Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsregisterkarta (raster)

Fastighetens läge visas på fastighetsregisterkartan. På den finns fastigheters och andra registerenheters gränser och fastighetsbeteckningar. Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Mera information: http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/expertanvandare/fastighetsuppgifter-sa-har-kan-du-fa-tillgang-till-dem.

Ändamål:

Fastighetsregisterkartan behövs exempelvis i samband med planering av markanvändning, planläggning, fastighetsköp, skogsplanering, som baskarta för andra uppgifter och i karttjänster.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Skala
5000
Pixelstorlek
0.5 m
1 m
2 m
4 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

.Fastigheters och andra registerenheters gränser och beteckningar.

Upprätthållande

I gränssnitts- och visningstjänsterna uppdateras ändringar som gjorts i registret på produkten varje natt.

Ändringar som gjorts i registret uppdateras på produkten en gång i veckan i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt (söndag).

Tillkomsthistorik

Fastighetsgränserna märks ut i terrängen med råmärken när en fastighet bildas. Råmärkena utvisar fastighetens rålinjer. Gränsen kan även följa terrängformationer, exempelvis en strand, ett utfallsdike eller en väg.

Råmärken visas inte på produkten Fastighetsregisterkarta (raster). Råmärkena ingår i produkten Fastighetsregisterkarta (vektor).

I tätorter grundar sig fastighetsregisterkartan i huvudsak på kommunens storskaliga baskartmaterial i detaljplanerna, i vilket fastighetsuppgifterna har uppdaterats.

Fastighetsregisterkartans (raster) gränsuppgifter kan vara oklara eftersom det inte finns exakta koordinater för samtliga råmärken. Mer exakt än av fastighetsregisterkartan framgår en registerenhets område av förrättningshandlingarna (tillgängliga i fastighetsregisterförarens arkiv) och terrängen.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Lantmäteriverket och kommunerna har upphovsrätt och övriga immaterialrättigheter till Fastighetsregisterkartan. Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
PNG
Inte baserad på en förrättning