Förrättningar i anslutning till samfällda skogar

Man kan bilda en samfälld skog och ansluta en skogsfastighet till en befintlig samfälld skog genom att ansöka om en lantmäteriförrättning. Det går också att avskilja en del från en samfälld skog.

Bilda en samfälld skog

En person som är beredd att överlåta mark till en samfälld skog kan ansöka om förrättning för bildandet av en samfälld skog. I allmänhet ansöker flera fastighetsägare tillsammans om att bilda en samfälld skog.

Före förrättningen ska de som äger skog

 • ingå ett avtal om bildandet, av vilket det framgår vilka som ska ansluta sig till den samfällda skogen, vilka fastigheter och områden som ska tas med i den samfällda skogen samt hur andelarna i den samfällda skogen fördelar sig på ägarna, samt
 • utarbeta ett utkast till reglemente för den samfällda skogen. I reglementet bestäms det om frågor i anslutning till skötseln och förvaltningen.
 • Avtalsmodeller och modeller för reglementen finns på Finlands skogscentrals webbplats (på finska).

Kostnaderna för en lantmäteriförrättning för att bilda en samfälld skog ersätts med statliga medel. Om en skogsvärdering görs före avtalet om att bilda en samfälld skog måste parterna själva betala kostnaderna för den.

Förrättning för bildande av en samfälld skog ska ansökas hos Lantmäteriverket. Följande behövs eller ska bifogas ansökan:

 • Ansökningsblankett. Kryssa för punkten "Annan förrättning" och skriv in "Förrättning för bildande av en samfälld skog" i textrutan.
 • Avtal om bildande av en samfälld skog
 • Utkast till reglemente
 • Värderingar av skogsfastigheter är också bra att bifoga ansökan. På det sättet kan den som utför lantmäteriförrättningen säkerställa att avtalet om bildande inte kränker någons rättigheter.
 • Efter förrättningen för att bilda den samfällda skogen kallar Finlands skogscentral delägarna till den första delägarstämman. På den ska man åtminstone godkänna den samfällda skogens reglemente och välja personer till förvaltningsnämnden eller ombudsman.

Ansluta en fastighet till en befintlig samfälld skog

Du kan ansluta din skogsfastighet till en befintlig samfälld skog genom att avtala om saken med den samfällda skogens delägarlag. Den fastighet som ett område ansluts till får en andel av den samfällda skogen som motsvarar områdets värde.

En anslutning förutsätter ett avtal mellan den anslutande fastighetens ägare och den samfällda skogens delägarlag. Avtalsmodeller finns på Finlands skogscentrals webbplats (på finska).

Förrättning för att ansluta en fastighet till en samfälld skog ska ansökas hos Lantmäteriverket. Följande behövs eller ska bifogas ansökan:

 • Ansökningsblankett. Kryssa för punkten "Annan förrättning" och skriv in "Förrättning för anslutning av ett område till en samfälld skog" i textrutan. Vilken som helst av parterna i avtalet kan ansöka om förrättningen.
 • Avtalet mellan fastighetens ägare och den samfällda skogens delägarlag
 • Värderingar av skogsfastigheter är också bra att bifoga ansökan. På det sättet kan den som utför lantmäteriförrättningen säkerställa att avtalet om anslutning inte kränker någons rättigheter.

Kostnaderna för en lantmäteriförrättning för anslutning av en fastighet till en samfälld skog ersätts med statliga medel. Om en skogsvärdering görs före avtalet om anslutning till en samfälld skog måste parterna själva betala kostnaderna för den.

Avskilja ett område från en samfälld skog

För att ett område som motsvarar delägarens andel av den samfällda skogen ska kunna avskiljas förutsätts att

 • möjligheten för en delägare att få sin andel avskild nämns i reglementet för den samfällda skogen och
 • beslutet om avskiljning görs med ¾ kvalificerad majoritet av det sammanlagda röstetal som är företrätt vid stämman.
 • Delägaren får inte nödvändigtvis tillbaka samma område som han eller hon överlåtit till den samfällda skogen, eftersom åtgärder (avverkningar, planteringar, iståndsättningar) kan ha förändrat värdet på olika områden.

Förrättning om avskiljning av ett område från en samfälld skog ska ansökas hos Lantmäteriverket. Följande behövs eller ska bifogas ansökan:

 • Ansökningsblankett. Kryssa för punkten "Annan förrättning" och skriv in "Förrättning för delning av en samfälld skog" i textrutan.
 • Ett utdrag ur protokollet från den delägarstämma där man fattat beslutet om avskiljningen.
 • Kostnaderna för en lantmäteriförrättning för att avskilja en del från en samfälld skog ersätts inte med statliga medel, utan de berörda parterna står själva för kostnaderna.

Sammanslå samfällda skogar

Två eller flera samfällda skogar kan sammanslås så att man bildar en ny samfälld skog av dem eller ansluter den ena samfällda skogen till den andra.

Om delägarna i de samfällda skogar som ska sammanslås äger separata fastigheter ska även dessa ägoförhållanden avtalas om i sammanslagningsavtalet. Avtalet behöver inte göras i den form som föreskrivs i jordabalken och inte heller styrkas av ett köpvittne.

Tillsvidare har inga samfällda skogar sammanslagits. Därför har vi ingen erfarenhet av skattepåföljderna vid sammanslagning. Före en sammanslagning är det anledning att ansöka om ett förhandsbeslut om beskattningen hos Centralskattenämnden.

Samfällda skogar sammanslås med statliga medel.

Kostnader

Kostnader för förrättningar för att ansluta ett område till en samfälld skog, bilda en samfälld skog och sammanslå samfällda skogar betalas med statliga medel med undantag för eventuella rågångar eller i förväg gjorda skogsvärderingar.

Handläggningstid

Den målsatta handläggningstiden är sex månader.

Tema