Förrättning av enskild väg

Med vägrätt avses en fastigheten tillhörig bestående rätt att använda en annan fastighets område för färd.

Vid förrättningarna är ambitionen att iaktta avtal mellan markägarna men under vissa förutsättningar kan vägrätt även erhållas utan avtal eller samtycke från ägaren av den belastade fastigheten. Bestämmelser om bildande och behandling av vägrätt finns i lagen om enskilda vägar.

En bestående vägrätt till en ny enskild väg kan bara uppstå vid en förrättning, och den är oberoende av ägarbyten på fastigheten. Det är också möjligt att använda en väg med stöd av avtal mellan markägarna, men en sådan rättighet binder bara de personer som slutit avtalet.

Vid en förrättning av enskild väg kan man också bestämma om användningen av en tidigare bildad vägrätt eller reda ut oklarheter som berör en vägrätt.

Vid förrättningen beslutas om bl.a. följande:

 • bildande, överföring eller indragning av vägrätter
 • fördelning av kostnaderna för byggande och underhåll av en väg mellan vägdelägarna
 • ersättningar
 • stiftande av nyttjanderätter för virkesupplag, bilplats, båtplats eller brygga
 • bildande av väglag
 • avgöranden kring oklarheter i väganvändningen

Förrättning av enskild väg kan sökas av bl.a. en vägdelägare, fastighetsägare eller ett väglag. Väglagets ansökan förutsätter beslut vid väglagsstämma om att söka förrättning. Ansökan görs av väglagets ordförande eller en av väglaget bemyndigad person.

Ansök om förrättning av enskild väg

 1. Samla eventuella tillhörande bilagor såsom avtal och kartritningar, och spara dem i pdf- eller jpg-format. För avtalet kan du använda en färdig avtalsmall (pdf, suomi.fi).
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.
 3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förrättningskostnader

Oftast betalas kostnaderna för en vägförrättning av sökanden eller väglaget.

Förrättningens längd

Förrättningen tar i genomsnitt 5 månader. Förrättningsärendets behandlingstid räknas från din ansökan tills förrättningsbeslutet registreras i fastighetsdatasystemet.

Pris

Förrättningens pris bestäms enligt vägens längd och antalet belastade fastigheter. Ett skriftligt avtal som slutits på förhand sänker förrättningsavgiften. Sökanden eller väglaget ansvarar i allmänhet för avgifterna för en förrättning av enskild väg. Läs mer om hur förrättningspriserna bestäms (pdf).

Debitering av lantmäteriförrättningar enligt använd arbetstid

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Timpriset är 94 euro. Sådana tidsdebiterade förrättningar är exempelvis landsvägsförrättning och inlösningsförrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

 • kostnader för råmärken
 • kostnader för möteslokaler

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat. För anlitande av Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap debiteras 34 euro per timme.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.