Hoppa till huvudinnehåll

Att delta i en förrättning

Ärenden som berör en lantmäteriförrättning behandlas och beslut fattas vid förrättningssammanträde. Läs noga igenom din kallelse till sammanträde. I kallelsen hittar du uppgifter om förrättningens syfte och när och var förrättningssammanträdet ska hållas.

Om du har ansökt om lantmäteriförrättning, får du ett meddelande om att förrättningen blivit anhängigt och förrättningsingenjörens kontaktuppgifter före kallelsen.

Så här framskrider en lantmäteriförrättning

Du får en kallelse till förrättningssammanträde, där du kan lyfta fram dina åsikter, framföra yrkanden och ställa frågor. Att delta i sammanträdet är det lättaste sättet att påverka förrättningens förlopp. Om du inte kan vara på plats, kan du på förhand framföra dina åsikter skriftligt eller ge fullmakt till ett ombud som kan delta i sammanträdet i ditt ställe.

Förrättningens terrängarbeten kan utföras före sammanträdet eller i samband med det.

Beslut vid förrättningen fattas oftast av en förrättningsingenjör. Vid vissa förrättningar eller om någon sakägare kräver det fattas besluten av förrättningsmännen eller inlösningskommissionen, det vill säga av förrättningsingenjören och två gode män.

Förrättningskostnaderna och hur dessa fördelas mellan sakägarna handläggs vid förrättningssammanträdet. I vår prislista finns en uppskattning av förrättningskostnaderna.

Det är möjligt att hos jorddomstolen söka ändring i beslut som fattats vid en förrättning. Besvärstiden är 30 dagar räknat från sammanträdet. Du kan be om att få förrättningens handlingar före besvärstidens utgång.

Efter förrättningens registrering skickas handlingarna till dig och förrättningen arkiveras i Lantmäteriverkets elektroniska arkiv. Efter detta finns förrättningens uppgifter i fastighetsregistret.

Mera information om pågående förrättningar

Vissa pågående förrättningar har en egen webbsida som innehåller ytterligare information om förrättningen. Internetadressen för din förrättning finns på sammanträdeskallelsen.

På vår webbsida Pågående förrättningar kan du även söka en förrättning, om du känner till dess förrättningsnummer, belägenhetskommun eller förrättningsslag.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.