Ansök om inskrivning av arrenderätt eller annan särskild rättighet

En särskild rättighet är en mindre omfattande rättighet än äganderätten och tillhör någon annan än fastighetens ägare. Den kan grunda sig exempelvis på avtal eller testamente.

Vad är särskilda rättigheter?

Den mest allmänna särskilda rättigheten är arrenderätt (kallad legorätt i jordlegolagen). Andra särskilda rättigheter är exempelvis nyttjanderätt, sytning och avtal om delning av besittningen. Se anvisningar om hur man betalar överlåtelseskatt.

En särskild rättighet kan också vara någon annan typ av rätt att använda fastigheten i något, t.o.m. mycket begränsat syfte. Även fiskerätt och jakträtt samt skogsavverkningsrätt och olika lösgörningsrätter kan vara särskilda rättigheter.

Särskilda rättigheter är också vissa inskrivningar som i anslutning till näringsverksamhet gäller en fastighet, bl.a. en till någon annan än fastighetsägaren hörande rättighet angående maskiner och anordningar på fastigheten, rättighet till en byggnad som har överlåtits till innehavaren av jordlegorätt som upplåtits i fastigheten, i förening med jordlegorätten och s.k. beståndsdels- och tillbehörsinskrivningar.

Handläggningstid

Hela processen tar cirka 4–6 månader.

Ansök om en särskild rättighet

 1. Samla ihop de bilagor som behövs.
  a) När en arrenderätt stiftas, lämna in arrendeavtalet i original till Lantmäteriverket. Om arrendegivaren är en kommun, lämna in det gällande arrendebeslutet också.
  b) Vid överföring av arrenderätt ge in det ursprungliga avtalet, genom vilket rättigheten överförs till den nya arrendatorn. Om du köper en arrenderätt, ge in kvitto på betalning av inköpspriset, lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten. 
  c) Vid handläggning av någon annan rättighet lämna in det urspungliga avtalet som berör rättigheten.
 2. Fyll i ansökningsblanketten för en arrenderätt (suomi.fi) eller ansökningsblanketten för en särskild rättighet (suomi.fi).
 3. Skicka ansökan per post, e-post, tjänsten Turvaviesti eller lämna in den på ett serviceställe. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Sekretessbelagda handlingar skickas via tjänsten Turvaviesti. Skriftliga dokument får du tillbaka när ärendet har blivit anhängig.

Arrenderätter och andra nyttjanderätter

Det lönar sig att registrera (inskriva) en särskild rättighet för att trygga den.

Det är frivilligt att registrera särskilda rättigheter med undantag av en rättighet. Innehavaren av en arrenderätt eller en annan nyttjanderätt ska ansöka om inskrivning av en rättighet som beviljats på viss tid om:

 • den får överlåtas vidare utan att höra markägare
 • det på området finns byggnader som tillhör arrendatorn
 • det är tillåtet att på området bygga byggnader som tillhör arrendatorn.

Avtal om besittningsdelning

En fastighet kan ägas i kvotdelar, exempelvis till hälften. Samägarna till en kvotägd fastighet kan ingå ett inbördes avtal om nyttjande och besittning av fastigheten. Avtalet kallas avtal om delning av besittningen.

Ett avtal om delning av besittningen kan avse en kvotägd fastighet, såsom en lägenhet eller tomt, ett överlåtet outbrutet område på fastigheten och en legorätt eller annan nyttjanderätt. Avtalen kan innehålla mycket detaljerade villkor om bl.a. samnyttjoområden, parkeringar, gångvägar, lekplatser, skötsel av områdena och kostnadsfördelning.

Avtalet bör alltid upprättas skriftligt

Ett avtal om delning av besittningen kan formuleras fritt. Det bör ändå alltid upprättas skriftligt, dateras och undertecknas. Av avtalet ska framgå följande uppgifter:

 • Avtalsparterna och hur besittningen fördelas mellan dem.
 • Huruvida det är fråga om ett tidsbestämt avtal eller ett tillsvidareavtal. Om parterna inte har avtalat någonting om giltighetstiden, anses avtalet gälla tills vidare.
 • Uppgifter om fastigheten (fastighetsbeteckning, lägeskommun, byns eller stadsdelens namn eller nummer, lägenhetens namn och registernummer eller kvarterets och tomtens nummer).
 • Beteckning för outbrutet område, om avtalet gäller ett sådant område.
 • Arrendeavtalets datum och eventuell anläggningsbeteckning, om avtalet gäller en arrenderätt.

Beteckningen för ett outbrutet område och anläggningsbeteckningen framgår exempelvis av lagfartsbeviset eller gravationsbeviset. Du kan beskriva besittningsdelningen i ord samt bifoga en karta som åskådliggör delningen och som avtalet hänvisar till.

Inskrivning bestyrker avtalet

Avtalet om delning av besittningen ska gärna inskrivas i lagfarts- och inteckningsregistret som en särskild rättighet i fastigheten. Vid överlåtelse av ägandet är ett oinskrivet avtal nämligen inte bindande för den nya ägaren om hen inte kände till avtalet vid förvärvet. Inskrivningen stärker avtalets giltighet även vid en eventuell tvångsrealisering, till exempel utmätning.

Alla rättigheter kan inte registreras som särskilda rättigheter

Om en rättighet har beviljats till en person, registreras den som en särskild rättighet. Om en rättighet har beviljats till förmån för en fastighet, är det frågan om en servitutsrätt. En servitutsrätt stiftas vid en fastighetsförrättning  (Exempel: vägrätt, nyttjanderätt)

En fastighets servitut framgår av fastighetsregisterutdraget. En inskriven särskild rättighet framgår av gravationsbeviset.

Arrenderätter till fastigheter och begränsningar av besittningsrätt

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7430107430
Inskrivning av särskild rättighet (JB 14:2 §)
132,00 Ingen moms
7430107435
Överföring av särskild rättighet (JB 14:2 §)
132,00 Ingen moms
7430107432
Annan inskrivning eller överföring av särskild rättighet (sytning, skogsavverkningsrätt, annan rättighet)
165,00 Ingen moms
7430107434
Ändring av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
7430107436
Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
7430107433
Avregistrering av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
7430107437
Ändring av företrädesordning
38,00 Ingen moms

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.