Utredning av en fastighets gränser

Vid rågång utreder man fastighetsgränsens sträckning, ersätter försvunna råmärken med nya och märker vid behov ut gränslinjen i terrängen. Som hjälp för att klarlägga var gränsen går används terrängobservationer (t.ex. skogsbehandling, rester av gränsstaket), påträffade råmärken, gamla förrättningskartor och markägarnas uppgifter om sträckningen.

Ett råmärke kan även flyttas till en bättre plats, om det riskerar att förstöras t.ex. på grund av grävarbete. Rågång ska sökas innan arbetet påbörjas. Detta är bäst eftersom det blir förmånligare att flytta råmärket i förväg jämfört med att ersätta försvunna råmärken vid en rågång efter grävarbetet. Gränsen ändras inte vid flyttningen av råmärket.

Rågång kan sökas av en fastighetsägare (eller delägare av fastigheten), innehavare av arrenderätt, kommun eller person vars rätt direkt berörs av rågången (t.ex. delägare i samfällt område).

Ansök om rågång

  1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
  2. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förutom Lantmäteriverket utför vissa kommuner, bl.a. Helsingfors, Vanda och Esbo, lantmäteriförrättningar i sitt område. I sådana fall kan du ansöka om förrättning hos kommunen och då överför vi ansökan från vår e-tjänst till kommunen för behandling. Mer information om förrättningarna finns på kommunens webbplats.

Läs mer om rågång (pdf) och råmärken (pdf).

Förrättningens längd

Förrättningen tar i genomsnitt 3,5 månader. Förrättningsärendets behandlingstid räknas från din ansökan tills förrättningsbeslutet registreras i fastighetsdatasystemet.

Pris

Läs mer om hur förrättningspriserna bestäms (pdf).

Särskilt utförd rågång

Vid en rågång som utförts särskilt eller vid en sådan rågång som utförts i samband med en förrättning till fast pris där kostnaderna för rågången inte ingår i det fasta priset bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt följande:

Normal rågång:

  • 110 euro för varje råpunkt som bestämmer den rå som uppgåtts
  • 175 euro för varje registerenhet som varit delaktig i rågången
  • 0,65 euro för varje påbörjad råmeter som uppgåtts på jordområde

Med en råpunkt som bestämmer den rå som uppgåtts avses respektive råmärke eller råpunkt som bestämmer den rå som uppgåtts. Råpunkter som ligger på en naturlig gräns räknas inte, om ett råröse inte har byggts på råpunkten. Om råpunktens plats anges med två eller flera råmärken, räknas de som en råpunkt som bestämmer rån.

Rågång som avses i 108 § i fastighetsbildningslagen (flyttning eller reparation av råmärke):

  • 155 euro för varje råmärke som blivit byggt, reparerat eller flyttat
  • 100 euro för varje registerenhet som varit delaktig i rågången

Rågångar som utförs i samband med en tidsdebiterad förrättning samt andra rågångar än sådana registerenheters rågångar som är i enlighet med fastighetsbildningslagen är tidsdebiterade förrättningar.

Se även allmänt om fastighetsförrättningsavgifter.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel 1:

Råmärkena 11 och 12 utvisar fastigheternas A och B gräns. Av dessa har nr 11 försvunnit. Råns längd är 100 m. Vid rågången byggs ett nytt råmärke i stället för det försvunna råmärket nr 11. Rån gås upp mellan rösena 11-12. Hjälpmanskap behövs inte och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Råmärken eller råpunkter som bestämmer den rå som uppgåtts: 2 st. à 110 € = 220 €
Delaktiga fastigheter: 2 st. à 175 € = 350 €
Längden på rån som uppgåtts: 100 m à 0,65 € = 65 €
Sammanlagt: 635 €

Kostnader för råmärken ingår i avgiften. Oavsett om hjälpmanskap anlitas eller inte är avgiften lika stor. Vanligen betalas kostnaderna till hälften av vardera fastighetens ägare.

Exempel 2:

På fastigheten A utförs rågång mot fastigheterna B och C på rån 1-2-3-4. Av dessa har råmärkena 2 och 3 försvunnit. På råmärke nr 2:s plats byggs ett nytt råmärke och råmärkets nr  3 plats bestäms som en råpunkt. Den rå som gås upp mot B är 320 m och mot C 80 m. Dessutom behöver råmärke 5 mellan fastigheterna A och B flyttas på grund av en väg som ska byggas. Som hjälpmanskap fungerar Lantmäteriverkets mätkarl. Skogsgränsen mellan fastigheterna A och B huggs upp i samband med rågången och förrättningsingenjören hämtar råmärkena med sig.

Råmärken eller råpunkter som bestämmer den rån som uppgåtts: 5 st. (4 st. à 110 € och 1 st. à 155 €) = 595 €
Delaktiga fastigheter: 4 st. (3 st. à 175 € och 1 st. à 100 €) = 625 €
Längden på rån som uppgåtts: 400 m à 0,65 € = 260 €
Sammanlagt: 1 480 €

Kostnader för mätkarl, upphuggning av rår och råmärken ingår i avgiften. Kostnaderna för förrättningen fördelas mellan delaktiga fastigheter på det sätt som fastställs vid förrättningen.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.