Meddela uppgifterna till väglaget eller det samfällda området

Lantmäteriverket för ett register över sådana enskilda vägar som förvaltas av ett väglag. Det är viktigt att väglagets kontaktuppgifter är tidsenliga, eftersom bl.a. kommuner, skogscentraler, NTM-centraler och transportföretagare behöver kontaktuppgifterna till väglagen.

Meddela väglagets tidsenliga kontaktuppgifter

Meddela väglagets beslut som ska antecknas i fastighetsdatasystemet

Protokollmall för väglagets konstituerande stämma

Mera information om väg- och nyttjanderätter

Ägarna till det samfällda områdets delägarfastigheter bildar dess delägarlag. Delägarlagens kontaktuppgifter behövs för att sköta praktiska ärenden, exempelvis olika tillståndsärenden såsom jakt, iståndsättande av vattendrag och placering av ledningar på samfällt område.

Kontaktuppgifterna är viktiga även för Lantmäteriverket, så att vi kan meddela delägarlaget om lantmäteriförrättningar som gäller det samfällda området.

Meddela delägarlagets kontaktuppgifter

Mera information om samfällda områden