Hoppa till huvudinnehåll

Information för fastighetsägaren

Som fastighetsägare bör du känna till de rättigheter och förpliktelser som berör din fastighet. Ibland kan det vara fördelaktigt för dig att slå samman flera av dina fastigheter eller att byta fastigheter med någon annan.

Du kan ändra namnet på en fastighet som du äger.

Ta reda på uppgifter som berör din fastighet

Du kan kontrollera uppgifter som berör din fastighet i vår e-tjänst. Om du behöver mera information om din fastighet kan du beställa en avgiftsbelagd utredning från kundservicen. Utredningen visar bland annat fastighetens vägrätter.

Till e-tjänsten

Uppgifter om byggrätt får du hos kommunen.

Det är också möjligt att fastigheten saknar vägrätt, att vägrättens bredd är oklar eller att dess läge är oklart. I sådana fall kan du ansöka om en enskild vägförrättning. Du kan även från kundservicen beställa en avgiftsbelagd utredning, där Lantmäteriverket med hjälp av gamla förrättningshandlingar och kartor reder ut ärenden som berör vägrätten.

Om ett råmärke har försvunnit eller fastighetsgränsens läge på något annat sätt är oklart ska du ansöka om rågång. Läs mera om rågångsförrättning.

Du kan ta reda på din fastighets andelar i samfällda områden genom att beställa ett fastighetsregisterutdrag. Du kan beställa utdraget i Lantmäteriverkets e-tjänst. Läs mera om samfällda områden.

Lantmäteriverket upprätthåller inte uppgifter om underjordiska ledningar, exempelvis vatten-, avlopps- och elledningar. Flera kommuner har en ledningskarta över sitt område. Du kan fråga efter ledningskartor även av ledningarnas ägare, dvs. de lokala vattenbolagen och elnätsbolagen. Det finns även privata serviceleverantörer som utreder underjordiska ledningar på området och visar deras sträckning i terrängen.

Om ett servitut har stiftats för ledningen, kan fastighetens ägare i e-tjänsten, under nyttjanderätter och begränsningar, se ledningens ungefärliga sträckning.

Uppgifter om en annan fastighet

Du behöver uppgifter om en annan fastighet exempelvis när du

  • köper en fastighet
  • reder ut färdselrätter
  • bygger på din fastighet.

Du kan få dessa uppgifter genom att beställa ett utdrag eller intyg. Du kan även kontakta kundtjänsten.

Ur köpeskillingsregistret över fastigheter som Lantmäteriverket upprätthåller får du information om priser vid genomförda fastighetsköp. Du kan få information om enstaka fastighetsköp hos vår kundservice.

E-tjänst (personkunder)

Kontrollera uppgifterna om din egen fastighet, sköta dina fastighetsärenden eller köp utdrag och intyg över fastigheter. E-tjänsten håller öppet dagligen kl. 01.00–23.00.

Läs mer

E-tjänst (organisationskunder)

Tjänsten för organisationskunder är avsedd för personer som uträttar ärenden för en organisation samt för köpvittnen, som i tjänsten kan upprätta meddelanden om fastighetsöverlåtelse.

Läs mer

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Du kan överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev eller underteckna handlingar.

Läs mer

Behöver du byggnadsuppgifter?

Om du söker din fastighets byggnadsuppgifter ska du kontakta byggnadstillsynsmyndigheten i den kommun där din fastighet är belägen.

Byggnads- och lägenhetsregistret upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten kontrollerar registret i samarbete med kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Mera information om uppgifterna som registreras finns på Myndighetens webbplats