Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsregisterkarta (vektor)

På fastighetsregisterkartan visas fastighetens lägesuppgifter. Till dessa hör fastigheters och andra registerenheters gränser, råmärken, skiften, fastighetsbeteckningar och outbrutna områden. Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Du kan ta produkten i bruk via gränssnittstjänsterna eller i filformat från avsnittet Ladda ned geodatamaterial på Kartplatsen. Du kan läsa mer om anskaffning i avsnittet Anskaffning och tilläggsinformation nedan. Om du laddar ner produkten med kommunavgränsning på Kartplatsen, är det bra att veta att skiften även från grannkommunens område kommer att ingå. En noggrannare avskärning kan du göra i kundprogrammet exempelvis med hjälp av produkten Indelning i förvaltningsområden. Det linjära gränsmaterialet skärs däremot av enligt kommungränsen.

Andra egenskapsuppgifter om fastigheter finns i fastighetsreistret. Mera information: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/till-professionella-anvandare/fastighetsuppgifter

Ändamål:

Fastighetsregisterkartan behövs exempelvis i samband med planering av markanvändning, planläggning, fastighetsköp, skogsplanering, som baskarta för andra uppgifter och i karttjänster.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Skala
5000
Rumslig representation
Vektor
Informationsinnehåll
Upprätthållande

I gränssnittstjänsterna uppdateras ändringar som gjorts i registret på produkten varje natt.

Ändringar som gjorts i registret uppdateras på produkten i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt varje natt för GeoJson och Geopackage formater och tre gånger i veckan för SHP- och GML formater (tisdag, onsdag, söndag).

Tillkomsthistorik

Fastighetsgränserna märks ut i terrängen med råmärken när en fastighet bildas. Råmärkena utvisar fastighetens rålinjer. Gränsen kan även följa terrängformationer, exempelvis en strand, ett utfallsdike eller en väg.

I tätorter grundar sig fastighetsregisterkartan i huvudsak på kommunens storskaliga baskartmaterial i detaljplanerna, i vilket fastighetsuppgifterna har uppdaterats.

Fastighetsregisterkartans (vektor) gränsuppgifter kan vara oklara eftersom det inte finns exakta koordinater för samtliga råmärken. Mer exakt än av fastighetsregisterkartan framgår en registerenhets område av förrättningshandlingarna (tillgängliga i fastighetsregisterförarens arkiv) och terrängen.

Mera information, utredning om lägesnoggrannheten av råmärken på Fastighetsregisterkartan http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/Nro_112_Kiinteistorekisterikartan_rajamerkkien_sijaintitarkkuus.pdf

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Lantmäteriverket och kommunerna har upphovsrätt och övriga immaterialrättigheter till Fastighetsregisterkartan. Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Inte baserad på en förrättning