Hoppa till huvudinnehåll

Servitutsförrättning

Med servitut avses fastighetens rätt att använda en annan fastighets område för ett visst ändamål (t.ex. båtplats). Servitutet kopplas alltid till en fastighet och berörs inte av ägarbyten.

Bestämmelser om stiftande och behandling av servitutsrätter finns i fastighetsbildningslagen. I regel förutsätter stiftandet av rätten ett avtal. Det kan ingås på förhand, t.ex. på en blankett (suomi.fi) eller muntligt vid förrättningssammanträdet. På detaljplanerat område kan vissa servitutsrätter stiftas utan avtal mellan markägarna eller samtycke.

Ansökan om servitutsförrättning kan göras av en fastighetsägare eller en delägare i samfällt område.

Ansök om servitutsförrättning, om du vill stifta en servitutsrätt eller ändra din fastighets gällande servitutsrätter. Endast i lagen definierade typer av servitut (se 154 § i fastighetsbildningslagen) kan stiftas, överföras, upphävas eller ändras.

Ansök om servitutsförrättning

  1. Samla eventuella tillhörande bilagor såsom avtal och kartritningar och spara dem i pdf- eller jpg-format. För avtalet kan du använda en färdig avtalsmall (suomi.fi).
  2. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.
  3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förutom Lantmäteriverket utför vissa kommuner, bl.a. Helsingfors, Vanda och Esbo, lantmäteriförrättningar i sitt område. I sådana fall kan du ansöka om förrättning hos kommunen och då överför vi ansökan från vår e-tjänst till kommunen för behandling. Mer information om förrättningarna finns på kommunens webbplats.

Förrättningens längd

Förrättningen tar i genomsnitt 3,5 månader. Förrättningsärendets behandlingstid räknas från din ansökan tills förrättningsbeslutet registreras i fastighetsdatasystemet.

Pris

Förrättningens pris bestäms enligt antalet belastade fastigheter. Ett skriftligt avtal som slutits på förhand sänker förrättningsavgiften. 

Förrättning av enskild väg och servitutsförrättning

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabeller nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

 

Tabell A, antal belastade
Största antalet belastade registerenheter i förrättningen Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2 620,00 Ingen moms
5 910,00 Ingen moms
10 1160,00 Ingen moms
20 1360,00 Ingen moms
50 1510,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 100,00 Ingen moms

 

Tabell B, längd

Största totala längden av vägrätter och andra rättigheter i förrättningen, km

Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
0,2 200,00 Ingen moms
0,5 400,00 Ingen moms
1 600,00 Ingen moms
2 800,00 Ingen moms
5 1000,00 Ingen moms
Varje därpå följande 1 km 50,00 Ingen moms

  

Tabell C, vägenhetsberäkning som har upprättats vid förrättningen
Största antalet vägdelägare Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10 300,00 Ingen moms
20 600,00 Ingen moms
40 900,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 100,00 Ingen moms

Avgiften är 50 % av beloppet som anges i tabellerna A och B om förrättningen baserar sig på ett skriftligt avtal som bifogats till ansökan och parterna har i avtalet kommit överens om alla ärenden som ska avgöras vid förrättningen.

Om förrättningen endast omfattar upprättande och fastställande av en vägenhetsberäkning är fastighetsförrättningsavgiften 600 euro adderat till den avgift som bestäms enligt tabell C.

Om förrättningen gäller annat än bildande, ändring eller upphävande av en rättighet eller upprättande av vägenhetsberäkning eller annat motsvarande ärende är fastighetsförrättningsavgiften 800 euro.

Exempel:

För fastigheterna A, B, C och D bildas en total 0,8 km lång vägrätt på fastigheternas E, F, G och H område. Ansökan grundar sig inte på ett skriftligt avtal.

Avgifter:

Avgiftsbeloppet blir utgående från tabell A ovan enligt antalet belastade fastigheter 910 euro och enligt rättigheternas totala längd från tabell B 600 euro, dvs. totalt 1 510 euro.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.