Förrättningar i anslutning till samfällda skogar

När skog sköts som en större enhet får man ett bättre pris för det sålda virket och lägre enhetskostnader för anskaffningar. Du kan bilda en samfälld skog med andra skogsägare eller enbart av släktens egna skogar.

Bilda en samfälld skog

En person som är beredd att överlåta mark till en samfälld skog kan ansöka om förrättning för bildandet av en samfälld skog. I allmänhet ansöker flera fastighetsägare tillsammans om att bilda en samfälld skog.

Innan förrättningen sker ska skogsägarna

 • ingå ett avtal om bildandet, av vilket det framgår vilka som ansluter sig till den samfällda skogen, vilka fastigheter och områden som tas med i den samfällda skogen och hur andelarna i den samfällda skogen fördelas mellan dem som ansluter sig samt
 • utarbeta ett utkast till reglemente för den samfällda skogen där det bestäms om frågor som gäller skötseln och förvaltningen.

Mallar för avtal och reglemente hittar du på Finlands Skogscentrals webbplats (på finska).

Kostnaderna för en lantmäteriförrättning för att bilda en samfälld skog ersätts med statliga medel. Om en skogsvärdering görs före avtalet om att bilda en samfälld skog måste parterna själva betala kostnaderna för den.

Förrättning för bildande av en samfälld skog ska sökas hos Lantmäteriverket. Följande behövs eller ska bifogas ansökan:

 • Skriv "Förrättning för bildande av en samfälld skog" i textfältet på ansökan.
 • Avtal om bildande av samfälld skog
 • Utkast till reglemente
 • Värderingar av skogsfastigheterna är också bra att bifoga ansökan. Med hjälp av dem kan den som utför förrättningen säkerställa att avtalet om bildande inte kränker någons rättigheter.

Ansök om bildande av samfälld skog

 1. Samla eventuella bilagor som rör saken, bl.a. avtal och kartritningar. Mallar för avtal och reglemente hittar du på Finlands Skogscentrals webbplats (på finska). Du kan skriva ut kartan på t.ex. Kartplatsen.
 2. Ta reda på vilka fastigheter som eventuellt berörs av den förrättning du söker.
 3. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Efter förrättningen kallar Finlands Skogscentral delägarna i den samfällda skogen till den första stämman, där man åtminstone fastställer reglementet för den samfällda skogen och väljer personer till bestyrelsen eller ombudsman.

Anslut dig till en befintlig samfälld skog

Du kan ansluta din skog till en befintlig samfälld skog genom att avtala om saken med den samfällda skogens delägarlag. Den fastighet som ett område ansluts till får en andel av den samfällda skogen som motsvarar områdets värde.

En anslutning förutsätter ett avtal mellan fastighetsägaren och den samfällda skogens delägarlag. Avtalsmallar hittar du på Finlands Skogscentrals webbplats (på finska).

Förrättning för anslutning ska sökas hos Lantmäteriverket. Följande behövs eller ska bifogas ansökan:

 • Skriv "Förrättning för anslutning av ett område till en samfälld skog" i textfältet på ansökan. Vilken som helst av parterna i avtalet kan ansöka om förrättningen.
 • Avtalet mellan fastighetens ägare och den samfällda skogens delägarlag.
 • Värderingar av skogsfastigheterna är också bra att bifoga ansökan. Med hjälp av dem kan den som utför lantmäteriförrättningen säkerställa att avtalet om anslutning inte kränker någons rättigheter.

Kostnaderna för en lantmäteriförrättning för anslutning av en fastighet till en samfälld skog ersätts med statliga medel. En eventuell skogsvärdering före avtalet om anslutning till en samfälld skog måste parterna betala själva.

Ansök om anslutning av ett område till en samfälld skog

 1. Samla eventuella bilagor som rör saken, bl.a. avtal och kartritningar. Avtalsmallar hittar du på Finlands Skogscentrals webbplats (på finska). Du kan skriva ut kartan på t.ex. Kartplatsen.
 2. Ta reda på vilka fastigheter som eventuellt berörs av den förrättning du söker.
 3. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Avskiljande från samfälld skog

Avskiljande av ett område som motsvarar delägarens andel av en samfälld skog förutsätter att

 • möjligheten för en delägare att få sin andel avskild nämns i reglementet för den samfällda skogen och att
 • beslutet om avskiljning fattas med ¾ kvalificerad majoritet av det sammanlagda röstetal som är företrätt vid stämman.

Delägaren får inte nödvändigtvis tillbaka samma område som denne överlåtit till den samfällda skogen, eftersom åtgärder (avverkningar, planteringar, iståndsättningar) kan ha förändrat värdet på olika områden.

Förrättning för avskiljande av ett område från en samfälld skog ska sökas hos Lantmäteriverket. Följande behövs eller ska bifogas ansökan:

 • Skriv "Förrättning för delning av en samfälld skog" i textfältet på ansökan.
 • Ett utdrag ur protokollet från den delägarstämma där man fattat beslutet om avskiljandet.

Ansök om avskiljande från samfälld skog

 1. Samla eventuella bilagor som rör saken, bl.a. protokollsutdrag och kartritningar. Du kan skriva ut kartan på t.ex. Kartplatsen
 2. Ta reda på vilka fastigheter som eventuellt berörs av den förrättning du söker.
 3. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Sammanslagning av samfällda skogar

Två eller flera samfällda skogar kan sammanslås så att man bildar en ny samfälld skog av dem eller ansluter den ena samfällda skogen till den andra.

Om delägarna i de samfällda skogar som ska sammanslås äger separata fastigheter ska man även avtala om deras ägarförhållanden i sammanslagningsavtalet. Avtalet behöver inte ingås i den form som föreskrivs i jordabalken och inte heller styrkas av ett köpvittne.

Hittills har inga samfällda skogar sammanslagits. Därför har vi ingen erfarenhet av skattekonsekvenserna vid en sammanslagning. Innan sammanslagning sker finns det anledning att ansöka om ett förhandsbeslut om beskattningen hos Centralskattenämnden.

Samfällda skogar sammanslås med statliga medel.

Pris

Kostnader för förrättningar för att ansluta ett område till en samfälld skog, bilda en samfälld skog och sammanslå samfällda skogar betalas med statliga medel med undantag för eventuella rågångar eller i förväg gjorda skogsvärderingar. Kostnaderna för en lantmäteriförrättning som avser avskiljande från samfälld skog betalas inte med statliga medel utan av parterna själva.

Förrättningens längd

Förrättningens längd i medeltal är 6 månader.

 

 

Särskilt utförd rågång

Vid en rågång som utförts särskilt eller vid en sådan rågång som utförts i samband med en förrättning till fast pris där kostnaderna för rågången inte ingår i det fasta priset bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt följande:

Normal rågång:

 • 110 euro för varje råpunkt som bestämmer den rå som uppgåtts
 • 175 euro för varje registerenhet som varit delaktig i rågången
 • 0,65 euro för varje påbörjad råmeter som uppgåtts på jordområde

Med en råpunkt som bestämmer den rå som uppgåtts avses respektive råmärke eller råpunkt som bestämmer den rå som uppgåtts. Råpunkter som ligger på en naturlig gräns räknas inte, om ett råröse inte har byggts på råpunkten. Om råpunktens plats anges med två eller flera råmärken, räknas de som en råpunkt som bestämmer rån.

Rågång som avses i 108 § i fastighetsbildningslagen (flyttning eller reparation av råmärke):

 • 155 euro för varje råmärke som blivit byggt, reparerat eller flyttat
 • 100 euro för varje registerenhet som varit delaktig i rågången

Rågångar som utförs i samband med en tidsdebiterad förrättning samt andra rågångar än sådana registerenheters rågångar som är i enlighet med fastighetsbildningslagen är tidsdebiterade förrättningar.

Se även allmänt om fastighetsförrättningsavgifter.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel 1:

Råmärkena 11 och 12 utvisar fastigheternas A och B gräns. Av dessa har nr 11 försvunnit. Råns längd är 100 m. Vid rågången byggs ett nytt råmärke i stället för det försvunna råmärket nr 11. Rån gås upp mellan rösena 11-12. Hjälpmanskap behövs inte och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Råmärken eller råpunkter som bestämmer den rå som uppgåtts: 2 st. à 110 € = 220 €
Delaktiga fastigheter: 2 st. à 175 € = 350 €
Längden på rån som uppgåtts: 100 m à 0,65 € = 65 €
Sammanlagt: 635 €

Kostnader för råmärken ingår i avgiften. Oavsett om hjälpmanskap anlitas eller inte är avgiften lika stor. Vanligen betalas kostnaderna till hälften av vardera fastighetens ägare.

Exempel 2:

På fastigheten A utförs rågång mot fastigheterna B och C på rån 1-2-3-4. Av dessa har råmärkena 2 och 3 försvunnit. På råmärke nr 2:s plats byggs ett nytt råmärke och råmärkets nr  3 plats bestäms som en råpunkt. Den rå som gås upp mot B är 320 m och mot C 80 m. Dessutom behöver råmärke 5 mellan fastigheterna A och B flyttas på grund av en väg som ska byggas. Som hjälpmanskap fungerar Lantmäteriverkets mätkarl. Skogsgränsen mellan fastigheterna A och B huggs upp i samband med rågången och förrättningsingenjören hämtar råmärkena med sig.

Råmärken eller råpunkter som bestämmer den rån som uppgåtts: 5 st. (4 st. à 110 € och 1 st. à 155 €) = 595 €
Delaktiga fastigheter: 4 st. (3 st. à 175 € och 1 st. à 100 €) = 625 €
Längden på rån som uppgåtts: 400 m à 0,65 € = 260 €
Sammanlagt: 1 480 €

Kostnader för mätkarl, upphuggning av rår och råmärken ingår i avgiften. Kostnaderna för förrättningen fördelas mellan delaktiga fastigheter på det sätt som fastställs vid förrättningen.

Debitering av lantmäteriförrättningar enligt använd arbetstid

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Timpriset är 88 euro. Sådana tidsdebiterade förrättningar är exempelvis enskild vägförrättning, klyvning, landsvägsförrättning och inlösningsförrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

 • kostnader för råmärken
 • kostnader för möteslokaler

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat. För anlitande av Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap debiteras 33 euro per timme.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

Tema

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.