Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsregisterkarta (vektor)

Fastighetens läge visas på fastighetsregisterkartan. På den finns fastigheters och andra registerenheters gränser, råmärken och fastighetsbeteckningar. Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Andra egenskapsuppgifter om fastigheter finns i fastighetsdatasystemet.

Mera information: http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/expertanvandare/fastighetsuppgifter-sa-har-kan-du-fa-tillgang-till-dem.

Ändamål:

Fastighetsregisterkartan behövs exempelvis i samband med planering av markanvändning, planläggning, fastighetsköp, skogsplanering, som baskarta för andra uppgifter och i karttjänster.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Skala
5000
Rumslig representation
Vektor
Informationsinnehåll
Upprätthållande

I gränssnittstjänsterna uppdateras ändringar som gjorts i registret på produkten varje natt.

Ändringar som gjorts i registret uppdateras på produkten i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt varje natt för GeoJson och Geopackage formater och tre gånger i veckan för SHP- och GML formater (tisdag, onsdag, söndag).

Tillkomsthistorik

Fastighetsgränserna märks ut i terrängen med råmärken när en fastighet bildas. Råmärkena utvisar fastighetens rålinjer. Gränsen kan även följa terrängformationer, exempelvis en strand, ett utfallsdike eller en väg.

I tätorter grundar sig fastighetsregisterkartan i huvudsak på kommunens storskaliga baskartmaterial i detaljplanerna, i vilket fastighetsuppgifterna har uppdaterats.

Fastighetsregisterkartans (vektor) gränsuppgifter kan vara oklara eftersom det inte finns exakta koordinater för samtliga råmärken. Mer exakt än av fastighetsregisterkartan framgår en registerenhets område av förrättningshandlingarna (tillgängliga i fastighetsregisterförarens arkiv) och terrängen.

Mera information, utredning om lägesnoggrannheten av råmärken på Fastighetsregisterkartan http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/old/Nro_112_Kiinteistorekisterikartan_rajamerkkien_sijaintitarkkuus.pdf

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Lantmäteriverket och kommunerna har upphovsrätt och övriga immaterialrättigheter till Fastighetsregisterkartan. Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Inte baserad på en förrättning