Hoppa till huvudinnehåll

Meddela uppgifterna till väglaget eller det samfällda området

I fastighetsdatasystemet upprätthåller Lantmäteriverket väglagens beslut och kontaktuppgifter samt delägarlagens kontaktuppgifter.

Läs mer om väghållning och underhåll av enskilda vägar

Mer information om samfällda områden

Här hittar du formulär och anvisningar för att lämna uppgifterna:

Meddela väglagets kontaktuppgifter

Det är viktigt att väglagets kontaktuppgifter är uppdaterade, eftersom bland annat kommunerna, skogscentralerna, NTM-centralerna och transportföretagarna behöver kontaktuppgifter till väglagen.

Kontaktuppgifterna är viktiga också för Lantmäteriverket för att informera om lantmäteriförrättningar inom vägens influensområde.

Meddela väglagets kontaktuppgifter

Meddela väglagsbeslut till fastighetsdatasystemet

Meddela Lantmäteriverket om väglagsbeslut som gäller

 • fastställande eller upphävande av väglagets stadgar,
 • bildande, sammanslagning, anslutning, delning eller upphörande av väglag.

Väglagets beslut träder i kraft när det har antecknats i fastighetsdatasystemet. Ansvaret för att meddela beslut ligger hos väglaget. När anmälan görs ska väglagsstämmans beslut ha vunnit laga kraft (besvärstid 3 månader). 

Lantmäteriverket meddelar väglaget när anteckningen har gjorts. Besluten arkiveras i Lantmäteriverkets arkiv.

Meddela väglagsbeslut till fastighetsdatasystemet

Nödvändiga bilagor

Bifoga en undertecknad kopia av protokollet från väglagets stämma där beslutet har godkänts.

Andra bilagor:

Stadgar för väglaget eller upphävande av stadgar

 • stadgar som godkänts i stämma

Bildande av väglag

Sammanslagning av väglag

 • kopia av stämmoprotokoll från de väglag som ska slås samman. I protokollen ska det finnas en anteckning om godkännande av beslutet om sammanslagning.

 Anslutning av vägdel till väglagets väg

 • avtalet mellan väglaget och delägarna av den vägdel som ska anslutas om anslutning av väg eller vägdel till väglagsvägen
 • en kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken anslutningsavtalet slutits och beslutet godkänts
 • en karta över utsträckningen av den del som ansluts Märk ut punkterna där den vägdel som ska anslutas börjar och slutar samt vägdelen tydligt på kartan

Indragning av vägdel

 • kopia av protokoll från väglagets stämma där beslutet om indragning har fattats. Av beslutet ska det framgå vilka fastigheter som blir kvar som användare av den indragna vägdelen.
 • karta över den indragna vägdelen. Markera tydligt på kartan det vägavsnitt som ska dras in, start- och slutpunkter.

Delning av ett väglag

 • karta över vägarnas sträckning 

Nedläggning av ett väglag

 • kopia av protokoll från väglagets stämma där beslutet har godkänts. Om den enskilda vägen har flera vägdelar ska det av protokollet framgå varje dels vägdelägare efter nedläggning av väglaget.
 • senaste vägenhetsförteckning

Meddela kontaktuppgifter till delägarlag för samfällt område

Ägarna till det samfällda områdets ägarfastigheter bildar delägarlaget. Delägarlagens kontaktuppgifter behövs för att sköta praktiska saker, till exempel vid olika slags tillståndsärenden, som jakt, renovering av vattendrag och placering av ledningar på det samfällda området.

Kontaktuppgifterna är viktiga också för Lantmäteriverket så att delägarlaget kan meddelas om lantmäteriförrättningar gällande det samfällda området.

Kontaktuppgifter som lämnats till Lantmäteriverket syns bland fastighetsregistrets uppgifter för det samfällda området och därmed också i fastighetsregisterutdraget. Kunder kan be om kontaktuppgifter från Lantmäteriverkets kundtjänst.

Organiserat delägarlag

Delägarlagen i viktiga samfällda områden är i allmänhet organiserade. Ett organiserat delägarlag har fastställda stadgar och dess förvaltning är organiserad, det vill säga att det har en bestyrelse eller en syssloman.

Om delägarlaget är organiserat, bifoga stadgarna för det samfällda området till meddelandet. 

Om stadgarna för det samfällda området har fastställts av regionförvaltningsverket (delägarlaget bildat efter 1 oktober 2011), bifoga endast en kopia av sidan där regionförvaltningsverkets beslut om fastställande framgår.

Meddela delägarlagets kontaktuppgifter