Hoppa till huvudinnehåll

Teknisk beskrivning Datatjänsten för lagfarts- och inteckningsregistret

Scheman

Hela tjänstens scheman som ett zip-paket

http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/kios-report-api-2.4-src.zip

Scheman enligt produkt

Produkt Schema
Uppgifter i lagfartsbevis http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/eraajopalvelu/lainhuutotiedot/2014/10/01/LainhuutotiedotEraajo.xsd
Uppgifter i gravationsbevis

http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/eraajopalvelu/rasitustiedot/2014/10/01/RasitustiedotEraajo.xsd

Uppgifter i arrenderättsbevis

http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/xsd/fi/nls/kios/report/eraajopalvelu/vuokraoikeustiedot/2014/10/01/VuokraoikeustiedotEraajo.xsd

   

  

Html-versioner av scheman

Uppgifter i lagfartsbevis

Uppgifter i gravationsbevis

Uppgifter i arrenderättsbevis

 

Kodgrupper

Kodgruppsfil

Uppgifter i lagfartsbevis

Om en registerenhet, ett outbrutet område och en separat överlåten andel i samfällt område skrivs uppgifter som hör till datainnehållet i lagfartsbeviset ut: objektets basuppgifter, gällande lagfartsuppgifter om objektet, överlåtna outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällda områden samt uppgifter om överlåtelserna.

Objekt kan hämtas på fyra olika sätt:

 1. Med en objektbeteckning, varvid uppgifterna för enskilda objekt skrivs ut.
 2. Genom kommunavgränsning, varvid uppgifterna för de objekt som befinner sig inom de valda kommunerna skrivs ut.
 3. Enligt förändrade objekt, varvid uppgifterna för de objekt som ändrats i registret under en angiven tidsperiod skrivs ut.
 4. Med uppgifterna för överlåtelsen, varvid uppgifterna för de objekt i vilkas uppgifter det finns en överlåtelse av önskat slag vid hämtningstidpunkten. Tills vidare kan man med detta söksätt bara hämta objekt i vilkas uppgifter det finns en överlåtelse som inte lagfarits.

Av varje hämtat objekt skrivs fullständiga uppgifter ut. Av upphörda objekt skrivs bara objektets basuppgifter ut.

Av produkten finns det tre olika produktversioner:

 • alla personuppgifter i enlighet med schemat visas
 • fysiska personers personbeteckning visas inte
 • inga personuppgifter visas om fysiska och okända personer

Med sökning enligt förändrade objekt skrivs också de typer av ändringshändelse enligt sökparametrar vars objekt har ändrats under hämtningsintervallet. Om inga objekt hittades, skrivs bara metadata ut under rotelementet <Lainhuutotiedot/>.

I produktens schema ingår delar som används i flera informationstjänstprodukter. Av denna orsak ingår i schemat även sådana data som aldrig skrivs ut i denna produkt.

Resultatfil

Resultatfilen är en komprimerad fil, vars namn är i formatet 'beställningens namn'_'avskiljningens starttid'.zip, dvs. t.ex. Kuusamo_lainhuudot_muuttuneet_201311250230.zip. Den komprimerade filen innehåller två xml-filer: den egentliga resultatfilen med namnet lainhuutotiedot.xml och en fil med namnet lainhuutotiedot.META.xml som innehåller resultatfilens metadata.

Allmän beskrivning av datainnehållet

<ealh:Lainhuutotiedot>      
  <ealh:Rekisteriyksikko> / <ealh:Maaraaala> 0..n    
    <trpt:rekisteriyksikonPerustiedot> / <trpt:maaraalanPerustiedot> Objektets basuppgifter motsvarande uppgifterna i fastighetsregistret. Av upphörda objekt skrivs bara objektets basuppgifter ut.
     <trlh:lainhuutotiedot> Gällande lagfartsuppgifter för objektet. Anhängiga och icke lagakraftvunna ändringsärenden skrivs ut. Av anhängiga ärenden skrivs bara ärendets basuppgifter ut.  
    <trlh:maaraalatLainhuudot> Gällande lagfartsuppgifter för objektet. Anhängiga och icke lagakraftvunna ändringsärenden skrivs ut. Av anhängiga ärenden skriva bara ärendets basuppgifter ut.
    <trlh:lainhuudattamattomatLuovutukset> Gällande överlåtelser för objektet samt gällande överlåtelser för outbrutna områden av objektet.
    <y:muutostapahtumat>

Uppgifter om förändring av objektet under hämtningsintervallet i förhållande till typ av ändringshändelse och ärendets art, vilka använts som sökparametrar. Skrivs bara ut, om söksättet var sökning av förändrade objekt.

  <y:metatiedot>   Filens skapningstid, antal objekt som hämtats till filen samt objektens sökparametrar.
       

 

Exempelfiler

1. Avhämtning av uppgifter med objektbeteckning

Till resultatfilen hämtas objekt enligt de objektbeteckningar som angetts som sökparametrar (registerenheter och/eller outbrutna områden). Objekt som hämtas kan avgränsas med filterparametrar. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
Objektbeteckning 1..n fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område Obligatorisk. Objektbeteckningar kan anges även i en textfil (1 objektbeteckning/rad).

 

Filterparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
tillstånd 0..2

Kodlistans värden för Tillstånd:

 • Gällande
 • Upphört
 Filtrerar registerenheter och outbrutna områden

 

Exempelfiler

2. Avhämtning av uppgifter med kommunavgränsning

Till resultatfilen hämtas alla objekt enligt önskad typ av objekt för den kommun som angetts som sökparameter (registerenheter och/eller outbrutna områden). Objekt som hämtas kan avgränsas med filterparametrar. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
kommun 1..n kommunbeteckning Obligatorisk. Hämtar objekt som för närvarande finns i vald kommun.
typ av objekt 0..2 registerenhet eller outbrutet område Om inget val gjorts, hämtas både registerenheter och outbrutna områden.

Filterparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
status 0..2

Kodlistans värden för Status:

 • Gällande
 • Upphört
 
typ av registerenhet 0..n

Kodlistans värden för Typ av registerenhet:

 • Lägenhet
 • Statens skogsmark
 • Inlösningsenhet
 • Kronofiske
 • Område avskilt för allmänt behov
 • Fristående tillandning
 • Allmänt vattenområde
 • Samfällt område
 • Samfälld skog
 • Väg- eller biområde
 • Indraget väg- eller biområde
 • Tomt
 • Allmänt område
 • Samfällt vattenområde
 • Samfällt jordområde
 • Skyddsområdesfastighet
 • Väg- eller biområde med vägrätt
 • Väg- eller biområde med äganderätt
 • Allmänna områdets tilläggsområde
 • Gemensam särskild förmån

 

Filtrerar registerenheter
jordarealens minimistorlek 0..1 Heltal kvadratmeter Filtrerar registerenheter
jordarealens maximistorlek 0..1 Heltal kvadratmeter Filtrerar registerenheter

 

Exempelfiler

• Med kommunavgränsning, alla personuppgifter

• Med kommunavgränsning utan personbeteckning

 Med kommunavgränsning utan personuppgifter

3. Avhämtning av uppgifter om förändrade objekt

Till resultatfilen hämtas alla objekt (registerenheter och/eller outbrutna områden), som har förändrats enligt de angivna parametrarna. Objekt som hämtas kan avgränsas med filterparametrar. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
kommun 0..n kommunbeteckning Om inget val gjorts, hämtas från hela Finland. Hämtar objekt som för närvarande finns i vald kommun.
typ av objekt 0..2 registerenhet eller outbrutet område Om inget val gjorts, hämtas både registerenheter och outbrutna områden.
Typ av ändringshändelse 1..n

Kodlistans värden för Typ av ändringshändelse:

• 101 Ändring av lagfart, godkänd lagakraftvunnen
• 102 Ändring av lagfart
• 203 Ny objekt
• 205 Upphört objekt
• 211 Ändring av lokaliseringskommun

• 301 Ändring av överlåtelse, ny överlåtelse

• 302 Ändring av överlåtelse

Obligatorisk

Typer av ändringshändelse

203 "Ny objekt": alla nya objekt hämtas oavsett om lagfart beviljats eller inte.

205 "Upphört objekt": alla objekt som upphört under hämtningsintervallet hämtas. När ett objekt upphör ändras i regel inte objektets lagfartsuppgifter, varför objekt som upphört under hämtningsintervallet inte hittas med typerna av ändringshändelse 101 "Ändring av lagfart, godkänd lagakraftvunnen" och 102 "Ändring av lagfart".

begynnelsevärdet vid ändringsdatum 1 datum Obligatorisk
slutvärdet vid ändringsdatum 1 datum Obligatorisk
ärendets art 0..n

odlistans värden för Ärendets art:

 • LH01 Lagfart
 • LH02 Förtydligande lagfart
 • LH03 Registrering av äganderätt
 • LH04 Registrering av förvaltande myndighet
 • LH05 Förtydligande av lagfartsuppgifter / personer
 • KOLH Rättelse av lagfart
 • KORK Rättelse av avgörande

Förändrade ärendets art

Ärendets art kan användas tillsammans med typerna av ändringshändelse 101 och 102.

Med sökparametern kan man begränsa förändringarna till vissa bestämda arter av ärenden, man kan exempelvis hämta förändringarna enbart av registreringar av äganderätt.

Sökparametern är avsedd bara för väl genomtänkta situationer. Vid olika skeden av underhållet genomförs förändringar av ägaruppgifter genom att använda olika arter av ärenden. För att få alla objekt där det skett förändringar i ägaruppgifterna ska man välja flera arter av ärenden.

Av förändringar som skett med ärendets art KORK hämtas till sökresultaten bara de som blivit anhängiga efter 10.2.2014.

Filterparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
tillstånd 0..2

Kodlistans värden för Tillstånd:

 • Gällande
 • Upphört
Filtrerar både registerenheter och outbrutna områden
typ av registerenhet 0..n

Kodlistans värden för Typ av registerenhet:

 • Lägenhet
 • Statens skogsmark
 • Inlösningsenhet
 • Kronofiske
 • Område avskilt för allmänt behov
 • Fristående tillandning
 • Allmänt vattenområde
 • Samfällt område
 • Samfälld skog
 • Väg- eller biområde
 • Indraget väg- eller biområde
 • Tomt
 • Allmänt område
 • Samfällt vattenområde
 • Samfällt jordområde
 • Skyddsområdesfastighet
 • Väg- eller biområde med vägrätt
 • Väg- eller biområde med äganderätt
 • Allmänna områdets tilläggsområde
 • Samfälld särskild förmån
Filtrerar registerenheter
jordarealens minimistorlek 0..1 Heltal kvadratmeter Filtrerar registerenheter
jordarealens maximistorlek 0..1 Heltal kvadratmeter Filtrerar registerenheter

Exempelfiler

4. Avhämtning av uppgifter om överlåtelsen

Till resultatfilen hämtas de objekt (registerenheter och/eller outbrutna områden), i vilkas uppgifter vid hämtningstidpunkten finns en överlåtelse om uppfyller villkoren i sökparametrarna. Objekt som hämtas kan avgränsas med filterparametrar. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
kommun 0..n kommunbeteckning Om inget val gjorts, hämtas från hela Finland.
typ av objekt 0..2 registerenhet eller outbrutet område Om inget val gjorts, hämtas både registerenheter och outbrutna områden.
typ av överlåtelse 0..n

Kodlistans värden för Typ av överlåtelse:

 • Köp
 • Byte
 • Gåva
 • Avvittring
 • Apport
 • Exekutiv auktion
 • Arvsskifte
 • Skiftesavtal
 • Annat förvärv
 • Auktion
 • Föravtal

 

 
begynnelsevärdet vid överlåtelsedatum 1 datum Obligatorisk
slutvärdet vid överlåtelsedatum 1 datum Obligatorisk
överlåtelsen upphörd 0..1

sanningsvärde

 

true: bara de uppgifter hämtas där överlåtelsen har ett upphörandedatum

false: bara de uppgifter hämtas där överlåtelsen inte har ett upphörandedatum

utgångsvärde: ingen filtrering

endast objekt som inte lagfarits 0..1 sanningsvärde

false: alla registerenheter som hör till överlåtelsen hämtas

true: bara de registerenheter hämtas som inte har lagfarits efter överlåtelsen

utgångsvärde: false

Föremålet för överlåtelse har lagfart, om

 • datumet för inträde av anhängighet är samma eller senare än överlåtelsedatumet
 • lagfarten har ett avgörande som har godkänts eller lämnats vilande
 • lagfartens art av ärende är lagfart, förtydligande lagfart eller registrering av äganderätt

Filterparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
tillstånd 0..2

Kodlistans värden för Tillstånd:

 • Gällande
 • Upphört
Filtrerar både registerenheter och outbrutna områden
typ av registerenhet 0..n

Kodlistans värden för Typ av registerenhet:

 • Lägenhet
 • Statens skogsmark
 • Inlösningsenhet
 • Kronofiske
 • Område avskilt för allmänt behov
 • Fristående tillandning
 • Allmänt vattenområde
 • Samfällt område
 • Samfälld skog
 • Väg- eller biområde
 • Indraget väg- eller biområde
 • Tomt
 • Allmänt område
 • Samfällt vattenområde
 • Samfällt jordområde
 • Skyddsområdesfastighet
 • Väg- eller biområde med vägrätt
 • Väg- eller biområde med äganderätt
 • Allmänna områdets tilläggsområde
 • Samfälld särskild förmån
Filtrerar registerenheter
jordarealens minimistorlek 0..1 Heltal kvadratmeter Filtrerar registerenheter
jordarealens maximistorlek 0..1 Heltal kvadratmeter Filtrerar registerenheter

Exempelfiler

Uppgifter i gravationsbevis

Av en registerenhet, ett outbrutet område, en separat överlåten andel i samfällt område och anläggning skrivs uppgifter som hör till datainnehållet i gravationsbeviset: objektets basuppgifter samt gällande uppgifter om inteckningar, särskilda rättigheter och anmärkningar.

Objekten kan hämtas på två olika sätt:

 1. Med en objektbeteckning, varvid uppgifterna för enskilda objekt skrivs ut
 2. Genom kommunavgränsning, varvid uppgifterna för de objekt som befinner sig inom de valda kommunerna skrivs ut

Av varje hämtat objekt skrivs fullständiga uppgifter ut. Av upphörda objekt skrivs bara objektets basuppgifter ut.

Av produkten finns det tre olika produktversioner:

 • alla personuppgifter i enlighet med schemat visas
 • fysiska personers personbeteckning visas inte
 • inga personuppgifter visas om fysiska och okända personer

Om inga objekt hittades, skrivs bara metadata ut under rotelementet <Rasitustiedot/>.

I produktens schema ingår delar som används i flera informationstjänstprodukter. Av denna orsak ingår i schemat även sådana data som aldrig skrivs ut i denna produkt.

Resultatfil

Resultatfilen är en komprimerad fil, vars namn är i formatet 'beställningens namn'_'avskiljningens starttid'.zip, dvs. t.ex. Kuusamo_rasitustiedot_muuttuneet_201311250230.zip. Den komprimerade filen innehåller två xml-filer: den egentliga resultatfilen med namnet rasitustiedot.xml och en fil med namnet rasitustiedot.META.xml som innehåller resultatfilens metadata.

Allmän beskrivning av datainnehållet

<eara:Rasitustiedot>      
  <eara:Rekisteriyksikko> / <eara:Maaraaala> / <eara:Laitos> 0..n    
    <trpt:rekisteriyksikonPerustiedot> / <trpt:maaraalanPerustiedot> / <trpt:laitoksenPerustiedot> Objektets basuppgifter. Av upphörda objekt skrivs bara objektets basuppgifter ut.
    <trra:kiinnitykset> Objektets gällande inteckningar. Av anhängiga ärenden skriva bara ärendets basuppgifter ut
    <trra:erityisetOikeudet> Objektets gällande särskilda rättigheter. Av anhängiga ärenden skriva bara ärendets basuppgifter ut.
    <trra:muistutukset> Objektets gällande anmärkningar. Av anhängiga ärenden skriva bara ärendets basuppgifter ut.
    <y:metatiedot> Filens skapningstid, antal objekt som hämtats till filen samt objektens sökparametrar

Exempelfiler

1. Avhämtning av uppgifter med objektbeteckning

Till resultatfilen hämtas objekt enligt de objektbeteckningar som angetts som sökparametrar (registerenheter, outbrutna områden och/eller anläggningar). Objekt som hämtas kan avgränsas med filterparametrar. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
objektbeteckning 1..n fastighetsbeteckning, 
beteckning för outbrutet område,
anläggningsbeteckning 
Obligatorisk. Objektbeteckningar kan anges även i en textfil (1 objektbeteckning/rad).

Filterparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
tillstånd 0..3

Kodlistans värden för Tillstånd:

 • Anhängig
 • Gällande
 • Upphört
       

Exempelfiler

2. Avhämtning av uppgifter med kommunavgränsning

Till resultatfilen hämtas alla objekt enligt önskad typ av objekt för den kommun som angetts som sökparameter (registerenheter, outbrutna områden och/eller anläggningar). Objekt som hämtas kan avgränsas med filterparametrar. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
kommun 1..n kommunbeteckning Obligatorisk
typ av objekt 0..3 registerenhet, outbrutet område eller anläggning Om inget val gjorts, hämtas registerenheter, outbrutna områden och anläggningar.

Filterparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
tillstånd 0..3

Kodlistans värden för Tillstånd:

 • Anhängig
 • Gällande
 • Upphört
 
typ av registerenhet 0..n Kodlistans värden för Typ av registerenhet:
• Lägenhet
• Statens skogsmark
• Inlösningsenhet
• Kronofiske
• Område avskilt för allmänt behov
• Fristående tillandning
• Allmänt vattenområde
• Samfällt område
• Samfälld skog
• Väg- eller biområde
• Indraget väg- eller biområde
• Tomt
• Allmänt område
• Samfällt vattenområde
• Samfällt jordområde
• Skyddsområdesfastighet
• Väg- eller biområde med vägrätt
• Väg- eller biområde med äganderätt
• Allmänna områdets tilläggsområde
• Gemensam särskild förmån
Filtrerar registerenheter
jordarealens minimistorlek 0..1 Heltal kvadratmeter Filtrerar registerenheter
jordarealens maximistorlek 0..1 Heltal kvadratmeter Filtrerar registerenheter

Exempelfiler

Med kommunavgränsning, alla personuppgifter

Med kommunavgränsning utan personbeteckning

Med kommunavgränsning utan personuppgifter

Uppgifter i arrenderättsbevis

Om anläggningar produceras uppgifter som hör till datainnehållet i arrenderättsbeviset: objektets basuppgifter samt gällande arrenderättsuppgifter.

Avhämtningssätt

Objekten kan hämtas på tre olika sätt:

 1. Med en objektbeteckning, varvid uppgifterna för enskilda objekt skrivs ut
 2. Genom kommunavgränsning, varvid uppgifterna för de objekt som befinner sig inom de valda kommunerna skrivs ut
 3. Enligt förändrade objekt, varvid uppgifterna för de objekt som ändrats i registret under en angiven tidsperiod skrivs ut

Av varje hämtat objekt skrivs fullständiga uppgifter ut. Av upphörda objekt skrivs bara objektets basuppgifter ut.

Av produkten finns det tre olika produktversioner:

 • alla personuppgifter i enlighet med schemat visas
 • fysiska personers personuppgifter visas inte
 • inga personuppgifter visas om fysiska och okända personer

Med sökning enligt förändrade objekt skrivs också de typer av ändringshändelse enligt sökparametrar vars objekt har ändrats under hämtningsintervallet. Om inga objekt hittades, skrivs bara metadata ut under rotelementet <Vuokraoikeustiedot/>.

I produktens schema ingår delar som används i flera informationstjänstprodukter. Av denna orsak ingår i schemat även sådana data som aldrig skrivs ut i denna produkt.

Resultatfil

Resultatfilen är en komprimerad fil, vars namn är i formatet 'beställningens namn'_'avskiljningens starttid'.zip, dvs. t.ex. Kuusamo_vuokraoikeudet_muuttuneet_201311250230.zip. Den komprimerade filen innehåller två xml-filer: den egentliga resultatfilen med namnet vuokraoikeustiedot.xml och en fil med namnet vuokraoikeustiedot.META.xml som innehåller resultatfilens metadata.

 Allmän beskrivning av datainnehållet

<eavo:Vuokraoikeustiedot>      
  <eavo:Laitos> 0..n    
    <trpt:laitoksenPerustiedot> Anläggningens basuppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret. Anhängiga och icke lagakraftvunna förändringsärenden som berör anläggning och som inväntar ändring eller avförande samt ärenden som gäller korrigeringar och förtydligande anteckningar skrivs ut. Av upphörda objekt skrivs bara anläggningens basuppgifter ut.
    <trvo:erityinenOikeusAsiat> Gällande ärenden som gäller särskilda rättigheter som berör arrenderätt. Anhängiga och icke lagakraftvunna ärenden som gäller särskilda rättigheter, korrigeringar och förtydligande anteckningar som berör anläggning skrivs ut. Av anhängiga ärenden skrivs bara ärendets basuppgifter ut.
    <y:muutostapahtumat> Uppgifter om förändring av objektet under hämtningsintervallet i förhållande till typ av ändringshändelse och ärendets art, vilka använts som sökparametrar. Skrivs bara ut, om söksättet var sökning av förändrade objekt.
  <y:metatiedot>   Filen skapningstid, antal objekt som hämtats till filen samt objektens sökparametrar

Exempelfiler

1. Avhämtning av uppgifter med objektbeteckning

Till resultatfilen hämtas objekt enligt de objektbeteckningar som angetts som sökparametrar (anläggningar). Objekt som hämtas kan avgränsas med filterparametrar. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
objektbeteckning 1..n anläggningsbeteckning Obligatorisk. Objektbeteckningar kan anges även i en textfil (1 objektbeteckning/rad).

Filterparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
tillstånd 0..3

Kodlistans värden för Tillstånd:

 • Anhängig
 • Gällande
 • Upphört

 

 

 

Exempelfiler

2. Avhämtning av uppgifter med kommunavgränsning

Till resultatfilen hämtas alla objekt enligt den kommun som angetts som sökparameter (anläggningar). Objekt som hämtas kan avgränsas med filterparametrar. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
kommun 1..n kommunbeteckning Obligatorisk. Hämtar objekt som för närvarande finns i vald kommun.

Filterparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
tillstånd 0..3

Kodlistans värden för Tillstånd

 • Anhängig
 • Gällande
 • Upphört
 

Exempelfiler

Avhämtning av uppgifter om förändrade objekt

Till resultatfilen hämtas alla objekt (anläggningar), som har förändrats enligt de angivna sökparametrarna.  Objekt som hämtas kan avgränsas med filterparametrar. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
kommun 0..n kommunbeteckning Om inget val gjorts, hämtas från hela Finland. Hämtar objekt som för närvarande finns i vald kommun.
typ av objekt 0..2 arrenderätt eller registrerad tomtarrenderätt Om inget val gjorts, hämtas både arrenderätter och registrerade tomtarrenderätter.
Typ av ändringshändelse 1..n

Kodlistans värden för Typ av ändringshändelse:

 • 112 Ändring av arrenderätt, godkänd lagakraftvunnen
 • 113 Ändring av arrenderätt
 • 201 Ändring av grunduppgifter

Obligatorisk

Typer av ändringshändelse

Arrenderättsuppgifter är uppgifterna om innehavare av arrenderätt (arrendetagare). Ändringar av innehavare av arrenderätt skrivs in med ärendets arter EO01, EO03, EO04, EO06 och KOEH.

En anläggnings basuppgifter är uppgifter om arrendetid, arrendegivare, registerenheter eller outbrutna områden där en anläggning är belägen Ändringar i en anläggnings basuppgifter skrivs in med ärendets arter EO01, EO02, EO05, EO07, KOEJ och KOEO.

begynnelsevärdet vid ändringsdatum 1 datum Obligatorisk
slutvärdet vid ändringsdatum 1 datum Obligatorisk
ärendets art 0..n

Kodlistans värden för Ärendets art:

 • EO01 Inskrivning av särskild rättighet
 • EO02 Ändring av särskild rättighet
 • EO03 Överföring av särskild rättighet
 • EO04 Avförande av särskild rättighet
 • EO05 Förtydligande av särskild rättighet/uppgifter
 • EO06 Förtydligande av särskild rättighet/innehavare
 • EO07 Avförande av särskilda rättigheter från objekt
 • EO08 Förtydligande av uppgifter för särskild rättighet/personer
 • KOEO Rättelse av särskild rättighet/uppgifter
 • KOEH Rättelse av särskild rättighet/innehavare
 • KORK Rättelse av avgörande

 

Förändrade ärendets art

Med sökparametern kan man begränsa förändringarna till vissa bestämda arter av ärenden, man kan exempelvis hämta förändringarna enbart av nya registreringar av särskild rättighet.

Sökparametern är avsedd bara för väl genomtänkta situationer. Vid olika skeden av underhållet genomförs förändringar av exempelvis innehavare av arrenderätt genom att använda olika arter av ärenden. Möjliga är bl.a. ärendearterna EO03 och KOEH. För att få alla objekt där det skett förändringar i innehavaruppgifterna ska man välja flera arter av ärenden.

Arrenderätter är en delmängd av särskilda rättigheter. För alla särskilda rättigheter används gemensamma värden för kodlistan ärendets art.

Filterparametrar

Namn Antal Värden Kommentar
tillstånd 0..3

Kodlistans värden för Tillstånd:

 • Anhängig
 • Gällande
 • Upphört
 

Exempelfiler:

Tillämpningsversion 5.2 (planerad 5.10.2017)

Tillämpningsversion 5.1 (planerad 1.6.2017)

Tillämpningsversionen innehåller bara några interna förbättringar.

Tillämpningsversion 5.0 (2/2017)

Meddelande 26.1.2016

Meddelande 7.9.2016 (på finska)

Alla schemafiler som ett zip-paket

Exempelfil, lagfartsuppgifer

Tillämpningsversion 4.3 (12/2016)

Tillämpningsversionen innehåller bara några interna förbättringar.

Tillämpningsversion 4.2 (8.10.2016)

Tillämpningsversionen innehåller bara några interna förbättringar.

Tillämpningsversion 4.1 (12.5.2016)

Tillämpningsversionen innehåller bara några interna förbättringar.

Tillämpningsversion 4.0 (17.3.2016)

Meddelande 3.3.2016

Meddelande 15.1.2016 (på finska)

Kodlistor och ändringar i kodlistor

Tillämpningsversion 3.3 (3.12.2015)

Tillämpningsversionen innehåller bara några interna förbättringar.

Tillämpningsversion 3.2 (8.10.2015)

Meddelande 23.9.2015

Meddelande 14.7.2015 (på finska)

Tillämpningsversion 3.1 (4.6.2015)

Tillämpningsversionen innehåller bara några interna förbättringar.

Tillämpningsversion 3.0 (2.3.2015)

Meddelande 23.2.2015

Kodlistor och ändringar i kodlistor

Tillämpningsversion 2.4 (1.10.2014)

Meddelande 26.9.2014

Meddelande 19.5.2014

Meddelande 7.5.2014

Versionens alla schemafiler som ett zip-paket: http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/kios-report-api-2.4-src.zip

Kodlistor och ändringar i kodlistor

Exempelfiler: 

Tillämpningsversion 2.3 (4.6.2014)

Tillämpningsversionen innehåller bara några interna förbättringar.

Versionens alla schemafiler som ett zip-paket:

http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/kios-report-api-1.0.0-SNAPSHOT-src.zip 

Tillämpningsversion 2.2 (14.4.2014)

Meddelande 7.4.2014

Tillämpningsversion 2.1 (10.2.2014)

Meddelande 4.2.2014

Meddelande 2.10.2013

 

Tillämpningsversion 2.0 (23.10.2013)

Meddelande 2.10.2013