Hoppa till huvudinnehåll

Registrera en arrenderätt eller annan särskild rättighet

Registreringen av arrenderätt tryggar arrendetagarens rättighet till arrendeområdet. En särskild rättighet kan vara en arrenderätt (kallad legorätt i jordlegolagen), avtal om besittningsdelning av en fastighet eller en annan rättighet att använda en fastighet som ägs av någon annan.

Som bilaga till ansökan behövs avtalet i original. Du kan skicka handlingarna per post eller lämna in dem hos Lantmäteriverkets kundservice. Vi returnerar dem utan dröjsmål.

Om du har skaffat ett hus som ligger på en arrendetomt ska du ansöka om överföring av arrenderätt.

Så här ansöker du om registrering av en arrenderätt eller annan särskild rättighet

Det bästa sättet att ansöka om registrering beror på din situation:

 1. Med vissa kommuner och städer kan du sluta arrendeavtal i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Kontrollera med din arrendegivare om de redan använder Lantmäteriverkets elektroniska tjänster.
 2. Du kan själv ansöka om registrering i Lantmäteriverkets e-tjänst:

  - personkunder

  - organisationskunder

  Välj "Alla fastigheter" och sök med hjälp av fastighetsbeteckningen den fastighet vars område arrenderätten gäller. Klicka på ”Registrera arrenderätt” och fyll i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

  Registreringen av arrenderätt eller annan särskildrättighet betalas i e-tjänsten när ansökan lämnas in.

 3. Ditt ombud (exempelvis en bank) kan lämna in ansökan i ditt ställe.
 4. Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster, kan du ansöka om registrering även med vår blankett på webbplatsen suomi.fi.

Registrering av särskilda rättigheter är frivillig med undantag av registrering av arrenderätt. Du ska ansöka om registrering av arrenderätt inom sex månader från undertecknandet av avtalet, om

 • arrenderätten får överlåtas vidare utan att höra markägaren
 • det finns byggnader som tillhör arrendetagaren på området
 • det är tillåtet att bygga byggnader som tillhör arrendetagaren på området.

Avtal om delning av besittning

En fastighet kan ägas i kvotdelar, exempelvis till hälften. Samägarna till en kvotägd fastighet kan ingå ett inbördes avtal om nyttjande och besittning av fastigheten. Avtalet kallas avtal om delning av besittningen.

Ett avtal om delning av besittningen kan avse en kvotägd fastighet, såsom en lägenhet eller tomt, ett överlåtet outbrutet område på fastigheten och en legorätt eller annan nyttjanderätt. Avtalen kan innehålla mycket detaljerade villkor om bl.a. samnyttjoområden, parkeringar, gångvägar, lekplatser, skötsel av områdena och kostnadsfördelning.

Avtalet bör alltid upprättas skriftligt

Ett avtal om delning av besittningen kan formuleras fritt. Det bör ändå alltid upprättas skriftligt, dateras och undertecknas. Av avtalet ska framgå följande uppgifter:

 • Avtalsparterna och hur besittningen fördelas mellan dem.
 • Huruvida det är fråga om ett tidsbestämt avtal eller ett tillsvidareavtal. Om parterna inte har avtalat någonting om giltighetstiden, anses avtalet gälla tills vidare.
 • Uppgifter om fastigheten (fastighetsbeteckning, lägeskommun, byns eller stadsdelens namn eller nummer, lägenhetens namn och registernummer eller kvarterets och tomtens nummer).
 • Beteckning för outbrutet område, om avtalet gäller ett sådant område.
 • Arrendeavtalets datum och eventuell anläggningsbeteckning, om avtalet gäller en arrenderätt.

Beteckningen för ett outbrutet område och anläggningsbeteckningen framgår exempelvis av lagfartsbeviset eller gravationsbeviset. Du kan beskriva besittningsdelningen i ord samt bifoga en karta som åskådliggör delningen och som avtalet hänvisar till.

Inskrivning bestyrker avtalet

Avtalet om delning av besittningen ska gärna inskrivas i lagfarts- och inteckningsregistret som en särskild rättighet i fastigheten. Vid överlåtelse av ägandet är ett oinskrivet avtal nämligen inte bindande för den nya ägaren om hen inte kände till avtalet vid förvärvet. Inskrivningen stärker avtalets giltighet även vid en eventuell tvångsrealisering, till exempel utmätning.

Särskild rättighet eller servitut?

Om rättigheten har stiftats för en person, registreras den som en särskild rättighet. Om rättigheten har stiftats för en fastighet, är det fråga om en servitutsrätt. En servitutsrätt stiftas vid en fastighetsförrättning (exempel: väg- eller nyttjanderätt).

En fastighets servitut framgår av fastighetsregisterutdraget. En inskriven särskild rättighet framgår av gravationsbeviset.

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Kompletteringsbegäran

Vid behov ber ansökans handläggare dig komplettera din ansökan. Du kan skicka kompletteringarna via Lantmäteriverkets e-tjänst. Skicka handlingarna i original per post till Lantmäteriverket. Vi returnerar dem utan dröjsmål.

Prislista

Arrenderätter till fastigheter och begränsningar av besittningsrätt

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7430107430
Inskrivning av särskild rättighet (JB 14:2 §)
161,00 Ingen moms
7430107435
Överföring av särskild rättighet (JB 14:2 §)
161,00 Ingen moms
7430107432
Annan inskrivning eller överföring av särskild rättighet (sytning, skogsavverkningsrätt, annan rättighet)
161,00 Ingen moms
7430107434
Ändring av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107436
Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107433
Avregistrering av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107437
Ändring av företrädesordning
44,00 Ingen moms

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas

 

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.