Beslut om sammanslagning av samfällda områden (varje ytterligare område som sammanslås)
60,00 Ingen moms

Ägobyte

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1480
Ägobyte
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 740,00 Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för ägobyte bestäms på basis av de utbytta områdenas sammanlagda areal.

Exempel:

Fastigheternas A och B ägare har avtalat om utbyte av områden. Området som ges i utbyte från fastigheten A är 0,5 ha och från fastigheten B 0,6 ha. Terrängarbetena där sakägarna fungerar som hjälpmanskap utförs i samband med sammanträdet. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgift:
Avgiftens storlek fås från tabellen utgående från områdenas sammanlagda areal (1,1 ha). Avgiften är 1 630 euro. Kostnaderna för råmärken ingår i avgiften. Det faktum att sakägarna fungerar som hjälpmanskap påverkar inte avgiftens storlek. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

 

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.