INSPIRE: Övervakning och rapportering

I genomförandet av INSPIRE-direktivet ingår övervakning och rapportering till Europeiska kommissionen. Rapporteringen och övervakningen utgår från kommissionens beslut om övervakning och rapportering (2009/442/EG), som har uppdaterats på sommaren 2019. Ny version finns här (på engelska). Nationella anvisningar finns i förordningen om en infrastruktur för geografisk information (725/2009).

Övervakning

Lantmäteriverkets Inspire-sekretariat samlar årligen in övervakningsuppgifter av myndigheter som förvaltar geodata och publicerar dem som ett sammandrag i tabellform. Sammandraget utgår från uppgifter om geodatamaterial och -tjänster som fås automatiskt ur Metadatakatalogen. Myndigheterna kan komplettera uppgifterna ur Metadatakatalogen.

Övervakningsuppgifterna samlas in av förpliktade myndigheter i januari och februari och Lantmäteriverket lämnar dem vidare till jord- och skogsbruksministeriet innan slutet av februari. Efter detta skickas uppgifterna till Europeiska kommissionen senast 15.5 och publiceras på denna sida och i Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervaknings (Eionet) Reportnet-rapporteringsdatabas, i vilken även övervakningsuppgifter och rapporter om de övriga medlemsländerna ingår. Det är även möjligt att ta del av implementeringssituationen i de andra medlemsländerna med hjälp av INSPIRE Dashboard -verktygets temakartor och statistik.

Övervakningen gäller främjande av beskrivningen av metadata i geodatamaterial och -tjänster samt förverkligande av visnings- och nedladdningstjänster som omfattas av INSPIRE-direktivet.

Följande uppgifter samlas in om geodatamaterial:

 • Vilken myndighet i Finland ansvarar för att producera materialet?
 • I vilken av INSPIRE-direktivets geodatagrupper ingår materialet?
 • Vad är materialets namn?
 • Ingår metadata i materialet?
 • Överensstämmer metadata med kraven på metadata enligt Inspire-direktivet?
 • Ett hur stort område gäller det område som materialet täcker?
 • På ett hur stort område har uppgifterna i materialet samlats in?
 • Överensstämmer materialet med kraven på kompabilitet enligt Inspire-direktivet?
 • Är metadata i materialet tillgängligt via en söktjänst?
 • Kan materialet ses i en visningstjänst?
 • Är materialets objektdata tillgängligt via en nedladdningstjänst?

Följande uppgifter samlas in om geodatatjänster:

 • Vilken myndighet i Finland ansvarar för att producera tjänsten?
 • Är det fråga om en sök-, visnings-, nedladdnings-, omvandlings- eller startningstjänst, eller någon annan tjänst?
 • Är det fråga om en geodatatjänst?
 • Är det fråga om en webbtjänst?
 • Ingår metadata i tjänsten?
 • Överensstämmer metadata med kraven på metadata enligt Inspire-direktivet?
 • Är metadata i tjänsten tillgängligt via en söktjänst?
 • Hur många servicebegäranden riktas årligen till tjänsten?
 • Uppfyller tjänsten kraven enligt Inspire-direktivet?
 • Vad är tjänstens namn?
 • På vilken webbadress är tjänsten tillgänglig?
 • Till vilken av Inspire-direktivets geodatagrupper hör tjänsten?

Rapportering

Utöver den årliga övervakningen rapporterar varje medlemsland med tre års mellanrum om sin implementering av Inspire-direktivet till Europeiska kommissionen. I Finland svarar Lantmäteriverkets Inspire-sekretariat för rapporteringen.

Rapporteringen beskriver hur direktivet har implementerats i den nationella lagstiftningen, hur implementeringen har koordinerats och hur den övervakas. Även bästa praxis och hinder för utnyttjande av geodata rapporteras. Finlands landrapporter publiceras på samma sätt som övervakningsuppgifterna i Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervaknings (Eionet) Reportnet-rapporteringsdatabas och på den här sidan.

Landrapporter och övervakningsuppgifter

Kommissionens rapporter om medlemsstaternas implementeringssituation:

Treårsrapporter och INSPIRE-åtgärdsplanen:

Övervakningsuppgifter:

Sammandrag (på finska):

Mer information

INSPIRE in Your Country

INSPIRE Dashboard -övervakningsverktyg

Komissionens beslut om övervakning och rapportering för genomförandet av INSPIRE-direktivet (2009/442/EG)

Europeiska kommissionens anvisningar för övervakning och rapportering om INSPIRE-direktivet