Hoppa till huvudinnehåll

Fastigheternas samfällda mark- och vattenområden

Ett samfällt område tillhör två eller flera fastigheter gemensamt.

Samfällda områden har bildats för olika ändamål, exempelvis som båtplatser eller grustag. Vattenområden är ofta samfällda.

Förvaltning av samfällt område

Ägarna till ett samfällt områdes delägarfastigheter bildar ett delägarlag som kan vara konstituerat eller icke-konstituerat. Ett konstituerat delägarlag har fastställda stadgar.

Beslut om användningen och skötseln av det samfällda området och om andra ärenden som berör det fattas vid delägarlagets stämmor, där alla delägarfastigheters ägare har rätt att delta. Verksamheten på samfällda områden regleras av lagen om samfälligheter (758/1989).

Man ansluter sig inte till ett delägarlag, utan det är fastighetsägandet som avgör delägarskapet. Det är även möjligt att skaffa andelar i samfällda områden utan att ha ett markområde. Man kan köpa eller överlåta andelar på samma sätt som fast egendom.

Ett samfällt områdes delägarfastigheter och deras andelstal framgår av delägarförteckningen. Delägarförteckningen ingår i fastighetsregisterutdraget över det samfällda området. En fastighets andelar i samfällda områden framgår av dess fastighetsregisterutdrag.

Kom ihåg att meddela kontaktuppgifter

Delägarlaget ska meddela kontaktuppgifter för dess ordförande eller ombudsman till Lantmäteriverket. Kontaktuppgifterna antecknas i fastighetsdatasystemet på basis av denna anmälan.

Meddela delägarlagets kontaktuppgifter

 

Behöver du hjälp?