Hoppa till huvudinnehåll

Förtydligande lagfart

Äganderätten till en fastighet kan ändras exempelvis när ägaren avlider eller företaget genomgår reformer. Förtydligande lagfart innebär att en gammal ägaranteckning uppdateras. Ombudet (den som gör ansökan) ska vara delägare i det bo eller föremål för lagfart som förtydligas.

Vid ägarens död

När fastighetens ägare avlider lönar det sig att registrera dödsbodelägarnas namn i lagfartsuppgifterna. Detta görs genom att ansöka om förtydligande lagfart. När uppgifterna är tidenliga är det lättare att sköta dödsboets ärenden.

Om dödsboet vill sälja en fastighet kan delägarnas äganderätt kontrolleras direkt från lagfartsbeviset och man behöver inte ge bouppteckningsinstrumentet till köparen för lagfartens skull.

Du kan samtidigt ansöka om förtydligande lagfart på alla fastigheter och outbrutna områden som ingår i överlåtelsen. Du kan även ansöka om förtydligande lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar.

Så här ansöker du om förtydligande lagfart vid ägarens död:

  1. Ansök om förtydligande lagfart i e-tjänsten. Lagfarten betalas i e-tjänsten när ansökan lämnas in.
  2. Ombudet kan sköta om ansökan i ditt ställe.
  3. Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du använda vår ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) för att söka lagfart.

Nödvändiga bilagor

Som bilagor till en förtydligande lagfart på dödsbo behövs bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidne.

Avvittring eller avskiljande av egendom

En förtydligande lagfart kan inskrivas även efter skilsmässa eller avslutat samboförhållande även om fastighetens ägare inte ändras. Ägaruppgiften blir tidenlig och om fastigheten säljs behöver säljaren inte ge avtalet om avvittring eller avskiljande av egendom till köparen för att bifogas till ansökan. Uppgifterna i ett avtal om avvittring eller avskiljande av egendom är känsligt och sekretessbelagt.

Så här ansöker du om förtydligande lagfart på grund av avvittring eller avskiljande av egendom:

  1. Ansök om förtydligande lagfart i e-tjänsten. Lagfarten betalas i e-tjänsten när ansökan lämnas in.
  2. Ombudet kan sköta om ansökan i ditt ställe.
  3. Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du använda vår ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) för att söka lagfart.

Överlåtelseskatt

Om man vid skilsmässa betalar utjämning med annan egendom än den som ingår i avvittringen ska man på dessa göra en deklaration om överlåtelseskatt och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt (se detaljerade anvisningar för betalning av överlåtelseskatt). Skatteskyldigheterna ska skötas genast i samband med avvittring eller avskiljande av egendom. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen.

Nödvändiga bilagor

Som bilaga till den förtydligande lagfarten behövs avtalet om avvittring eller avskiljande av egendom. 

Vid ändringar som berör företag

Det kan ske olika typer av reformer vid företag som äger fastigheter, exempelvis delning eller sammanslagning. Då blir det aktuellt att uppdatera företagets lagfartsuppgifter också.

Så här ansöker du om lagfart vid en ändring vid företaget:

  1. Ombudet kan sköta om ansökan på bolagets vägnar.
  2. Företaget kan ansöka om förtydligande lagfart med vår blankett (pdf, suomi.fi).

Om företaget äger många fastigheter är det möjligt att få de förtydligande lagfarterna beviljade som en helhet. Ta i så fall kontakt med vår kundservice.

Nödvändiga bilagor

Som bilaga till en förtydligande lagfart som berör en ändring vid företaget behöver vi information om ändringen och uppgiften om fastigheter som överförts.

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Prislista

Registrering av äganderätt till fastighet (lagfart)

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
161,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
161,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
161,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995)
161,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
79,00 Ingen moms

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas