Hoppa till huvudinnehåll

Gravationsbevis

Ett gravationsbevis kan skrivas ut för en fastighet, ett outbrutet område eller en arrenderätt.

Av gravationsbeviset framgår de rättigheter och gravationer (belastningar) som hänför sig till fastigheten. Om inga gravationer belastar registerenheten, finns följande text på beviset: "Enligt lagfarts- och inteckningsregistret hänför sig till egendomen inga gravationer eller begränsningar som ska antecknas i registret och inga nya ärenden är anhängiga."

Datumet i början av utdraget anger den tidpunkt då uppgifterna uppdaterats i registret. Om intyget är bestyrkt visas uppgifter om underskriften i intygets nedre kant.

Av personen visas namn och födelsedatum. Om du behöver ett intyg som innehåller personnummer och kontaktuppgifter, kontakta vår kundservice. När du beställer ett intyg med personnummer ska du ange användningssyftet. Avtalskunder med FDS-tillstånd får tillgång till omfattande personuppgifter.

Köp utdrag och intyg

Exempel på gravationsbevis

Basuppgifter

I detta avsnitt visas basuppgifterna för fastigheten, det outbrutna området eller arrenderätten, dvs. identifierande beteckning, namn, typ av registerenhet, kommun, registreringsdatum. På utdraget anges registerenhetens nuvarande arealuppgifter och en arkivhänvisning till fastighetsregistret.

Inteckningar och särskilda rättigheter

I detta avsnitt finns en lista över särskilda rättigheter och inteckningar som berör enheten.

Av inteckningsuppgifterna framgår inteckningens penningbelopp och den i registret antecknade innehavaren av skriftligt pantbrev eller mottagaren av elektroniskt pantbrev samt en uppgift om huruvida det är fråga om ett skriftligt eller elektroniskt pantbrev.

Dessutom framgår typen av särskild rättighet (exempelvis arrenderätt eller avtal om delning av besittningen) och huvudsakliga innehåll samt inskrivningens giltighetstid och rättsinnehavare.

Av en inteckning eller annan inskrivning framgår företräde och objekt. Inteckningens penningbelopp anges i den valuta i vilken inteckningen har fastställts eller konverterats, samt i mån av möjlighet i euro, avrundat till närmaste euro.

Om anhängiga inteckningar eller inskrivna särskilda rättigheter hänför sig till enheten, meddelas anhängiggörandedatum, ärendenummer och ansökningsnummer.

Begränsningar i förfoganderätten

I detta avsnitt finns begränsningar i förfoganderätten som eventuellt hänför sig till fastigheten, exempelvis efterblivande makes eller testamentstagares nyttjanderätt, utmätning, säkringsåtgärd eller konkurs.

Anmärkningar

I anmärkningarna finns anmärkningens innehåll, arkivnummer och arkivhänvisning.