Hoppa till huvudinnehåll

Använd en fastighet som säkerhet för ett lån (inteckning)

Ansök om inteckning om du vill utnyttja en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet, eller arrenderätt som säkerhet för en skuld.

En inteckning gäller tills vidare. Den måste dödas, det vill säga tas bort från registret, separat.

Så här ansöker du om inteckning

  1. Gör en inteckningsansökan själv eller be din bank göra ett utkast till ansökan i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

  2. Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du använda vår ansökningsblankett för att söka inteckning.

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Då man i Fastighetsöverlåtelsetjänsten ansöker om inteckning eller överföring av pantbrev kan ansökan avgöras genast om det inte finns anteckningar i registret som förhindrar avgörandet.

För att inteckningen ska kunna fastställas måste lagfarten eller arrenderätten vara införd i lagfarts- och inteckningsregistret.

Ändringar som berör inteckningar

Överföring av elektroniskt pantbrev

Mottagaren av ett elektroniskt pantbrev är oftast den bank som finansierar ett fastighetsköp. Uppgiften om pantbrevets mottagare ska vara tidsenlig. Överföring av elektroniskt pantbrev betyder att pantbrevets mottagare ändras.

Ansök om överföring av elektroniskt pantbrev i Fastighetsöverlåtelsetjänsten eller be din bank sköta överföringen.

Ändring av inteckning

Ändring av inteckning betyder exempelvisatt inteckningens företräde jämfört med andra inteckningar ändras eller att inteckningen utvidgas att omfatta andra fastigheter. Ansök om ändring av inteckning med vår blankett (suomi.fi).

Upplösning och dödande av inteckning

En inteckning upplöses ofta så att inteckningsanteckningen tas bort från ett outbrutet område som har sålts från fastigheten. När en inteckning dödas avförs hela inteckningen från lagfarts- och inteckningsregistret.

Du kan ansöka om upplösning och dödande med vår blankett /suomi.fi) eller elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten .

Pris och betalning

För handläggningen av ett inteckningsärende tas en avgift ut för varje fastställd inteckning. 

Om du ansöker om inteckning via Fastighetsöverlåtelsetjänsten, tas avgiften ut redan i samband med ansökan. I övriga fall tas den ut först efter att beslutet fattats.

Fastighet som säkerhet för lån

För handläggningen av ett inteckningsärende tas en avgift ut för varje fastställd inteckning.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7420207453
Fastställande av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207460
Ändring av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207451
Utvidgning av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207452
Upplösning av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207454
Sammanslagning av inteckningar för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagning
44,00 Ingen moms
7420207459
Delning av inteckning för varje inteckning som uppkommer genom delning
44,00 Ingen moms
7420107462
Ändring av den i lagfarts- och inteckningsregistret antecknade sökandes identifikationsuppgifter, €/h
110,00 Ingen moms
7420107425
Dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
7420207458
Anteckning som gäller mottagare av elektroniskt pantbrev
23,00 Ingen moms
7420107427
Anteckning om innehavare av skriftligt pantbrev
44,00 Ingen moms
7420207457
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt
23,00 Ingen moms
7420207462
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt pris/st. för över 100 st.
1,00 Ingen moms

Dödande av inteckning är avgiftsfritt

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas