Hoppa till huvudinnehåll

Utredning av en fastighets gränser

Vid rågång utreder man fastighetsgränsens sträckning, ersätter försvunna råmärken med nya och märker vid behov ut gränslinjen i terrängen. Som hjälp för att klarlägga var gränsen går används terrängobservationer (t.ex. skogsbehandling, rester av gränsstaket), påträffade råmärken, gamla förrättningskartor och markägarnas uppgifter om sträckningen.

Ett råmärke kan även flyttas till en bättre plats, om det riskerar att förstöras t.ex. på grund av grävarbete. Rågång ska sökas innan arbetet påbörjas. Detta är bäst eftersom det blir förmånligare att flytta råmärket i förväg jämfört med att ersätta försvunna råmärken vid en rågång efter grävarbetet. Gränsen ändras inte vid flyttningen av råmärket.

Rågång kan sökas av en fastighetsägare (eller delägare av fastigheten), innehavare av arrenderätt, kommun eller person vars rätt direkt berörs av rågången (t.ex. delägare i samfällt område).

Ansök om rågång

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder

  - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förutom Lantmäteriverket utför vissa kommuner, bl.a. Helsingfors, Vanda och Esbo, lantmäteriförrättningar i sitt område. I sådana fall kan du ansöka om förrättning hos kommunen och då överför vi ansökan från vår e-tjänst till kommunen för behandling. Mer information om förrättningarna finns på kommunens webbplats.

Läs mer om rågång (pdf) och råmärken (pdf).

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Förrättningens pris beror på fastighetsgränsens längd, antalet råmärken och antalet angränsande fastigheter.  

Rågång

Fastighetsförrättningsavgiften för rågång bestäms enligt följande:

A) Normal rågång:

 • 110 € per råpunkt som bestämmer den rå som gåtts upp
 • 170 € per registerenhet som är delaktig i rågången
 • 0,65 € per råmeter som gåtts upp på jordområde


B) Rågång som avses i 108 § i fastighetsbildningslagen (flyttning eller reparation av råmärke):

 • 160 € per byggt, flyttat eller reparerat råmärke
 • 110 € per registerenhet som är delaktig i rågången

Med råpunkter som bestämmer den rå som gåtts upp avses alla råmärken eller råpunkter som bestämmer den rå som gåtts upp. Råpunkter på en naturlig gräns räknas inte, om man inte har byggt ett råröse på råpunkten. Om en rå­punkts plats anges med två eller flera råmärken, räknas dessa som en bestämmande råpunkt.

För rågång som berör annat än en registerenhet som avses i fastighetsbildningslagen eller en rågång som utförs i samband med en tidsdebiterad förrättning bestäms fastig­hetsförrättningsavgiften enligt använd arbetstid.

Exempel 1:

Råmärkena 11 och 12 utvisar rån mellan fastigheterna A och B. Av dessa har nr 11 försvunnit. Råns längd är 100 m. Vid rågången byggs ett nytt råmärke i stället för det försvunna råmärket nr 11. Rån gås upp mellan rösena 11 och 12. Hjälpmanskap behövs inte och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgifter:

 • Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 2 st. à 110 € = 220 €
 • Delaktiga fastigheter: 2 st. à 170 € = 340 €
 • Längden på rån som gåtts upp: 100 m à 0,65 € = 65 €

Totalt: 625 €

Kostnaden för råmärken ingår i avgiften. Oavsett om hjälpmanskap anlitas eller inte är avgiften lika stor. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

Exempel 2:

På fastigheten A utförs rågång mot fastigheterna B och C på fas­tighetsgränsen 1-2-3-4. Av dessa har råmärkena 2 och 3 försvunnit. På råmärkets 2 plats byggs ett nytt råmärke, och råmärkets 3 plats bestäms som en råpunkt. Rån som gås upp mot B är 320 m och mot C 80 m. Dessutom ska råmärket 5 mellan fastigheterna A och D flyttas för att en ny väg ska byggas. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap vid förrättningen, den uppgångna skogsgränsen mellan fastigheterna A och B huggs upp i samband med rågången och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgifter:

 • Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 5 st. (4 st. à 110 € och 1 st. à 160 €) = 600 €
 • Delaktiga fastigheter: 4 st. (3 st. à 170 € och 1 st. à 110 €) = 620 €
 • Längden på rån som gåtts upp: 400 m à 0,65 € = 260 €

Totalt: 1 480 €

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.