Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsregisterutdrag över ett outbrutet område eller en överlåten andel i ett samfällt område

På fastighetsregisterutdraget över ett outbrutet område visas uppgifter som berör det outbrutna området och hur det har förvärvats. Det är möjligt att få ett utdrag över alla gällande och upphörda outbrutna områden som har antecknats i fastighetsregistret.

Det är också möjligt att få ett utdrag över en sådan separat överlåten andel i samfällda områden som har en beteckning för outbrutet område.

I beteckningen för outbrutet område finns typbokstaven M, exempelvis 909-404-5-36-M601. Om det outbrutna området har upphört, visas detta med symbolen (X) efter beteckningen.

Ett oubrutet område är ett område som genom en överlåtelsehandling, exempelvis ett köpebrev, överlåtits eller förbehållits från en registerenhet eller ett oubrutet område.

En kvotdel, exempelvis 1/3, som överlåtits från en fastighet eller ett outbrutet område är inte ett outbrutet område.

Med en separat överlåten andel i ett samfällt område avses en andel i ett eller flera samfällda områden som från en fastighet sålts eller överlåtits utan område. En fastighets andelar i samfällda områden kan överlåtas helt eller delvis.

Datumet överst på utdraget anger den tidpunkt då uppgifterna har tagits ur registret. Uppgifter om bestyrkande anges i den nedre kanten av utdraget.

Beställ utdrag och intyg

Exempel

Basuppgifter

I avsnittet "Basuppgifter" visas alltid beteckning för outbrutet område, belägenhetskommun (lokaliseringskommun) och belägenhetsregisterenhetens (lokalingseringsenhetens) fastighetsbeteckning.

Om det outbrutna området eller den separat överlåtna andelen i samfällt område har övelåtits från ett annat outbrutet område, visas överlåtarens beteckning för outbrutet område.

Om det outbrutna området eller den separat överlåtna andelen ursprungligen har överlåtits från en annan registerenhet än den på vilken den nu är belägen, visas både den ursprungliga överlåtarregisterenheten och den nuvarande registerenheten. Uppifter om den åtgärd som orsakat förändringen visas i avsnittet "Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet".

Uppgiftskälla för registrering innebär den handling eller myndighet vars uppgifter den ursprungliga registreringen baserar sig på. Oftast är uppgiftskällan ett meddelande om fastighetsöverlåtelse.

Ett outbrutet område kan ha följande status:

  • outbrutet
  • delvis bildat till registerenhet
  • upphört
  • felaktigt registrerat.

Det sistnämnda alternativet innebär att registeruppgifter som berör det outbrutna området eller den separat överlåtna andelen i ett samfällt område håller på att rättas. På ett sådant outbrutet område kan man varken bevilja lagfart eller fastställa inteckning.

Ursprungligt fång

I fastighetsregistret antecknas endast det outbrutna områdets ursprungliga fång (förvärv). Det outbrutna områdets eventuella senare överlåtelser antecknas inte i fastighetsregistret. Därmed är inte den mottagare som visas i detta avsnitt nödvändigtvis det outbrutna områdets nuvarande ägare. Tidsenliga ägaruppgifter framgår av lagfartsbeviset.

Det kan finnas brister i uppgifter som berör äldre outbrutna områden, eftersom alla uppgifter inte nödvändigtvis har varit tillgängliga när det outbrutna området antecknades i fastighetsregistret.

Åtkomstsättet kan vara exempelvis:

  • överlåtet, vilket innebär köp, gåva eller motsvarande
  • överlåtet tillsammans med tidigare outbrutet område, vilket innebär exempelvis att ett tilläggsområde till outbrutet område har skaffats i samband med en styckning, och att detta område får en ny beteckning för outbrutet område
  • förbehållet, vilket innebär att registerenhetens ägare förbehåller ett outbrutet område när resten av fastigheten överlåts till en ny ägare.

Arealen är det ursprungliga fångets areal i kvadratmeter eller hektar. Ofta är arealuppgiften endast en ungefärlig uppgift som sakägarna antecknat i köpebrevet, och det finns inga garantier på att uppgiften är exakt eller tillförlitlig. Det är inte en fastighetsregisteruppgift, utan en informativ uppgift som visas på utdraget.
Om ett outbrutet område har delvis bildats till en fastighet eller man har överlåtit outbrutna områden från det vidare, visas arealen inte eftersom uppgiften skulle vara missvisande.

Outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällt område

I detta avsnitt visas gällande och upphörda outbrutna områden och andelar i samfällda områden som överlåtits från det outbrutna området som utdraget gäller, men inte outbrutna områden som eventuellt överlåtits från dessa.

Nyttjanderätter

I avsnittet "Nyttjanderätter" visas det outbrutna områdets gällande nyttjanderätter. Outbrutna områden har dock mycket sällan nyttjanderätter och om sådana inte finns, lämnas rubriken bort från utdraget.

På ett outbrutet områdes område är det möjligt att stifta en vägrätt enligt lagen om enskilda vägar, men det outbrutna området antecknas inte som belastat i fastighetsregistret, utan den belastade är det outbrutna områdets belägenhetsregisterenhet.

Om det outbrutna området har upphört, visas en nyttjanderätt som gällt det outbrutna området på utdraget, men som berättigad visas inte längre det outbrutna området utan den fastighet som bildats av det.

Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet

I detta avsnitt visas fastighetsbildningsåtgärder och riktningsåtgärder som berör det outbrutna området eller den separat överlåtna andelen i samfällt område som utdraget berör.

Riktningsåtgärden innebär att det outbrutna området eller den separat överlåtna andelen i ett samfällt område har fått en ny belägenhetsregisterenhet. En riktningsåtgärd är nödvändig om det outbrutna områdets belägenhetsregisterenhet upphör men det outbrutna området förblir i kraft.