INSPIRE: Tietotuotteet

INSPIRE-tietotuotemäärittelyt (data product specifications) kuvaavat eurooppalaisten paikkatietotuotteiden sisällön ja rakenteen. Ne laaditaan kustakin INSPIRE-direktiivin liitteissä I-III mainitusta paikkatietoryhmästä. Keskeisin sisältö on koottu komission asetukseen paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta.

Euroopan Unionin jäsenmaiden on tarjottava tietotuotemäärittelyjen mukaiset INSPIRE-paikkatietotuotteet katselu- ja latauspalvelujen kautta. INSPIRE-paikkatietotuotteet on tarjottava liitteen I osalta viimeistään 23.11.2017 ja liitteiden II-III osalta viimeistään 21.10.2020.

INSPIRE-sihteeristö on viranomaisten kanssa vuosina 2014-2016 valmistellut kansalliset tietotuotesuunnitelmat tietotuotteiden valmistelua varten yhteistyössä teemoista vastaavien viranomaisten kanssa. Osa tietotuotesuunnitelmista on edelleen valmisteilla. Valmiit tietotuotesuunnitelmat on lisätty tälle sivulle.

Alla on paikkatietoryhmittäin linkit INSPIRE-tietotuotemäärittelyihin ja kansallisiin tietotuotteisiin. Sivun lopussa on tietotuotteita varten tarvittavat SLD-tiedostot, mallinnustiedostot ja skeemat.

Liite I: Tietotuotteet

Koordinaattijärjestelmät 

Paikannusruudustot 

Paikannimet 

Hallinnolliset yksiköt 

Osoitteet 

Kiinteistöt 

Liikenneverkot 

Hydrografia 

Suojellut alueet 

Liite II: Tietotuotteet

Korkeussijainti 

Maanpeite 

Ortokuvat 

Geologia 

Liite III: Tietotuotteet

Tilastointiyksiköt

Rakennukset

Maannos 

Maankäyttö

Väestön terveys ja turvallisuus 

Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut

Ympäristön tilan seurantalaitteet

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Maatalous- ja vesiviljelylaitokset

Väestöjakauma - demografia

Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt

Luonnonriskialueet

Ilmakehän tila ja ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet 

Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet

Merialueet

Eliömaantieteelliset alueet

Elinympäristöt ja biotoopit

Lajien levinneisyys

Energiavarat

Mineraalivarat

SLD-kuvaustiedostot

Tietotuotemäärittelyissä kuvaillut esitystyylit tietotuotteille katselupalveluja varten löytyvät SLD-kuvauskielimuotoisina alla olevasta zip-tiedostosta.

SLD-kuvaustiedostot 3.5.2010.zip

Mallinnus

Paikkatietotuotteiden laatimisessa on noudatettu mallinnusmenetelmiä, jotka on kuvattu seuraavissa dokumenteissa.

Skeemat

INSPIRE-skeemat ovat saatavilla Euroopan komission INSPIRE-sivuilla.