Hoppa till huvudinnehåll

Utredning av en fastighets gränser

Vid rågång utreder man fastighetsgränsens sträckning, ersätter försvunna råmärken med nya och märker vid behov ut gränslinjen i terrängen. Som hjälp för att klarlägga var gränsen går används terrängobservationer (t.ex. skogsbehandling, rester av gränsstaket), påträffade råmärken, gamla förrättningskartor och markägarnas uppgifter om sträckningen.

Ett råmärke kan även flyttas till en bättre plats, om det riskerar att förstöras t.ex. på grund av grävarbete. Rågång ska sökas innan arbetet påbörjas. Detta är bäst eftersom det blir förmånligare att flytta råmärket i förväg jämfört med att ersätta försvunna råmärken vid en rågång efter grävarbetet. Gränsen ändras inte vid flyttningen av råmärket.

Rågång kan sökas av en fastighetsägare (eller delägare av fastigheten), innehavare av arrenderätt, kommun eller person vars rätt direkt berörs av rågången (t.ex. delägare i samfällt område).

Ansök om rågång

  1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
  2. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.
  3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förutom Lantmäteriverket utför vissa kommuner, bl.a. Helsingfors, Vanda och Esbo, lantmäteriförrättningar i sitt område. I sådana fall kan du ansöka om förrättning hos kommunen och då överför vi ansökan från vår e-tjänst till kommunen för behandling. Mer information om förrättningarna finns på kommunens webbplats.

Läs mer om rågång (pdf) och råmärken (pdf).

Förrättningens längd

Förrättningen tar i genomsnitt 3,5 månader. Förrättningsärendets behandlingstid räknas från din ansökan tills förrättningsbeslutet registreras i fastighetsdatasystemet.

Pris

Förrättningens pris beror på fastighetsgränsens längd, antalet råmärken och antalet angränsande fastigheter.  Läs mer om hur förrättningspriserna bestäms (pdf).

Rågång

Vid en rågång som utförts särskilt eller vid en sådan rågång som utförts i samband med en förrättning till fast pris där kostnaderna för rågången inte ingår i det fasta priset bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt följande:

Normal rågång:

  • 100 € per råpunkt som bestämmer den rå som gåtts upp
  • 155 € per registerenhet som är delaktig i rågången
  • 0,60 € per råmeter som gåtts upp på jordområde

Rågång som avses i 108 § i fastighetsbildningslagen (flyttning eller reparation av råmärke):

  • 140 € per byggt, flyttat eller reparerat råmärke
  • 90 € per registerenhet som är delaktig i rågången

För rågång som berör annat än en registerenhet som avses i fastighetsbildningslagen eller en rågång som utförs i samband med en tidsdebiterad förrättning bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt använd arbetstid. .

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel 1:

Råmärkena 11 och 12 utvisar rån mellan fastigheterna A och B. Av dessa har nr 11 försvunnit. Råns längd är 100 m. Vid rågången byggs ett nytt råmärke i stället för det försvunna råmärket nr 11. Rån gås upp mellan rösena 11 och 12. Hjälpmanskap behövs inte och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 2 st. à 100 € = 200 €
Delaktiga fastigheter: 2 st. à 155 € = 310 €
Längden på rån som gåtts upp: 100 m à 0,60 € = 60 €
Sammanlagt: 570 €

Kostnaden för råmärken ingår i avgiften. Oavsett om hjälpmanskap anlitas eller inte är avgiften lika stor. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

Exempel 2:

På fastigheten A utförs rågång mot fastigheterna B och C på fastighetsgränsen 1-2-3-4. Av dessa har råmärkena 2 och 3 försvunnit. På råmärkets 2 plats byggs ett nytt råmärke och råmärkets 3 plats bestäms som en råpunkt. Rån som gås upp mot B är 320 m och mot C 80 m. Dessutom ska råmärket 5 mellan fastigheterna A och D flyttas för att en ny väg ska byggas. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap vid förrättningen, den uppgångna skogsgränsen mellan fastigheterna A och B huggs upp i samband med rågången och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 5 st. (4 st. à 100 € och 1 st. à 140€) = 540 €
Delaktiga fastigheter: 4 st. (3 st. à 155 € och 1 st. à 90 €) = 555 €
Längden på rån som gåtts upp: 400 m à 0,60 € = 240 €
Sammanlagt: 1 335 €

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.