Ansök om inskrivning av arrenderätt eller annan särskild rättighet

En särskild rättighet är en mindre omfattande rättighet än äganderätten och tillhör någon annan än fastighetens ägare. Den kan grunda sig exempelvis på avtal eller testamente.

Den mest allmänna särskilda rättigheten är arrenderätt (kallad legorätt i jordlegolagen). Andra särskilda rättigheter är exempelvis nyttjanderätt, sytning och avtal om delning av besittningen.

Ansök om en särskild rättighet

 1. Samla ihop de bilagor som behövs.
  a) När en arrenderätt stiftas, lämna in arrendeavtalet i original till Lantmäteriverket. Om arrendegivaren är en kommun, lämna in det gällande arrendebeslutet också.
  b) Vid överföring av arrenderätt ge in det ursprungliga avtalet, genom vilket rättigheten överförs till den nya arrendatorn. Om du köper en arrenderätt, ge in kvitto på betalning av inköpspriset och överlåtelseskatten. 
  c) Vid handläggning av någon annan rättighet lämna in det urspungliga avtalet som berör rättigheten.
 2. Fyll i ansökningsblanketten för en arrenderätt (suomi.fi) eller ansökningsblanketten för en särskild rättighet (suomi.fi).
 3. Skicka ansökan per post eller lämna in den på ett serviceställe. Skriftliga dokument får du tillbaka när lagfarten har blivit anhängig.

Arrenderätter och andra nyttjanderätter

Det lönar sig att registrera (inskriva) en särskild rättighet för att trygga den.

Det är frivilligt att registrera särskilda rättigheter med undantag av en rättighet. Innehavaren av en arrenderätt eller en annan nyttjanderätt ska ansöka om inskrivning av en rättighet som beviljats på viss tid om:

 • den får överlåtas vidare utan att höra markägare
 • det på området finns byggnader som tillhör arrendatorn
 • det är tillåtet att på området bygga byggnader som tillhör arrendatorn.

Alla rättigheter kan inte registreras som särskilda rättigheter

Om en rättighet har beviljats till en person, registreras den som en särskild rättighet. Om en rättighet har beviljats till förmån för en fastighet, är det frågan om en servitutsrätt. En servitutsrätt stiftas vid en fastighetsförrättning  (Exempel: vägrätt, nyttjanderätt)

En fastighets servitut framgår av fastighetsregisterutdraget. En inskriven särskild rättighet framgår av gravationsbeviset.

Handläggningstid

En särskild rättighet handläggs inom 20–30 dagar.

Särskilda rättigheter

Sökterm   Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
7430 Inskrivning av särskild rättighet (Jordabalk 14:2) 119,00 ingen moms
7435 Överföring av särskild rättighet (Jordabalk 14:2) 119,00 ingen moms
7432 Inskrivning av annan särskild rättighet eller inskrivning av överföring av nyttjanderätt 160,00 ingen moms
7434 Ändring av inskrivning av särskild rättighet 87,00 ingen moms
7433 Avlägsnande av särskild rättighet 87,00 ingen moms
7436 Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet 87,00 ingen moms

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.