Servitutsförrättning

Med servitut avses fastighetens rätt att använda en annan fastighets område för ett visst ändamål (t.ex. båtplats). Servitutet kopplas alltid till en fastighet och berörs inte av ägarbyten.

Bestämmelser om stiftande och behandling av servitutsrätter finns i fastighetsbildningslagen. I regel förutsätter stiftandet av rätten ett avtal. Det kan ingås på förhand, t.ex. på en blankett (pdf, suomi.fi) eller muntligt vid förrättningssammanträdet. På detaljplanerat område kan vissa servitutsrätter stiftas utan avtal mellan markägarna eller samtycke.

Ansökan om servitutsförrättning kan göras av en fastighetsägare eller en delägare i samfällt område.

Ansök om servitutsförrättning, om du vill stifta en servitutsrätt eller ändra din fastighets gällande servitutsrätter. Endast i lagen definierade typer av servitut (se 154 § i fastighetsbildningslagen) kan stiftas, överföras, upphävas eller ändras.

Ansök om servitutsförrättning

  1. Samla eventuella tillhörande bilagor såsom avtal och kartritningar och spara dem i pdf- eller jpg-format. För avtalet kan du använda en färdig avtalsmall (pdf, suomi.fi).
  2. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.
  3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förutom Lantmäteriverket utför vissa kommuner, bl.a. Helsingfors, Vanda och Esbo, lantmäteriförrättningar i sitt område. I sådana fall kan du ansöka om förrättning hos kommunen och då överför vi ansökan från vår e-tjänst till kommunen för behandling. Mer information om förrättningarna finns på kommunens webbplats.

Förrättningens längd

Förrättningen tar i genomsnitt 3,5 månader. Förrättningsärendets behandlingstid räknas från din ansökan tills förrättningsbeslutet registreras i fastighetsdatasystemet.

Pris

Förrättningens pris bestäms enligt vägens längd och antalet belastade fastigheter. Ett skriftligt avtal som slutits på förhand sänker förrättningsavgiften. Läs mer om hur förrättningspriserna bestäms (pdf).

Debitering av lantmäteriförrättningar enligt använd arbetstid

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Timpriset är 94 euro. Sådana tidsdebiterade förrättningar är exempelvis landsvägsförrättning och inlösningsförrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

  • kostnader för råmärken
  • kostnader för möteslokaler

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat. För anlitande av Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap debiteras 34 euro per timme.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.