Registrera äganderätten till din fastighet

När mark byter ägare måste den nya ägaren registrera sin äganderätt. Detta görs genom att ansöka om lagfart. Endast en fastighet som beviljats lagfart kan intecknas och användas som säkerhet för ett lån. Lagfarten antecknas i det offentliga lagfarts- och inteckningsregistret. Efter detta framgår ägaren av lagfartsbeviset.

Med mark avses en fastighet eller ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Ägandet kan överföras genom exempelvis köp, gåva, avvittring eller arv.

Ansök om lagfart i god tid

Du ska ansöka om lagfart inom sex månader efter att avtalet undertecknats, även om äganderätten ännu inte har överförts.

Den utsatta tiden börjar löpa när avtalet, exempelvis ett köpebrev, undertecknas. Vid dröjsmål höjs överlåtelseskatten stegvis för varje inledd halvårsperiod. Vid dröjsmål kan skatten höjas högst till det dubbla. Se anvisningar om hur man betalar överlåtelseskatt.

Efter att lagfart har beviljats, avstyckar Lantmäteriverket det outbrutna området till en ny fastighet. Styckningsförrättningen inleds automatiskt.

Med en ansökan kan du ansöka om lagfart på flera fastigheter samtidigt. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

Du kan ansöka om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst, ifall köpvittnet har bestyrkt t.ex. köpet, gåvan eller bytet. Du kan ansöka om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst så fort uppgiften om överlåtelsen syns i lagfarts- och inteckningsregistret. Detta kan ta en vecka efter undertecknandet. Du kan ansöka om lagfart på andra överlåtelser och till exempel arvskifte genom att fylla i en skriftlig ansökan.

Hela processen från att lagfarten blir anhängig till att den avgörs tar cirka en månad.

Förtydligande lagfart

Man måste inte ansöka om förtydligande lagfart, men det underlättar när man ska få ärenden skötta. Det lönar sig att ansöka om förtydligande lagfart speciellt i två fall:

 • När ett dödsbo vill sälja den avlidne ägarens fastighet. Med förtydligande lagfart behöver man inte ge bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne till köparen.
 • När ett bolag exempelvis delas eller går samman med ett annat.

Så här ansöker du om lagfart

 1. Ta fram alla bilagor som behövs.
 2. Ansök om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst, ifall köpvittnet har bestyrkt exempelvis köpet, gåvan eller bytet. Du kan inte söka lagfart i e-tjänsten, om överlåtelsens mottagare är ett bolag.
 3. Du kan ansöka om lagfart på andra överlåtelser och till exempel arvskifte genom att fylla i ansökningsblanketten (suomi.fi). Du kan lämna in ansökan genom att skicka den per e-post eller per post, eller genom att lämna in den på ett serviceställe. Handlingarna i original returneras till dig per post.

Bilagor som behövs

Till ansökan ska du bifoga kvitto på betalning av inköpspris (köpeskilling) och överlåtelseskatt. Avtal som bestyrkts av ett köpvittne behöver inte skickas i original. Övriga avtal ska skickas i original per post.

Arvskifte

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning
 • det ursprungliga arvskiftesavtalet med fullmakter
 • eventuellt testamente

Avtal om avvittring

 • det ursprungliga avtalet om avvittring
 • eventuellt kvitto på betald överlåtelseskatt, ifall tillgångar utanför boet använts vid betalning av utjämning

Byte

 • kvitto på betald överlåtelseskatt

Förtydligande lagfart på dödsbo

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning

Gåva

 • inga bilagor behövs

Köp

 • kvitto på betald överlåtelseskatt
 • kvitto på betald köpeskilling
 • Om du är en köpare av första bostad som inte behöver betala överlåtelseskatt:

Skiftesavtal

 • eventuella fullmakter

Testamente

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning
 • testamentet i original

En mer exakt förteckning över de bilagor som behövs finns i anvisningarna för ifyllande av lagfartsansökan.

Registrering av fastighets ägaderätt (Lagfart)

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107415
Anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt ärende som gäller in-skrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
65,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart (enligt 11 kap. 6 § i jordabalken, 540/1995)
119,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
119,00 Ingen moms
7410107410
Lagfart
119,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
119,00 Ingen moms
7420107462
Ändring av den i lagfarts- och inteckningsregistret antecknade sökandes identifikationsuppgifter
88,00 Ingen moms

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.