Ansök om inskrivning av arrenderätt eller annan särskild rättighet

En särskild rättighet är en mindre omfattande rättighet än äganderätten och tillhör någon annan än fastighetens ägare. Den kan grunda sig exempelvis på avtal eller testamente.

Den mest allmänna särskilda rättigheten är arrenderätt (kallad legorätt i jordlegolagen). Andra särskilda rättigheter är exempelvis nyttjanderätt, sytning och avtal om delning av besittningen. Se anvisningar om hur man betalar överlåtelseskatt.

Ansök om en särskild rättighet

 1. Samla ihop de bilagor som behövs.
  a) När en arrenderätt stiftas, lämna in arrendeavtalet i original till Lantmäteriverket. Om arrendegivaren är en kommun, lämna in det gällande arrendebeslutet också.
  b) Vid överföring av arrenderätt ge in det ursprungliga avtalet, genom vilket rättigheten överförs till den nya arrendatorn. Om du köper en arrenderätt, ge in kvitto på betalning av inköpspriset, lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten. 
  c) Vid handläggning av någon annan rättighet lämna in det urspungliga avtalet som berör rättigheten.
 2. Fyll i ansökningsblanketten för en arrenderätt (suomi.fi) eller ansökningsblanketten för en särskild rättighet (suomi.fi).
 3. Skicka ansökan per post, e-post, tjänsten Turvaviesti eller lämna in den på ett serviceställe. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Sekretessbelagda handlingar skickas via tjänsten Turvaviesti. Skriftliga dokument får du tillbaka när lagfarten har blivit anhängig.

Arrenderätter och andra nyttjanderätter

Det lönar sig att registrera (inskriva) en särskild rättighet för att trygga den.

Det är frivilligt att registrera särskilda rättigheter med undantag av en rättighet. Innehavaren av en arrenderätt eller en annan nyttjanderätt ska ansöka om inskrivning av en rättighet som beviljats på viss tid om:

 • den får överlåtas vidare utan att höra markägare
 • det på området finns byggnader som tillhör arrendatorn
 • det är tillåtet att på området bygga byggnader som tillhör arrendatorn.

Alla rättigheter kan inte registreras som särskilda rättigheter

Om en rättighet har beviljats till en person, registreras den som en särskild rättighet. Om en rättighet har beviljats till förmån för en fastighet, är det frågan om en servitutsrätt. En servitutsrätt stiftas vid en fastighetsförrättning  (Exempel: vägrätt, nyttjanderätt)

En fastighets servitut framgår av fastighetsregisterutdraget. En inskriven särskild rättighet framgår av gravationsbeviset.

Handläggningstid

En särskild rättighet handläggs inom 20–30 dagar.

Registrering av legorätt och övriga särskilda rättigheter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7430107430
Inskrivning av särskild rättighet
132,00 Ingen moms
7430107435
Överföring av särskild rättighet
132,00 Ingen moms
7430107432
Registrering av annan särskild rättighet
165,00 Ingen moms
7430107434
Ändring av en särskild rättighet
95,00 Ingen moms
7430107436
Förtydligande av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
7430107433
Avlägsnande av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
7430107437
Ändring av företrädesordning
38,00 Ingen moms

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.