Hoppa till huvudinnehåll

Förrättning av enskild väg

Med vägrätt avses en fastigheten tillhörig bestående rätt att använda en annan fastighets område för färd.

Vid förrättningarna är ambitionen att iaktta avtal mellan markägarna men under vissa förutsättningar kan vägrätt även erhållas utan avtal eller samtycke från ägaren av den belastade fastigheten. Bestämmelser om bildande och behandling av vägrätt finns i lagen om enskilda vägar.

En bestående vägrätt till en ny enskild väg kan bara uppstå vid en förrättning, och den är oberoende av ägarbyten på fastigheten. Det är också möjligt att använda en väg med stöd av avtal mellan markägarna, men en sådan rättighet binder bara de personer som slutit avtalet.

Vid en förrättning av enskild väg kan man också bestämma om användningen av en tidigare bildad vägrätt eller reda ut oklarheter som berör en vägrätt.

Vid förrättningen beslutas om bl.a. följande:

  • bildande, överföring eller indragning av vägrätter
  • fördelning av kostnaderna för byggande och underhåll av en väg mellan vägdelägarna
  • ersättningar
  • stiftande av nyttjanderätter för virkesupplag, bilplats, båtplats eller brygga
  • bildande av väglag
  • avgöranden kring oklarheter i väganvändningen

Förrättning av enskild väg kan sökas av bl.a. en vägdelägare, fastighetsägare eller ett väglag. Väglagets ansökan förutsätter beslut vid väglagsstämma om att söka förrättning. Ansökan görs av väglagets ordförande eller en av väglaget bemyndigad person.

De på hemsidan beskrivna principerna för enskilda vägar kan avvika i landskapet Åland, eftersom Åland har egen lagstiftning för vägar.

Ansök om förrättning av enskild väg

  1. Samla eventuella tillhörande bilagor såsom avtal och kartritningar, och spara dem i pdf- eller jpg-format. För avtalet kan du använda en färdig avtalsmall (suomi.fi).
  2. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.
  3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förrättningskostnader

Oftast betalas kostnaderna för en vägförrättning av sökanden eller väglaget.

Förrättningens längd

Förrättningen tar i genomsnitt 5 månader. Förrättningsärendets behandlingstid räknas från din ansökan tills förrättningsbeslutet registreras i fastighetsdatasystemet.

Pris

Förrättningens pris bestäms enligt vägens längd och antalet belastade fastigheter. Ett skriftligt avtal som slutits på förhand sänker förrättningsavgiften. Sökanden eller väglaget ansvarar i allmänhet för avgifterna för en förrättning av enskild väg.

Läs mer om hur förrättningspriserna bestäms (pdf).

Förrättning av enskild väg och servitutsförrättning

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabeller nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

 

Tabell A, antal belastade
Största antalet belastade registerenheter i förrättningen Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2 620,00 Ingen moms
5 910,00 Ingen moms
10 1160,00 Ingen moms
20 1360,00 Ingen moms
50 1510,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 100,00 Ingen moms

 

Tabell B, längd

Största totala längden av vägrätter och andra rättigheter i förrättningen, km

Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
0,2 200,00 Ingen moms
0,5 400,00 Ingen moms
1 600,00 Ingen moms
2 800,00 Ingen moms
5 1000,00 Ingen moms
Varje därpå följande 1 km 50,00 Ingen moms

  

Tabell C, vägenhetsberäkning som har upprättats vid förrättningen
Största antalet vägdelägare Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10 300,00 Ingen moms
20 600,00 Ingen moms
40 900,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 100,00 Ingen moms

Avgiften är 50 % av beloppet som anges i tabellerna A och B om förrättningen baserar sig på ett skriftligt avtal som bifogats till ansökan och parterna har i avtalet kommit överens om alla ärenden som ska avgöras vid förrättningen.

Om förrättningen endast omfattar upprättande och fastställande av en vägenhetsberäkning är fastighetsförrättningsavgiften 600 euro adderat till den avgift som bestäms enligt tabell C.

Om förrättningen gäller annat än bildande, ändring eller upphävande av en rättighet eller upprättande av vägenhetsberäkning eller annat motsvarande ärende är fastighetsförrättningsavgiften 800 euro.

Exempel:

För fastigheterna A, B, C och D bildas en total 0,8 km lång vägrätt på fastigheternas E, F, G och H område. Ansökan grundar sig inte på ett skriftligt avtal.

Avgifter:

Avgiftsbeloppet blir utgående från tabell A ovan enligt antalet belastade fastigheter 910 euro och enligt rättigheternas totala längd från tabell B 600 euro, dvs. totalt 1 510 euro.

Varför ansöker väglaget om förrättning av enskild väg?

Förrättning av enskild väg behövs exempelvis när man vill flytta vägens sträckning.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.