Hoppa till huvudinnehåll

Förrättningar i anslutning till samfällda skogar

En samfälld skog är ett skogsområde som tillhör flera fastigheter gemensamt. Den tillhör delägarfastigheterna i förhållande till andelarna. Den är avsedd att användas för hållbart och ekonomiskt lönsamt skogsbruk som gynnar den samfällda skogens delägare.

Bilda en samfälld skog

En person som är beredd att överlåta mark till en samfälld skog kan ansöka om förrättning för bildandet av en samfälld skog. I allmänhet ansöker flera fastighetsägare tillsammans om att bilda en samfälld skog.

Innan förrättningen sker ska skogsägarna

 • ingå ett avtal om bildandet, av vilket det framgår vilka som ansluter sig till den samfällda skogen, vilka fastigheter och områden som tas med i den samfällda skogen och hur andelarna i den samfällda skogen fördelas mellan dem som ansluter sig samt
 • utarbeta ett utkast till reglemente för den samfällda skogen där det bestäms om frågor som gäller skötseln och förvaltningen.

Mallar för avtal och reglemente hittar du på Finlands Skogscentrals webbplats (på finska).

Kostnaderna för en lantmäteriförrättning för att bilda en samfälld skog ersätts med statliga medel. Om en skogsvärdering görs före avtalet om att bilda en samfälld skog måste parterna själva betala kostnaderna för den.

Förrättning för bildande av en samfälld skog ska sökas hos Lantmäteriverket. Följande behövs eller ska bifogas ansökan:

 • Skriv "Förrättning för bildande av en samfälld skog" i textfältet på ansökan.
 • Avtal om bildande av samfälld skog
 • Utkast till reglemente
 • Värderingar av skogsfastigheterna är också bra att bifoga ansökan. Med hjälp av dem kan den som utför förrättningen säkerställa att avtalet om bildande inte kränker någons rättigheter.

Ansök om bildande av samfälld skog

 1. Samla eventuella bilagor som rör saken, bl.a. avtal och kartritningar. Mallar för avtal och reglemente hittar du på Finlands Skogscentrals webbplats (på finska). Du kan skriva ut kartan på t.ex. Kartplatsen.
 2. Ta reda på vilka fastigheter som eventuellt berörs av den förrättning du söker.
 3. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder

  - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 4. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Efter förrättningen kallar Finlands Skogscentral delägarna i den samfällda skogen till den första stämman, där man åtminstone fastställer reglementet för den samfällda skogen och väljer personer till bestyrelsen eller ombudsman.

Anslut dig till en befintlig samfälld skog

Du kan ansluta din skog till en befintlig samfälld skog genom att avtala om saken med den samfällda skogens delägarlag. Den fastighet som ett område ansluts till får en andel av den samfällda skogen som motsvarar områdets värde.

En anslutning förutsätter ett avtal mellan fastighetsägaren och den samfällda skogens delägarlag. Avtalsmallar hittar du på Finlands Skogscentrals webbplats (på finska).

Uppgifter om samfällda skogar som tar emot nya delägare och en karttjänst finns på webbplatsen Skogscentralens webbplats.

Förrättning för anslutning ska sökas hos Lantmäteriverket. Följande behövs eller ska bifogas ansökan:

 • Skriv "Förrättning för anslutning av ett område till en samfälld skog" i textfältet på ansökan. Vilken som helst av parterna i avtalet kan ansöka om förrättningen.
 • Avtalet mellan fastighetens ägare och den samfällda skogens delägarlag.
 • Värderingar av skogsfastigheterna är också bra att bifoga ansökan. Med hjälp av dem kan den som utför lantmäteriförrättningen säkerställa att avtalet om anslutning inte kränker någons rättigheter.

Kostnaderna för en lantmäteriförrättning för anslutning av en fastighet till en samfälld skog ersätts med statliga medel. En eventuell skogsvärdering före avtalet om anslutning till en samfälld skog måste parterna betala själva.

Ansök om anslutning av ett område till en samfälld skog

 1. Samla eventuella bilagor som rör saken, bl.a. avtal och kartritningar. Avtalsmallar hittar du på Finlands Skogscentrals webbplats (på finska). Du kan skriva ut kartan på t.ex. Kartplatsen.
 2. Ta reda på vilka fastigheter som eventuellt berörs av den förrättning du söker.
 3. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder

  - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 4. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Avskiljande från samfälld skog

Avskiljande av ett område som motsvarar delägarens andel av en samfälld skog förutsätter att

 • möjligheten för en delägare att få sin andel avskild nämns i reglementet för den samfällda skogen och att
 • beslutet om avskiljning fattas med ¾ kvalificerad majoritet av det sammanlagda röstetal som är företrätt vid stämman.

Delägaren får inte nödvändigtvis tillbaka samma område som denne överlåtit till den samfällda skogen, eftersom åtgärder (avverkningar, planteringar, iståndsättningar) kan ha förändrat värdet på olika områden.

Förrättning för avskiljande av ett område från en samfälld skog ska sökas hos Lantmäteriverket. Följande behövs eller ska bifogas ansökan:

 • Skriv "Förrättning för delning av en samfälld skog" i textfältet på ansökan.
 • Ett utdrag ur protokollet från den delägarstämma där man fattat beslutet om avskiljandet.

Ansök om avskiljande från samfälld skog

 1. Samla eventuella bilagor som rör saken, bl.a. protokollsutdrag och kartritningar. Du kan skriva ut kartan på t.ex. Kartplatsen
 2. Ta reda på vilka fastigheter som eventuellt berörs av den förrättning du söker.
 3. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder

  - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 4. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Sammanslagning av samfällda skogar

Två eller flera samfällda skogar kan sammanslås så att man bildar en ny samfälld skog av dem eller ansluter den ena samfällda skogen till den andra.

Om delägarna i de samfällda skogar som ska sammanslås äger separata fastigheter ska man även avtala om deras ägarförhållanden i sammanslagningsavtalet. Avtalet behöver inte ingås i den form som föreskrivs i jordabalken och inte heller styrkas av ett köpvittne.

Hittills har inga samfällda skogar sammanslagits. Därför har vi ingen erfarenhet av skattekonsekvenserna vid en sammanslagning. Innan sammanslagning sker finns det anledning att ansöka om ett förhandsbeslut om beskattningen hos Centralskattenämnden.

Samfällda skogar sammanslås med statliga medel.

Läs mer om samfällda skogar (pdf).

Pris

Kostnader för förrättningar för att ansluta ett område till en samfälld skog, bilda en samfälld skog och sammanslå samfällda skogar betalas med statliga medel med undantag för eventuella rågångar eller i förväg gjorda skogsvärderingar. Kostnaderna för en lantmäteriförrättning som avser avskiljande från samfälld skog betalas inte med statliga medel utan av parterna själva.

Uppgifter om lantmäteritjänsternas priser finns i vår prislista.

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Vanliga frågor om samfälld skog

En lista över ofta förekommande frågor finns på webbplatsen Yhteismetsat.fi

Tema

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.