Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsregisterutdrag

På fastighetsregisterutdraget visas uppgifter om fastigheten och dess bildande.

Du kan få ett utdrag över registerenheter som är i kraft och som har upphört. Datumet i början av utdraget anger den tidpunkt då utdraget har tagits ur registret. Uppgifter om bestyrkande anges i den nedre kanten av utdraget.

Beställ utdrag och intyg

Se exempel 1 och exempel 2.

Basuppgifter

Under rubriken Basuppgifter anges registerenhetens fastighetsbeteckning, namn, typ, kommun, registreringsdatum och eventuellt upphörandedatum. Här finns även registerenhetens nuvarande arealuppgifter, antalet skiften och arkivhänvisning. Arkivhänvisningen anger handlingarnas förvaringsplats i arkivet för respektive registerförande myndighet.

Registreringsdatumet anger när registerenheten har antecknats i fastighetsregistret. Efter denna tidpunkt kan fastighetens område ha ändrats vid olika lantmäteriförrättningar, som framgår av punkten "Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet". Om registerenheten har flyttats från en kommun till en annan före 1.2.2014, anger registreringsdatumet överföringstidpunkten. Tidpunkten för enhetens uppkomst måste utredas utifrån den tidigare kommunen.

Typen av registerenhet anger fastighetens eller registerenhetens typ. Typen av registerenhet kan vara exempelvis lägenhet, tomt, inlösningsenhet eller samfällt område.

På utdrag över tomter och allmänna områden anges användningsändamålet enligt gällande plan.

För registerenheten meddelas den totala arealen och dessutom jord- och vattenarealerna skilt för sig. Arealen i fastighetsregistret kan vara inexakt, speciellt när den grundar sig på gammal kartläggning eller registerenheten gränsar till en strand, en väg eller en annan naturlig gräns. När det gäller små registerenheter, kan på arealens tillförlitlighet verka även om upphävda samfällda vägar som eventuellt överförts till enheten ingår i dess areal eller inte. Det här gäller inte tomter och allmänna områden, vilkas arealer är exakta.

Område som tillhör en registerenhet kan finnas på flera olika platser, dvs. fastigheten kan bestå av ett eller flera skiften. Exempelvis om en landsväg eller järnväg löper genom en fastighet delar den fastigheten i två skiften.

Uppgifter om bildandet

Under rubriken Uppgifter om bildandet visas den fastighetsförrättning eller det myndighetsbeslut där registerenheten har bildats. Ibland kan det finnas flera åtgärder. Dessutom finns en lista över de registerenheter och outbrutna områden, av vilka fastigheten har bildats, samt arealen för respektive bildande del.

Det vanligaste förrättningsslaget är styckning och det vanligaste myndighetsbeslutet är sammanslagning av fastigheter. Vid gamla kommunsammanslagningar har i uppgiften om bildandet antecknats ändring i kommunindelningen. I sådana fall kan åtgärder som registrerats före kommunsammanslagningen läsas från utdraget över den registerenhet som anges som upphörd i uppgifterna om bildandet. Fr.o.m. år 2014 har registerenhetens fastighetsbeteckning inte längre ändrats vid kommunsammanslagningar, endast kommunen som anges i basuppgifterna har bytts ut.

Under denna rubrik visas registerenhetens planenliga användningsändamål vid tidpunkten för enhetens bildande (dock inte för tomter och allmänna områden). Anvädningsändamålet för tomter och allmänna områden anges i basuppgifterna och eventuella ändringar uppdateras i uppgifterna.

Om en fastighet har bildats genom styckning och den har förblivit stomfastighet, nämns detta på registerutdraget. För moderfastighetens panträtt svarar i första hand stomfastigheten och i andra hand styckningsfastigheterna.

Outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällt område

Under denna rubrik visas sådana outbrutna områden som överlåtits från registerenheten och som inte har bildats till nya fastigheter. För outbrutna områden visas uppgifter enligt den första överlåtelsen av området. Ett outbrutet område är ett område med fastställda gränser som sålts eller på annat sätt överlåtits från en fastighet eller annan registerenhet. En separat överlåten andel i samfällt område är en andel i samfällt område som överlåtits utan område från fastigheten.

Planer, tomtindelningar och byggförbud

I fastighetsregistret har antecknats generalplaner med rättsverkningar som godkänts av kommunen och generalplaner som är gemensamma för flera kommuner som fastställts av Miljöministeriet, samt detaljplaner inklusive stranddetaljplaner. I registret har antecknats även sådana byggförbud som avses i 53 § i markanvändnings- och bygglagen samt för tomters del, separata tomtindelningar. Planens innehåll framgår inte av fastighetsregistret.

Det kan förekomma brister i uppgifterna som berör planläggning gällande andra registerenheter än tomter och allmänna områden. Kontakta alltid kommunen för att försäkra dig om att uppgifterna stämmer.

Servitut, nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar

Servitut som belastar registerenheten och servitut som stiftats till förmån för fastigheten, samt nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar visas i detta avsnitt. Av uppgifterna framgår bl.a. registreringstidpunkt, uppgift om typ, beteckning (för nyttjanderättsenheter) och eventuella avgränsningsuppgifter och arkivreferens samt de som är parter i rättigheten. Av fastighetsregistret framgår inte parter som är berättigade till en enskild väg som förvaltas av ett väglag.

I fastighetsregistret är dessa anteckningar antingen servitutsanteckningar i textform eller nyttjanderättsenheter med läge.

Speciellt äldre uppgifter kan vara bristfälliga. Till exempel i servitutsanteckningar synligvarande ursprungliga belastade och berättigade registerenheter kan vara upphörda (X-tecknet), men trots detta är vägrätt eller servitut fortfarande i kraft. Grundförbättringen av servitutsanteckningar i textform till nyttjanderättsenheter pågår. Speciellt finns det ännu många gamla vägrätter som servitutsanteckningar. Trots grundförbättringen har servitutsanteckningar i textform blivit kvar i fastighetsregistret och kommer att förbli så i framtiden också, eftersom alla nyttjanderätters geografiska läge inte kan utredas tillförlitligt.

Ett servitut som har stiftats vid en lantmäteriförrättning är fortfarande i kraft även om registerenheten får nya ägare.

I detta avsnitt av utdraget visas även sådana beslut som berör registerenheten och som har fattats av andra än lantmäterimyndigheter som måste lagras i fastighetsdatasystemet. Sådana är exempelvis byggnadstillsynsmyndigeternas beslut, såsom byggnadsservitut, samtliga beslut avsedda i vattenlagen och i gruvlagen samt beslut om naturskyddsområden på privatägda områden. För beslutet visas myndighetens namn och beslutsdatum och identifierande information.

Andelar i samfällda områden och särskilda förmåner

I detta avsnitt har antecknats fastighetens eventuella andelar i olika samfällda områden och andelarnas storlek i förhållande till hela andelstalssumman för respektive samfällda område. Samfällda områden har identifierats med fastighetsbeteckning och eventuellt med namn.

Tidigare visades på utdraget olika andelsanteckningar av allmän natur, såsom till exempel ”Andel i samfällda vattenområden” eller ”Ingen andel i samfällda”, men sådana används inte längre efter 13.2.2017.

En särskild förmån är en förmån som stiftats för en fastighet med stöd av tidigare lagstiftning. Denna förmån kan vara en rätt till vattenkraft, fiske eller stenbrott. Särskilda förmåner är sällsynta och förekommer främst i Lappland.

På fastighetsregisterutdraget över samfällt område anges följande uppgifter om delägarlaget: namn, är delägarlaget konstituerat eller inte och kontaktperson. Om det samfällda området är en samfälld skog, visas inte uppgiften om kontaktperson. Uppgifterna baserar sig på delägarlagets anmälan. I avsnittet Delägarförteckning anges andelstalssumman och delägarfastigheternas fastighetsbeteckningar, namn och andelarnas storlek.

Uppgifterna om kontaktpersoner för samfällda skogar upprätthålls i Skogscentralens Register över samfällda skogar (på finska).

Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet

I detta avsnitt antecknas lantmäteriförrättningar och fastighetsregisterförarens beslut som berör registerenheten och som fattats efter bildandet. Dessutom antecknas registreringsdatum, ändringar i areal, övriga enheter som är föremål för åtgärden samt arkivhänvisning.

Övriga uppgifter

I detta avsnitt visas anmärkningar och påminnelser som berör registerenheten. En anmärkning kan vara exempelvis att fastigheten saknar ägor och endast har en andel i ett samfällt område (fastigheten är en s.k. spöklägenhet). Här meddelas också om det p.g.a. kommunsammanslagning finns uppgifter som berör registerenheten i dess tidigare belägenhetskommun.